Laps lasteaias

Valla- või linnavalitsus peab looma kõigile oma piirkonna 1,5–7-aastastele lastele võimaluse käia elukohajärgses lasteaias või -sõimes. Vanemad võivad vabalt valida lasteasutusi, kui neis on vabu kohti. Valida võib nii munitsipaal- kui eralasteaedade vahel. Esmajärjekorras eelistab lasteaed samas vallas või linnas alaliselt elavaid lapsi, seejärel teeninduspiirkonnas töötavate vanemate lapsi. Vabadele kohtadele võetakse lapsi ka teistest piirkondadest.

Lasteaiakoha taotlus tuleks esitada lasteaiale võimalikult vara. Lapse lasteaeda panemiseks peab lapsevanem ühendust võtma konkreetse lasteaiaga ning selgitama vastuvõtutingimused ja uurima, milliseid dokumente selleks nõutakse. Vastuvõtukorra kehtestab valla- või linnavalitsus. Lasteaiakohta Tallinna munitsipaallasteaias saab taotleda ja järjekorra kohta infot vaadata Tallinna haridusameti iseteeninduskeskkonna kaudu.

Kohalik omavalitsus võib sätestada lasteaia osalustasu, mis ei tohi ületada 20% valitsuse kehtestatud palga alammäärast. Munitsipaallasteaias katab lapse toidukulu vanem kohaliku omavalitsuse kehtestatud korras. Osalustasu võib erineda sõltuvalt lapse vanusest või lasteaia majandamiskuludest. Tulude deklareerimisel saab haridusasutusena tegutseva lasteaia osalustasu tulust maha arvata. Toiduraha ei ole koolituskulu ning seda tulust maha arvata ei saa. Muud kulud (lasteasutuse majandamiskulud, personali töötasu jne) katab valla- või linnaeelarve või valla- või linnavolikogu otsusel osaliselt lapsevanem.

Soodustused ja toetused Tallinna lasteaedades leiate Tallinna haridusameti kodulehelt.

Sõime- ja lasteaiarühmad

Koolieelsed lasteasutused on laste vanusest ja vajadustest lähtuvalt:

 • lastesõim – kuni 3-aastastele lastele.
 • lasteaed – kuni 7-aastastele lastele.
 • erilasteaed – kuni 7-aastastele erivajadustega lastele.
 • lasteaed-algkool – lasteaiaga on ühendatud algkool.

Lasteasutuste rühmadeks jaotamisel arvestatakse laste vanust ja tervislikku seisundit. Lasteaiarühmad on:

 • noorem rühm – 3–5-aastased.
 • keskmine rühm – 5-6-aastased.
 • vanem rühm – 6-7-aastased.

Lapsevanemate ettepanekul võib moodustada 2–7-aastastest koosnevaid liitrühmi.

Eralasteaed

Eralasteaia võib asutada eraisik või juriidiline isik. Eralasteaed peab omama koolitusluba. Eralasteaia õppevahendite ja toidukulu katab lapsevanem, majandamiskulud ja personali töötasu kulu kaetakse kohaliku omavalitsuse eelarvest. Eralasteaia lastel on õigus saada riigi- ja kohaliku omavalitsuste antavaid soodustusi samadel alustel munitsipaallasteaia lastega. Kohatasu kompensatsiooni ja eralasteasutuse toetuse kohta küsige infot kohalikult omavalitsuselt.

Kas lasteasutusel on koolitusluba, saate kontrollida Eesti hariduse infosüsteemi veebilehel.

Alushariduse omandamine lasteasutuses

Kuue-seitsmeaastaste laste päevakava peaks soodustama sujuvat sisseelamist kooliellu. Õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles, kohaliku omavalitsuse volikogu otsusel võib see toimuda teises keeles. Lasteasutuse õppekava vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale. Lasteasutusel on oma tegevus- ja päevakava, mille kinnitab juhataja. Alusharidus on teadmiste, oskuste, vilumuste ja käitumisnormide kogum, mille laps võib omandada lasteasutuses või kodus. Lasteaia läbinule annab lasteasutus koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

Koolivalmiduskaardi esitab lapsevanem lapse kooliminemisel koolile.

Lasteaed toetab lapse üldoskuste (enesekohaste, sotsiaalsete, mängu- ja õpioskuste) kujunemist ja lapse arengut kuues õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnas:

 • mina ja keskkond
 • keel ja kõne
 • eesti keel kui teine keel
 • matemaatika
 • kunst
 • muusika
 • liikumine.

Eesti keelest erineva koduse keelega laps alustab lasteaias eesti keele kui teise keele õpet kolmeaastaselt.

Viimati muudetud: 17-06-2017 00:00 | Teksti koostas: haridus- ja teadusministeerium