Testament

Testamendiga saab testaator ehk pärandaja määrata, kellele tema vara ja kohustused pärast surma lähevad. Kui pärandajal on seaduse järgi kohustus oma abikaasat, last või vanemat ülal pidada (näiteks kui abikaasa on töövõimetu), ei saa pärandaja ülalpeetavat sugulast testamendiga pärandist ilma jätta. Siis pärib ülalpeetav sugulane pärimisseaduse järgi. Testamendiga ei ole võimalik sel juhul seaduses sätestatud osa ka vähendada.

Testamendi tegemise õigus on vähemalt 15-aastasel inimesel, kõik alla 18-aastased inimesed peavad laskma testamendi notariaalselt kinnitada. Testament tuleks kindlasti teha siis, kui soovitakse pärandada inimesele või inimestele, kes seadusjärgse pärimise korral ei päriks üldse või päriks vähem kui pärandaja talle või neile pärandada soovib.

Abikaasadel on notari juures võimalik sõlmida vastastikune testament, kus nad nimetavad teineteise vastastikku oma pärijaks. See tähendab seda, et kui üks abikaasadest sureb, läheb kogu ta vara kauem elavale abikaasale. Kauem elanud abikaasal ei ole pärast vastastikuse testamendi alusel pärandi vastuvõtmist õigust testamendis määratud korraldusi muuta. Selles testamendis saab ka määrata, kellele läheb kauem elanud abikaasa surma järel pärand.

Kuidas teha testamenti

Pärimisseadus kehtestab testamendile väga kindlad vorminõudeid. Kui testamendi tegemisel neid järgitud ei ole, siis testament ei kehti ning pärimine toimub pärimisseaduse järgi.

Kasutada tuleb selget ja üheseltmõistetavat keelt. Isikuid ja asju tuleb kirjeldada viisil, mis ei jäta kahtlust selle osas, keda mõeldud on. Kui testamendis on kahemõttelisusi või arusaamatuid korraldusi, tõlgendatakse neid seaduses ette nähtud viisil või jäetakse tähelepanuta.

Testamendis on pärimine võimalik ühendada tingimustega. Sel juhul saab pärijaks nimetatud inimene pärida kas enne või pärast seatud tingimuse saabumist. Kui testament puudutab vaid osa pärandaja varast ning ülejäänud vara kohta ei ole sõlmitud ka pärimislepingut, päritakse vara, mida testament ei hõlma, pärimisseaduses toodud viisil.

Testamendi vorminõuded

Testamendile tuleb märkida, et tegu on testamendiga (pealkiri „Testament“). Kindlasti peab testamendis kirjas olema:

 • testamenditegija nimi, sünniaeg, elukoht
 • pärijate nimed ja sünniajad
 • testamendi koostamise kuupäev ja aasta
 • testamenditegija (ja tunnistajate) allkiri
 • tunnistajate olemasolul nende nimed ning elukohad

Täpsemad nõuded olenevad sellest, kas teete notariaalse või koduse testamendi.

Kus testamenti hoida

Testamenti tuleks hoida ka viisil, mis võimaldaks selle pärast testamendi tegija surma võimalikult kiiresti üles leida. Testament võib olla:

 • notari juurde hoiule antud või
 • enda kodus hoiul või tuttava/lähedase juures.

Kui hoiate testamenti kodus või teate, et teie lähedane hoiab testamenti kodus, saate teatada selle olemasolust pärimisregistrisse. Nii ei lähe pärandaja surma korral tema viimane tahe kaduma, sest pärimisregistri märke järgi teatakse testamenti koju otsima minna.

Notariaalne testament

Notariaalne testament kehtib tähtajatult. Notariaalne testament on:

 • notari tõestatud testament või
 • notarile hoiule antud testament

Soovitav on vormistada testament notari juures. Testamendi tõestamisel annab notar testamendi tegijale õigusalast nõu, selgitab välja tema tahte ja sõnastab selle õiguslikult korrektselt. Nii saate kindel olla, et testament kehtib.

