Puudega isiku kaart

Puudega isiku kaart

Puudega isiku kaardi väljastab sotsiaalkindlustusamet

 • puude raskusastmega (keskmine, raske või sügav) lapsele
 • pensionitunnistust mitteomavale, puude raskusastmega (keskmine, raske või sügav) täiskasvanud inimesele.

Puudega isiku kaarti ei väljastata puudega inimesele, kel on pensionitunnistus – tema tõendab puude raskusastme kehtivust pensionitunnistusega.

Puude raskusastet ja sõidusoodustust saab jätkuvalt tõendada ka ekspertiisiotsuse või vajadusel täiendavalt puudeliigi kohta väljastatud tõendiga.

Puudega isiku kaardi eesmärgiks on lihtsustada puude raskusastme tõendamist puudega inimesele ettenähtud õiguste kasutamisel ja erinevate soodustuste saamisel. Samuti hõlbustab puudega isiku kaart soodustuse õigustatuse kontrollimist.

Puudega isiku kaart on plastist, kahevärviline (varem oranž-kollane, alates 2017. a septembrist valge-sinine), suurusega 54 x 86 mm ning sellele märgitakse:

 • kaardi number
 • inimese ees- ja perekonnanimi
 • isikukood
 • sünniaeg
 • puude raskusaste
 • kaardi kehtivusaeg
 • väljaandja.

Kaart kehtib koos isikut tõendava dokumendiga (sh nt õpilaspiletiga).

Vana kujundusega (oranž-kollane) kaardid kehtivad kuni kaardil märgitud kehtivusaja lõppemiseni. Mõnel juhul on märgitud info puude kohta inimese pensionitunnistusele, ka need jäävad kehtima kuni kehtivusaja lõpuni.

Kaardi taotlemine

Puudega isiku kaardi esmakordsel taotlemisel võite taotluse:

 • saata e-postiga digiallkirjastatult aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee
 • saata postiga piirkondlikku klienditeenindusse või
 • viia sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse (saab täita ka kohapeal).

Puudega isiku kaardi taotluse blanketi saab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt või sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusest.

Taotlus vaadatakse läbi ja kaart väljastatakse 15 kalendripäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest.

Kui taotlus esitatakse koos ekspertiisitaotlusega, siis puude raskusastme tuvastamise korral väljastatakse kaart koos ekspertiisiotsusega 15 kalendripäeva jooksul arvates ekspertiisiotsuse tegemise päevast.

Kaart väljastatakse kehtivusajaga, mis kattub puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsusel märgitud puude raskusastme ja puudest tulenevate lisakulude tuvastamise kestuse tähtajaga.

Kehtivuse lõppemisel väljastatakse uus kaart puude raskusastme korduval tuvastamisel koos ekspertiisiotsusega. Eraldi uut taotlust kaardi taotlemiseks esitama ei pea.

Küsimuste korral helistage sotsiaalkindlustusameti infotelefonil 16106 või (+372) 612 1360 või kirjutage e-posti aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Viimati muudetud: 08-01-2018 00:00 | Teksti koostas: sotsiaalkindlustusamet