Puudega inimese õigused tööl

Kui inimene vajab tööl käimiseks tehnilist abivahendit, tugiisikut või töökohal ruumide kohandamist, tuleb pöörduda töötukassa poole.

Töötukassa pakub puudega töötule ka muid teenuseid, millega töö leidmist ja hoidmist lihtsustada.

Puhkus

Inimesel, kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime, on õigus saada põhipuhkust 35 kalendripäeva tavalise 28 kalendripäeva asemel. Töötajal, kes on esimesel tööaastal töötanud vähemalt kuus kuud, on õigus saada puhkust võrdeliselt töötatud kuude arvuga.

Puudega last kasvatavale vanemale on samuti ette nähtud tavapärasest soodsamad tingimused.

  • Alla kolmeaastase lapse vanemal on õigus saada kalendriaastal kuus tööpäeva tasulist lapsepuhkust. Lisaks neile kuuele päevale on puudega lapse vanemal õigus täiendavale lapsepuhkusele – ühele tööpäevale kuus kuni lapse 18-aastaseks saamiseni. Kokkuleppel tööandjaga võib seda puhkust summeerida ja riik kompenseerib täiendavat puhkust (kuni 12 päeva aastas) ka koos tavapärase puhkusega.
  • Emal ja isal, kes kasvatab kuni 14-aastast last või kuni 18-aastast puudega last, on mõlemal õigus saada igal kalendriaastal kuni kümme tööpäeva tasustamata lapsepuhkust.
  • Üks puudega lapse vanematest saab ka viis aastat varem vanaduspensionile.
  • Raske või sügava puudega lapse vanemal on õigus taotleda riigi rahastatavat lapsehoiuteenust, mis võimaldab tal jätta oma puudega lapse tööajaks lapsehoiuteenust osutava inimese hoolde.
  • Rasedat ja töötajat, kes kasvatab alla kolmeaastast või puudega last, võib töölähetusse saata üksnes tema nõusolekul.

Töösuhte lõpetamine

Töölepingu lõpetamine töötajaga saab toimuda üksnes töölepingu seaduses sätestatud alustel ja korras. Töölepingu lõpetamisel koondamise tõttu on tööle jäämise eelisõigus töötajal, kes kasvatab alla kolmeaastast last. Puudega inimestele erisusi tehtud ei ole. Keelatud on aga töötaja koondamine tema puude tõttu või selle alusel koondatavate väljavalimine.

Kui tööandja ütleb töölepingu üles erakorraliselt majanduslikel põhjustel, peab tööandja arvestama võrdse kohtlemise põhimõtet. Ei tohi koondada puude tõttu või valida koondatavaid sellel alusel.

Töölepingut ei tohi üles öelda töötajale, kes täidab olulisi perekondlikke kohustusi. Oluliseks perekondlikuks kohustusteks võib olla laste, sh puudega lapse kasvatamine ja vanemate hooldamine.

Tööandja on kohustatud andma tema ettevõttes tööõnnetuse või kutsehaiguse tagajärjel töövõime osaliselt kaotanud töötajale võimaluse jätkata oma ettevõttes sobival tööl.

Seega ei tohi automaatselt töölepingut lõpetada, kui töötaja terviseseisund on muutunud, vaid töötajale tuleb pakkuda võimetekohast tööd, kui selline võimalus on olemas.

Kui tööandja võtab tööle töövõimetuspensioni saava inimese, on ka tööandjale ette nähtud soodustused.

Puudega inimese toetamine

Puudega töötajale osutatakse tööalase rehabilitatsiooni teenust. Tegemist on puudega inimese toetamisega ajal, mil inimene on töötu või otsib tööd.

Neile, kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime, maksab töötukassa töövõimetoetust.

Abi tööga seotud küsimuste korral

Töölepinguga seotud küsimuste korral saab tööpäeviti helistada tööinspektsiooni infotelefonile 640 6000 või saata küsimuse e-postiga aadressile jurist@ti.ee.

Töövaidlusi lahendavad töövaidluskomisjonid ja avaldus (rtf, 34 kB) tuleb esitada töökoha piirkonna töövaidluskomisjonile.

Töövaidlusavalduse saab esitada ka tööinspektsiooni kliendiportaalis.

Avalduses peab esitama konkreetsed nõuded, nõude aluseks olevate asjaolude kirjeldus ja tõendid, mis kinnitavad asjaolusid ja avaldaja väiteid.

Avalduse vormi, selgituse avalduse täitmise kohta ning töövaidluskomisjonide tööpiirkonnad ja kontaktid leiab tööinspektsiooni kodulehelt.

Viimati muudetud: 05-06-2017 00:00 | Teksti koostas: töötukassa, tööinspektsioon, võrdõigusvoliniku kantselei