Lapse ja eestkostetava varaga tehingute tegemine

Last saavad esindada ja lapse nimel tehinguid teha üksnes mõlemad vanemad ühiselt, kuna omavahel abielus olevatel vanematel on oma lapse suhtes ühine hooldusõigus. Kui vanemad ei ole lapse sünni hetkel omavahel abielus, on neil ühine hooldusõigus, kui nad isaduse omaksvõtu tahteavaldusi esitades ei ole väljendanud oma soovi jätta vanema hooldusõigus vaid ühele vanematest. Vaid erandjuhtudel võib ühel vanemal olla ainuhooldusõigus, kui kohus on selliselt määranud.

Tehingud vanema ja lapse vahel

Vanemad ei või lapse nimel teha kõiki tehinguid. Peamiselt on välistatud tehingud, mille üheks pooleks on laps ja teiseks pooleks vanem või vanema lähisugulane, kus võib esineda lapse ja vanema huvide konflikt. Nimetatud toimingute tegemiseks tuleb pöörduda kohtu poole erieestkostja määramiseks ning kohus määrab isiku, kes esindab last tehingu tegemisel lapsevanemaga.

Teise võimalusena võib kohus anda nõusoleku konkreetse tehingu tegemiseks ilma erieestkostjat määramata, asendades lapse tahteavalduse jõustunud kohtulahendiga. Lisaks ei saa vanemad last esindada tehingute tegemisel varaga, mille laps on omandanud pärimise teel või kinketehingu alusel, kui pärandaja või kinkija on määranud, et üks vanem või kumbki vanem ei või seda vara valitseda.

Kohtu nõusolekuga tehingud

Teatud tehinguid võib lapse nimel teha üksnes kohtu eelneva nõusolekuga. Uue seaduse kohaselt tuleb nõusolekut taotleda mitte enam kohalikust omavalitsusest, mis on lapse elukohaks, vaid kohtust. Sellega seoses peab arvestama suurema ajakuluga.

Peamised tehingud, mida saab kohtu nõusolekul teha:

  • käsutada (s.o müüa, kinkida, pantida, koormata muul viisil jne) lapsele kuuluvat kinnisasja või kinnisasjaõigust.
  • käsutada lapsele kuuluvat kinnisomandi ülekandmisele või kinnisasjaõiguse tekkimisele, ülekandmisele või lõppemisele suunatud nõuet.
  • sõlmida lapse nimel kinnisasja või kinnisasjaõiguse tasulisele omandamisele suunatud lepingut.
  • anda kasutusse lapsele kuuluvat kinnisasja (näiteks sõlmida üürilepingut).
  • teha tehingut, millega laps võtab kohustuse käsutada kogu oma vara, pärandit, tulevast seaduslikku pärandiosa või tulevast sundosa.
  • loobuda pärandist, annakust või sundosast või sõlmida pärandvara jagamise lepingut.
  • võtta lapse nimel laenu.
  • omandada ja võõrandada lapse nimel väärtpabereid.

Kõik tehingud, mis on teostatavad vaid kohtu loal, leiate perekonnaseadusest. Kõik eelnimetatud piirangud kehtivad lisaks lapse ja vanema suhetele ka eestkostetava ja eestkostja suhetes juhul, kui täisealise isiku teovõime on piiratud ja talle on kohtu poolt määratud eestkostja.

Riigiportaal eesti.ee ei jaga õigusabi, igapäevaelu õigusküsimustele aitab vastuseid leida õigusportaal Jurist Aitab.

Viimati muudetud: 18-06-2017 00:00 | Teksti koostas: justiitsministeerium