Lapsehoiuteenus

Sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmist korraldab inimese rahvastikuregistrisse kantud elukohajärgne kohalik omavalitsus (KOV). Iga kohalik omavalitsus kehtestab abi osutamise korra ning seepärast võib sotsiaalteenuste ja -toetuste korraldus KOVides erineda. Sotsiaalhoolekande seaduse alusel on KOV kohustatud osutama 11 sotsiaalteenust, lisaks millele võidakse korraldada ka teisi sotsiaalteenuseid. Lähemalt saab erinevate sotsiaalteenuste kohta lugeda sotsiaalministeeriumi kodulehelt.

Lapsehoiuteenus

Lapsehoiuteenus on mõeldud 1,5 kuni 3-aastase lapse ja kuni 18-aastase raske või sügava puudega isiku hooldusõigust omavale inimesele, et toetada tema toimetulekut ja töötamist.

Lapsehoidjal peab olema tegevusluba, kui tema teenuse eest tasub riik või kohalik omavalitsus.

Lapsehoiuteenuse eest tasub üldjuhul lapsevanem. Mõned kohalikud omavalitsused toetavad lapsevanemaid lapsehoiuteenuse eest tasumisel. Näiteks makstakse lapsehoiuteenuse hüvitist (arve alusel) või tehakse lapsevanemaga teenuse eest tasumist täpsustav leping. Lapsehoiuteenuse rahastamise võimalused on erinevad ja selle saamiseks tuleb pöörduda elukohajärgse linna- või vallavalitsuse poole.

Uurige hoiuvõimalusi ja hoidja töökogemust

Paljud lapsehoiuteenuse osutajad võimaldavad lapsevanematele selliseid hoiutingimusi, mida lasteaedades ei pakuta. Näiteks beebide hoidmine, tavapärasest tööajast erineval ajal hoidmine või personaalne lapsehoid, sealjuures lapse kodus.

Võrreldes lasteaedadega on lapsehoiuteenuse puhul lapsevanemal suurem kohustus ja samas ka võimalus teenuse osutajaga lapsehoidmise tingimustes kokku leppida. Samuti on lapsevanemal lapsehoidja sobivuse hindamiseks õigus uurida lapsehoidja ettevalmistust ja töökogemust. Tegevusloaga lapsehoidjate (kontakt)andmed on kättesaadavad majandustegevuse registris.

Puudega lapse hoiuteenus

Raske või sügava puudega kuni 18-aastase lapse (18-aastaseks saanud raske või sügava puudega isiku puhul võib lapsehoiuteenust osutada kuni selle kalendriaasta lõpuni, mil ta 18-aastaseks sai) vanemad saavad taotleda riigi rahastatavat lapsehoiuteenust. Teenuse taotlemiseks tuleb pöörduda valla- või linnavalitsuse poole ja esitada taotlus koos nõutavate dokumentidega.

Kohalik omavalitsus hindab teenuse vajadust igal lapsel eraldi. KOV nõustab teenuse saajat lapsehoiuteenuse osutaja valikul. Lapsehoiuteenuse vajadusest tulenevad toimingud ja teenuse osutamiseks olulised tingimused määratakse kindlaks kohaliku omavalitsuse ja teenuse saaja koostöös. Teenuse osutamisel tagab teenuseosutaja lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse.

Lähemalt saab puudega lapsele mõeldud teenustest lugeda riigiportaali artiklist “Puudega lapse tugiteenused”.

Viimati muudetud: 18-06-2017 00:00 | Teksti koostas: sotsiaalministeerium