Notariaalselt tõestatud testament võib olla ka ka abikaasade vastastikune testament, mis on abikaasade viimse tahte ühine avaldus, milles nad nimetavad teineteise vastastikku oma pärijaks.

Notari hoiule antud testament

Enda koostatud testamendi võib anda notarile hoiule. Sellele testamendile tuleb alla kirjutada notari juuresolekul ja anda see kinnises ümbrikus notari kätte. Notar koostab testamendi hoiule andmisel akti, millele kirjutavad alla nii testamendi tegija kui notar. Notari juurde hoiule antud testamendi saab sealt igal ajal tagasi võtta. Selle kohta koostatakse jälle uus akt.

Kui testamendi tegijal on mõjuv põhjus (haigus, füüsiline puue, jne), miks ta ei saa iseseisvalt testamendile alla kirjutada, võib seda tema asemel teha ka keegi teine (selleks ei tohi olla notar, temaga suguluses olev isik, notari abikaasa, viimase sugulane ega notaribüroo töötaja). Loomulikult peavad sellise allakirjutamise juures viibima ka notar ja testamendi tegija.

Kodune testament

Kodune testament kehtib testaatori (pärandaja) eluajal 6 kuud. Kodune testament on:

 • tunnistajate juuresolekul kirjutatud ja allkirjastatud testament või ka
 • lihtsalt omakäeliselt kirjutatud testament.

Tunnistajate juuresolekul tehtud testament peab olema testamendi kirjutaja allkirjastatud vähemalt kahe teovõimelise (vähemalt 18-aastase ja vaimselt terve) tunnistaja samaaegsel juuresolekul. Tunnistajatele ei pea avaldama testamendi sisu. Kohe peale testamendi tegijat kirjutavad testamendile alla ka tunnistajad, kinnitades, et testamendi tegija kirjutas konkreetsel kuupäeval iseseisvalt testamendile alla ning nende arusaamise kohaselt on ta teo- ja otsusevõimeline.

Tunnistajaks ei saa olla isik, kelle enda või kelle sugulase, abikaasa või viimase sugulase kasuks testament tehakse. Need inimesed kaotaksid tunnistajana õiguse konkreetse testamendi alusel pärida.

Omakäeliselt kirjutatud testament

Testamendi võib teha ka iseseisvalt, kirjutades selle algusest lõpuni omakäeliselt ning märkides sellele testamendi tegemise kuupäeva, aasta ning ka allkirja. Kui kuupäeva ja aastat ning pärandaja allkirja testamendil pole, on see algusest peale kehtetu.

Kui omakäelise testamendi tegemisest on möödunud kuus kuud ning testamendi tegija sel ajal veel elab, kaotab testament kehtivuse. Tuleb teha uus testament.

Testaatori tahte elluviimise seisukohalt on omakäeliselt kirjutatud testamendi puhul tegu riskantseima testamendiga, sest testamendi tegemine võib saladuseks jäädagi. Kui hoiate testamenti kodus või teate, et teie lähedane hoiab testamenti kodus, saate teatada selle olemasolust pärimisregistrisse.

Testamendi tühistamine

Testamenti on võimalik tühistada kas pärimislepingu, uue testamendi või (koduse testamendi puhul) selle hävitamisega. Kui hilisema testamendiga on vastuolus vaid varasema testamendi mõned osad, jäävad ülejäänud varasema testamendi osad kehtima. Testamendi võib tühiseks kuulutada ka kohus pärast testamendi teinu surma seaduses sätestatud alustel.

Kui testamendi koostamisel pole vorminõudeid järgitud, on see kehtetu.

Riigiportaal eesti.ee ei jaga õigusabi, igapäevaelu õigusküsimustele aitab vastuseid leida õigusportaal Jurist Aitab.

Teksti koostas: justiitsministeerium, Notarite Koda