Ravikindlustus ja töö raseduse ajal

Ravikindlustuse seadus annab kindlustuskaitse rasedatele, kelle rasedus on arsti tuvastatud.

Rasedate ravikindlustus kehtib alates raseduse tuvastamise hetkest. Ravikindlustuse taotlemiseks tuleb rasedal esitada haigekassa klienditeenindusse

  • avaldus (pdf, 158 KB) ja
  • arsti või ämmaemanda väljastatud tõend raseduse tuvastamise kohta.

Kindlustus lõpeb kolm kuud pärast arsti määratud eeldatavat sünnitamise kuupäeva.

Tööandja on kohustatud andma rasedale arsti otsuses näidatud ajal vaba aega sünnituseelseks läbivaatuseks, mis arvatakse tööaja hulka.

Töölepingu ülesütlemise piirang

Raseda või väikelast kasvatava inimese töölepingu ülesütlemisel peab tööandja teadma järgmist:

  • Tööandja ei või töölepingut rasedaga või naisega, kellel on õigus saada rasedus- ja sünnituspuhkust, või isikuga, kes kasutab lapsehoolduspuhkust või lapsendaja puhkust, üles öelda koondamise tõttu, välja arvatud tööandja tegevuse lõppemisel, tööandja pankroti väljakuulutamisel, kui tööandja tegevus lõpeb, või pankrotimenetluse lõpetamisel, pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu.
  • Tööandja ei või töölepingut rasedaga või naisega, kellel on õigus saada rasedus- ja sünnituspuhkust, üles öelda töötaja töövõime vähenemise tõttu.

Neid kahte punkti kohaldatakse üksnes juhul, kui töötaja on teavitanud tööandjat oma rasedusest või rasedus- ja sünnituspuhkuse õigusest enne ülesütlemisavalduse kättesaamist või 14 kalendripäeva jooksul pärast seda. Tööandja nõudmisel peab töötaja esitama rasedust kinnitava arsti tõendi.

Ohutu töökeskkonna tagamine

Töötaja peab tööandjale esitama arsti või ämmaemanda tõendi, milles on kirjeldatud terviseseisundi tõttu töötamise piirangud ning võimaluse korral ettepanekud terviseseisundile vastavate tööülesannete ja -tingimuste kohta.

Rasedate või rinnaga toitvate naiste tervisele ohutu töökeskkonna tagamiseks peab tööandja võimaldama:

  • töötingimuste kergendamist
  • tööpäeva lühendamist, sobiva puhkepausi võimaldamist, üleviimist päevasele tööle
  • tööülesannete muutmist.

Kui tööandjal ei ole võimalik neid tingimusi täita, võib naistöötaja tööülesannete täitmisest ajutiselt keelduda. Rasedalt ja töötajalt, kellel on õigus rasedus- ja sünnituspuhkusele, ei saa nõuda ületunnitöö tegemist. Rasedat võib töölähetusse saata üksnes tema nõusolekul. Rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppemisel on naisel õigus kasutada paranenud töötingimusi, kui need on tekkinud tema äraoleku ajal.

Küsimuste korral helistage haigekassa klienditelefonil 16363 või 669 6630 või kirjutage e-posti aadressil info@haigekassa.ee.

Viimati muudetud: 16-06-2017 00:00 | Teksti koostas: haigekassa