Orvud ja vanemliku hoolitsuseta lapsed

Orvud ja vanemliku hoolitsuseta jäänud lapsed on riigi täielikul ülalpidamisel ja nende hooldamise ning kasvatamise korraldab valla- või linnavalitsus. Laps paigutatakse asenduskodusse või perekonnas hooldamisele, kui ta on orb või jäänud ilma vanemlikust hoolitsusest ja talle ei ole leitud eestkostjat või teda ei ole lapsendatud.

Lapse äravõtmine vanemalt

Vanemlikud õigused võetakse ära kohtuotsusega, kui vanem ei hoolitse oma lapse eest või kuritarvitab teda. See ei vabasta vanemat lapse ülalpidamiskohustusest. Last saab vanemalt ära võtta ka ilma vanemlikke õigusi võtmata. Lapse eraldamise vajalikkust jälgib sotsiaaltöötaja. Kui lapse jätmine vanema juurde ohustab lapse tervist või elu, võib eestkosteasutus lapse vanemalt ära võtta enne kohtuotsust.

Ühest perekonnast pärit õed ja vennad tuleb jätta kodust ja perekonnast eraldamisel kokku, välja arvatud juhul, kui see on vastuolus laste huvidega.

Hoolekanne

Hoolduspere võtab kasvatada lapse, kes ei ole sellesse peresse lapsendatud ega eestkostel. Hooldusperekond võtab lapse perekonda kirjaliku lepingu alusel. Hooldamisele võtja sõlmib lepingu valla- või linnavalitsusega.

Tugipere abistab last või tema perekonda vabatahtlikult. Tugipereks on isikud, kes toetavad last või last kasvatavat perekonda.

Laste varjupaik on kuni 18-aastastele lastele ajutist ööpäevast peavarju, abi, tuge ja kaitset pakkuv hoolekandeasutus. Varjupaik osutab abi ja kaitset abivajavatele lastele olenemata nende elukohast, tervislikust seisundist, rahvusest ja muudest tunnustest.

Laps võib varjupaika minna omal algatusel, kui ta on lahkunud kodust, kasuvanema juurest või kasvatusasutusest talle oluliste probleemide tõttu. Varjupaiga juhtkond peab teavitama varjupaika tulnud või toodud lapsest tema elukohajärgset omavalitsust, kes lahendab lapse edaspidise elukorralduse küsimused. Lastekodusse ja koolkodusse võetakse riiklikule hoolekandele orvud ja vanemliku hoolitsuseta lapsed. Otsuse lapse hoolekandeasutusse paigutamiseks teeb lapse elukohajärgne linna- või vallavalitsus, kes valmistab ette ka vajalikud dokumendid.

Lugege ka lapsendamisest ja eestkoste seadmisest.

Asendushooldusest saab lähemalt lugeda sotsiaalministeeriumi kodulehelt.

Viimati muudetud: 17-06-2017 00:00 | Teksti koostas: sotsiaalministeerium