Tervishoid vanemas eas

Eakatel on õigus nii ambulatoorsele kui statsionaarsele arstiabile, kaasa arvatud geriaatrilisele arstiabile. Terviseprobleemide tekkimisel tuleks kõigepealt pöörduda oma perearsti poole, kes otsustab, kas vajate kodust või haiglaravi.

Hambaravi- ja proteesihüvitis

Hambaravihüvitis vanadus- ja töövõimetuspensionäridele, osalise või puuduva töövõimega isikutele ning üle 63-aastastele eakatele on kuni 85 eurot aastas. Hüvitist saab kasutada ainult haigekassa hambaravi lepingupartnerite juures.

Hambaraviteenuse hüvitist ei pea enam ise tagantjärele taotlema ja dokumente haigekassale esitama. Soodustuse summa arvestatakse raviarvelt maha kohe maksmise hetkel ning tagantjärele ei pea esitama ühtegi avaldust ega dokumenti.

Patsiendil tuleb tasuda 15% teenuste hinnast. Hüvitis kehtib ainult esmavajalikele hambaraviteenustele. Kõigi nende teenuste eest, mis ei kuulu hüvitatavate teenuste nimekirja, tuleb tasuda täishinda. Lisaks on arstil õigus patsiendilt küsida visiiditasu kuni 5 eurot (v.a rasedad).

Hambaravihüvitist saab kasutada täies mahus ühe kalendriaasta jooksul ning selle kasutamata osa ei saa järgmisesse aastasse edasi kanda. Kui aasta vahetub, algab uus hüvitise arvestus. Igal aastal on võimalik hüvitist saada kuni 85 eurot.

Proteesihüvitis

Üks kord kolme aasta jooksul hüvitab haigekassa 260 eurot hambaproteeside eest tasutavast summast töövõimetus- või vanaduspensionäridele, üle 63-aastastele ravikindlustatud inimestele ning osalise või puuduva töövõimega inimestele. NB! Kui te olete seni saanud viimase kolme aasta peale hüvitist 255,65 eurot, on teil õigus täiendavale mitterahalisele hüvitisele summas 4,35 eurot.

Alates 1. jaanuarist 2018 saab proteeside hüvitise summat kasutada ainult nende proteesitegijate juures, kes on sõlminud haigekassaga vastava lepingu. Hüvitist pakkuvad hambaravikabinetid leiate haigekassa kodulehelt. Soodustuse summa arvestatakse alati raviarvelt maha kohe hambaarsti juures maksmise hetkel. Ise ei pea täitma ega esitama ühtegi avaldust või muud dokumenti.

NB! Seoses muudatusega saab 2017. aasta proteesiarveid haigekassale esitada ainult kuni 31. jaanuarini 2018. Pärast 31. jaanuari esitatud arveid enam ei tasuta.

Kui proteesimistöö tehti enne 2018. aastat

Hüvitise (255,65 eurot) taotlemiseks on kaks võimalust:

  1. esitage hambaprotesside hüvitise avaldus (pdf, 168 KB) ja proteesimistööde eest tasumist tõendav dokument haigekassale. Haigekassa kannab hüvitise kindlustatu pangaarvele 90 päeva jooksul pärast nõutavate dokumentide laekumist haigekassa piirkondlikku osakonda.
  2. esitage avaldus otse proteesitegijale - kindlustatu maksab siis hambaproteeside eest hambaproteesi tegijale vaid selle summa, mis ületab 255,65 eurot.

Riigiportaalis saate e-teenuses Hambaravi- ja proteesiteenuste info vaadata oma hambaravihüvitise ja hambaproteeside hüvitise limiidi kasutust.

Abivahendid

Abivahend on toode või vahend, mille abil on võimalik ennetada tekkinud või kaasasündinud kahjustuse või puude süvenemist, kompenseerida kahjustusest või puudest tingitud funktsioonihäiret, parandada või säilitada füüsilist ja sotsiaalset iseseisvust ning tegevus- ja töövõimet. Abivahendeid saab osta või üürida isikliku abivahendi kaardi alusel.

Isikliku abivahendi kaardi taotlemise aluseks on arstitõend või rehabilitatsioonimeeskonna poolt tuvastatud vajadus abivahendi järele. Teatud abivahendite puhul (näiteks sääreproteesid, ratastoolid, invarollerid jne) saab vajaduse tuvastajaks olla ainult eriarst või rehabilitatsioonimeeskond.

Kehtiva isikliku abivahendi kaardi omanik, kellel on olemas kehtiv arstitõend või rehabilitatsiooniplaan, kus on välja toodud abivahendi nimetus või kirjeldus, võib abivahendi saamiseks pöörduda ükskõik millisesse abivahendite müügi või üürimisega tegelevasse ettevõttesse Eestis, millel on sotsiaalkindlustusametiga kehtiv leping.

Inimene, kes taotleb isikliku abivahendi kaarti esmakordselt või selle duplikaati, peab pöörduma sotsiaalkindlustusameti poole.

Taotluse (pdf, 406 kB) saab

Kaardi taotlemisel posti või e-posti teel tuleb taotlusele lisada koopia kehtivast arstitõendist või rehabilitatsiooniplaani esilehest, kus on kirjas isikuandmed, ja lehest, kus on välja toodud abivahendi nimetus või kirjeldus.

Klienditeenindusse tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument, arstitõend või rehabilitatsiooniplaan, kus on välja toodud abivahendi nimetus või kirjeldus.

Lähemalt saab abivahendite eest tasumise, järjekordade ja ettevõtetesse pöördumise kohta lugeda sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Meditsiiniseade

Meditsiiniseadmed on meditsiinilised abivahendid (instrument, aparaat, seade, tarkvara jne), mille abil on võimalik ravida haigusi ja vigastusi või mille kasutamine hoiab ära haiguse süvenemise.

Meditsiiniseadme vajaduse määrab raviarst. Kui teil on diagnoositud haigus, mille raviks on vaja haigekassa meditsiiniseadmete loetelus olevat meditsiiniseadet, koostab raviarst teile digitaalse meditsiiniseadme kaardi. Pärast meditsiiniseadme kaadi koostamist võite kohe minna apteeki või pöörduda otse meditsiiniseadme müüja poole ja osta teile määratud meditsiiniseadmed soodustingimustel.

Haigekassa kompenseeritavate meditsiiniseadmete loetelu leiate haigekassa kodulehelt.

Meditsiiniseadmete ja ortooside müüjate nimekirja leiate haigekassa kodulehelt.

Taastusravi

Taastusravi viiakse reeglina läbi tervishoiuasutuses, kus selgitatakse võimalikult täpselt, millised on taastumisvõimalused ja mil viisil on võimalik seda saavutada. Taastusravi korraldavad ka sanatooriumid.

Raviarst vormistab ravivajajale sanatoorse ravituusiku taotluse esitamiseks sotsiaalkindlustusameti piirkondlikku klienditeenindusse. Puudega lapse, mittetöötava invaliidi ja mittetöötava pensionäri ravituusiku väljastamise korraldab sotsiaalkindlustusameti piirkondlik büroo.

Taastusravisse kuulub:

  • füüsiline aktiveerimine ja toonuse parandamine
  • sotsiaalne aktiveerimine ja suhtlemine
  • ravivõimlemine.

Taastusravi hüvitamisest saab lugeda haigekassa kodulehelt.

Viimati muudetud: 28-12-2017 00:00 | Teksti koostas: haigekassa, sotsiaalkindlustusamet