Õigusaktid

Õigusnormid vormistatakse kirjalikult ja nende süsteemne kogum koondatakse kindlatele nõuetele vastavasse dokumenti ehk õigusakti. Riik annab õigusaktidega kindlatele käitumisreeglitele üldkohustusliku jõu. Õigusaktide abil määratakse kindlaks riigi ja kodanike omavahelised suhted ning korraldatakse kodanike ühiselu.

Eristatakse kahte tüüpi õigusakte:

 • õigusloovad aktid ehk õiguse üldaktid - õigusaktid, mis sisaldavad õigusnorme (pädeva institutsiooni poolt kindlas korras loodud üldise iseloomuga, üldkohustuslik ja formaalselt määratletud käitumisreegel, mis tagatakse riigi sunniga).
 • õiguse üksikaktid - õigusaktid, mis ei sisalda õigusnormi. Õiguse üksikaktideks on näiteks otsused, korraldused ja käskkirjad. Need õigusaktid ei sisalda õigusnorme ning on mõeldud kindlate üksikjuhtude reguleerimiseks.

Kust leida õigusakte

Põhiseaduse § 3 lg 2 sätestab, et täitmiseks saavad kohustuslikud olla üksnes avaldatud seadused.

Õigusaktidega on võimalik tutvuda internetis elektroonilise Riigi Teataja leheküljel. Eesti Vabariigi ametliku võrguväljaande elektroonilise Riigi Teataja kaudu on võimalik otsida erinevaid õigusakte ning näha kõiki hetkel kehtivaid terviktekste. Andmebaasi kasutamine on tasuta. Registreeritud kasutaja saab tellida akte, kohtukokkuvõtteid ja õigusuudiseid oma e-postile.

Kirjastused on välja andnud õigusaktide kogumikke, mida on võimalik osta raamatupoodidest ja laenutada raamatukogudest. Riigi Teataja terviktekstidest koosnevat kogumikku antakse välja paberil eriväljaandena tellija soovil ja kulul.

Õigusaktide süsteem

Kontinentaalses õigussüsteemis on õigusaktide süsteem hierarhiliselt ühtsustatud. Kaasaegse riigi õigusaktide süsteemi vundamendiks on konstitutsioonid või konstitutsioonilised seadused. Neile järgnevad õigusjõult seadused ning seejärel haldusaktid. Ülevaade õigusaktidest Eesti õiguskorras:

 • põhiseadus (põhiseadus § 3 lg 1; § 102). Kõige üldisemalt võibki konstitutsiooni defineerida kui õigusnormide süsteemi, mille normidel on teiste õigusnormide suhtes kõrgem juriidiline jõud ning millega määratakse kindlaks kõige fundamentaalsemad suhted inimeste ja riigi vahel ning riigikorralduse põhialused.
 • põhiseaduslikud seadused (põhiseadus § 104 lg 2). Põhiseaduslikud seadused on põhiseaduse § 104 lg 2 loetletud seadused. Need erinevad teistest seadustest sellepoolest, et neid saab vastu võtta ja muuta ainult riigikogu koosseisu häälteenamusega (st minimaalselt 51 häälega) ning neid ei saa president muuta oma seadlustega. Sellisteks seadusteks on näiteks kodakondsuse seadus, rahvahääletuse seadus, Vabariigi Presidendi valimise seadus jm § 104 lg 2 loetletud seadused.
 • seadused (põhiseadus § 65; § 105). Demokraatlikes riikides käsitletakse seadustena formaalses mõttes kas parlamendi poolt seaduse nime all vastu võetud õigusakte või rahva poolt rahvahääletusel vastu võetud õigusakte. Peale selle kõneldakse ka seadustest materiaalses mõttes. Need on sellised õigusnorme või üldisi käitumiseeskirju sisaldavad aktid, mille on vastu võtnud parlament, rahvas või täitevvõim. Õigustloovad aktid on sellised riigi või kohaliku omavalitsuse kehtestatud aktid, mis sisaldavad õigusnorme - määratlemata isikute ringile suunatud üldkohustuslikke käitumiseeskirju. Seadus on seaduse vormis kas riigikogu poolt riigikogu kodukorraga või rahvahääletusel seadusega kindlaks määratud korras vastu võetud õigusakt, millel on kõrgeim õigusjõud.
 • seadlused (põhiseadus § 109). Põhiseaduse § 109 alusel võib president anda seadlusi, millel on seaduse jõud. President võib seadlusi anda, kui on edasilükkamatu riiklik vajadus, riigikogu ei saa kokku tulla.
 • määrused (põhiseadus § 87). Põhiseaduse § 87 p 6 sätestab, et valitsus annab seaduse alusel ja täitmiseks määrusi ja korraldusi ning § 94 lg 2 sätestab, et minister annab seaduse alusel ning täitmiseks määrusi ja käskkirju.
 • kohaliku omavalitsuse õigusaktid (põhiseadus § 139). Põhiseaduse § 139 sätestab, et õiguskantsler on oma tegevuses sõltumatu ametiisik, kes teostab järelvalvet seadusandliku ja täidesaatva riigivõimu ning kohaliku omavalitsuse õigustloovate aktide põhiseadusele ja seadustele vastavuse üle. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 4 sätestab, et omavalitsusorganid on:
  • volikogu - kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, mis valitakse valla või linna hääleõiguslike elanike poolt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse alusel
  • valitsus - volikogu moodustatav täitevorgan.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 7 sätestab volikogu ja valitsuse õigusaktid:

 • volikogul ja valitsusel on õigus anda üldaktidena määrusi.
 • volikogul on õigus üksikaktidena vastu võtta otsuseid, valitsusel anda korraldusi.
 • volikogu ja valitsuse õigusaktid kehtivad antud omavalitsusüksuse haldusterritooriumil.

Riigiportaal eesti.ee ei jaga õigusabi, igapäevaelu õigusküsimustele aitab vastuseid leida õigusportaal Jurist Aitab.

Teksti koostas: justiitsministeerium