Eakate toimetulek ja hoolekanne

Inimese kõrvalabi vajadus suureneb vanusega, seetõttu on eakatele eelkõige abi teenustest, mida pakutakse kodustes tingimustes.

Avahooldus ja koduhooldusteenused

Eesmärgiks on aidata vähenenud toimetulekuvõimega eakal inimesel iseseisvalt, pere või sotsiaaltöötaja organiseeritud teenuste abil harjumuspärases keskkonnas ehk kodus toime tulla.

Ava- ja koduhooldusteenused jagunevad:

  • kodus osutatavad teenused – kodu kohandamine, igapäevaelu vajaduste rahuldamine, nõustamine, juhendamine ja hooldamine jms. Areneb ka kodune õendushooldusteenus
  • väljaspool kodu osutatavad teenused – võimalused aktiivseks tegevuseks päevakeskustes jm
  • tugiteenused – eritransport, abivahendid, toitlustamine, sauna- ja pesupesemisteenus.

Kohaliku omavalitsuse pakutavad hoolekandeteenused on isikliku abistaja, tugiisiku, invatranspordi, elukoha kohandamise, turvakodu, varjupaiga, sotsiaaleluaseme, perekonnas hooldamise, sotsiaalnõustamise ja hooldusabi teenus.

Lisateavet teenuste kohta saab maavalitsuse ning linna- või vallavalitsuse sotsiaaltöötajalt.

Abi hoolekandeasutusest

Hoolekandeasutus on päevaselt või ööpäevaselt tegutsev asutus, kus viibivatele inimestele tagatakse hooldamine, vajadusel ka ravi, põetamine, kasvatamine ja arendamine.

Päevases hoolekandeasutuses viibivate inimeste päevase hooldamisega toetatakse nende inimeste enda või perekonnaliikmete iseseisvat toimetulekut.

Ööpäevased hoolekandeasutused ehk üldhooldekodud on üldjuhul eraldi lastele, eakatele, psüühikahäirega inimestele ja teistele sotsiaalselt mitte toime tulevatele inimestele. Seal viibivad inimesed, kes kõrvalabi- ja hooldusvajaduse tõttu ei ole suutelised iseseisvalt elama ning kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

Hoolekandeasutused võivad olla riigi või kohaliku omavalitsusüksuse asutused või avalik-õiguslikud või eraõiguslikud juriidilised isikud. Vajadusel võib valla- või linnavolikogu luua segatüüpi ööpäevaseid hoolekandeasutusi, kus erinevat hooldamist vajavad inimesed on eraldi osakondades.

Täiskasvanute hooldamisteenuse eest tuleb enamasti maksta inimesel endal ja/või nende pereliikmetel või ülalpidamiskohuslastel ning kohalikel omavalitsustel. Riigieelarvest kaetakse vaid enne 01.01.1993 üldhooldekodudesse elama asunud isikute hoolekandekulud.

Hoolekandeasutusse koha taotlemine

  1. Kui eakas inimene, tema pereliige, ülalpidamiskohuslane või hooldaja soovib taotleda kohta hooldekodusse, tuleb pöörduda kas otse hooldekodusse või kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole, kes selgitab taotlejale koha saamise asjaolusid, tingimusi ja korda. Kui soovitakse taotleda kohalikult omavalitsuselt toetust hooldekodukoha eest tasumisel, tuleb sellekohane kirjalik avaldus esitada kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajale.
  2. Kui sobiv hoolekandeasutus on leitud, sõlmib hoolealune (või tema seaduslik esindaja) asutuse juhiga lepingu, mis sätestab hooldekodus elamise tingimused ja teenuste eest tasumise korra.
  3. Juhul kui kliendi teenuste eest tasumisel osaleb ka kliendi elukohajärgne kohalik omavalitsus, sõlmitakse kolmepoolne finantseerimiskokkulepe.
  4. Hoolealuse siirdumisel hooldekodusse on nõutav pere- või eriarsti saatekiri ja muud kliendi tervislikku seisundit kajastavad materjalid.

Lisateabe saamiseks hooldekodusse pääsemise, seal pakutavate teenuste ja nende eest tasumise kohta pöörduge kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja või hooldekodu poole.

Viimati muudetud: 18-06-2017 00:00 | Teksti koostas: sotsiaalministeerium, eesti.ee