Lastekaitse ja turvalisus

Lastekaitse eesmärk on tagada laste turvatunne ja heaolu. Lastekaitse põhirõhk on kohalikul omavalitsusel, kes korraldab laste kaitset ja osutab abi oma territooriumil ning peab tagama lastele ja peredele vajalike teenuste kättesaadavuse. Kohalikes omavalitsustes on lastekaitse korraldamiseks tööl kas lastekaitsetöötajad või on antud vastavad ülesanded sotsiaaltöötajale. Kui märkate hooletusse jäetud last, võib pöörduda kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole.

Väärkohtlemine

Lapse väärkohtlemine on:

 • hooletusse jätmine
 • psühholoogiline ehk vaimne väärkohtlemine
 • füüsiline väärkohtlemine
 • emotsionaalne väärkohtlemine
 • seksuaalne väärkohtlemine.

Kuhu pöörduda, kui laps vajab abi

Nii laps ise, lapsevanem või muu isik võib helistada kohalikule või üleriigilisele usaldustelefonile, et saada informatsiooni edasise tegutsemise kohta. Usaldustelefoni number on 126, alati võib pöörduda ka politsei numbrile 112.

Abi vajavast lapsest saab teada anda üleriigilisel tasuta ööpäevaringsel lasteabi lühinumbril 116 111. Sel numbril helistades saavad kõik operatiivselt teatada abivajavast lapsest - saadud info edastatakse vastavatele spetsialistideni ning lastele ja lastega seotud isikutele pakutakse esmast sotsiaalset nõustamist ja vajadusel kriisinõustamist. Ka on avatud Skype: Lasteabi_116111.

Kadunud laste telefonile 116 000 saab teada anda kadunud lastest, nõustajad annavad esmased juhised, kuidas edasi tegutseda ning viivad läbi esmase kriisinõustamise. Kadunud laste telefon teeb tihedat koostööd politsei- ja piirivalveametiga. Telefon 116 000 töötab 24 tundi ning on kõigile helistajatele tasuta.

Lastekaitseorganisatsioonid

Nõustamist, abi ja turvalisust tagavad laste tugikeskused (lastekeskused) Tallinnas ja Tartus, ühiskondliku organisatsioonina Lastekaitse Liit ja sihtasutus Eesti Lastefond.

Laps ja meelemürgid

Tubakatooteid ei ole lubatud müüa alla 18-aastastele, samuti ei tohi alla 18-aastased omada tubakatooteid ega nendega kaubelda. Alaealisele võib suitsetamise, tubakatoodete omamise või omandamisega vahelejäämisel määrata trahvi. Alaealise ahvatlemise, ähvardamise või muud moodi mõjutamise eest võib samuti saada trahvi.

Alkoholi ei tohi müüa alla 18-aastasele, müüja peab kahtluse korral nõudma ostjalt isikut tõendavat dokumenti ning võib keelduda alkoholi müümisest dokumendi mitteesitamise korral. Narkootilise või psühhotroopse aine tarvitamist või väikeses koguses ebaseaduslikku valmistamist, omandamist või valdamist loetakse väärteoks. Selle eest karistatakse rahatrahviga või arestiga kuni 30 päeva. Väärteost saab kriminaaltegu, kui leitud uimastikogusest piisab narkojoobe tekitamiseks kümnele inimesele.

Laps internetis

Laps peab varakult omandama elektroonilise suhtlemise tähtsamad reeglid:

 • mitte andma vanemate loata enda ja oma perekonna kohta andmeid (aadressi, telefoninumbrit, andmeid kooli kohta jne).
 • rääkima vanematele kahtlase sisuga kirjadest.
 • hoidma oma postkasti salasõna enda (ja vanemate) teada.

Küberkiusamise enimlevinud vormid on libakonto tegemine, pannes sinna üles halvustavat, ebaõiget, tihti ka ebatsensuurset informatsiooni, või kiustava konto ülevõtmine. Sellest politseile teatamiseks tuleb kopeerida eraldi dokumendiks konto andmed (kasutajanimi, loomise aeg/sisenemise aeg), konto juures olnud andmed (telefoninumber, e-posti aadress jne) ning konto juures olevad materjalid (tekstid, fotod, kuulutused jne).

Küberkiusamisest hoidumiseks

 • tuleb kiusaja suhtluskanalites blokeerida
 • kopeerida halvustava sisuga teated
 • lõpetada kiusaja tegevus, teavitades sellest portaali pidajat.

Tarbijakaitseameti Tarbijakool tutvustab tarbija õigusi ja kohustusi, räägib, kuidas suhtuda reklaamidesse, missugused ohud internetis varitsevad, kuidas toime tulla võlaga ja palju muud.

„Targalt internetis“ projekti missioon on laste ja lapsevanemate targem internetikasutus ning ebaseadusliku sisuga materjalide leviku piiramine internetis.

Vihjeliin on Lastekaitse Liidu pakutav veebipõhine tasuta teenus, mis võimaldab edastada teavet internetis levivast ebaseadusliku sisuga materjalist – laste seksuaalne ärakasutamine, laste kaubitsemine (inimkaubandus). Teabe saab edastada anonüümselt ilma teavitaja isikuandmeid välja selgitamata ja salvestamata.

Viimati muudetud: 07-02-2017 00:00 | Teksti koostas: Lastekaitse Liit