Puudega töötu või tööotsija

Kui inimene soovib leida tööd ja töötada, kuid vajab selleks puude või pikaajalise tervisehäire tõttu abi, saab töötukassast erinevaid abistavaid teenuseid.

Puudega või pikaajalise tervisehäirega inimestele pakub töötukassa järgmisi teenuseid

 • Tööruumide ja -vahendite kohandamine. Töötukassa abistab tööandjat töökeskkonna ja -vahendite puudega inimesele ligipääsetavaks ja kasutatavaks kohandamisel. Kohanduse kulud hüvitatakse, kui tööandja sõlmib puudega inimesega tähtajatu töölepingu. Kohandada saab ka kodus asuvat töökohta.
 • Töötamiseks vajaliku abivahendi tasuta kasutada andmine. Kui tööülesannete täitmine tööandja vahenditega on puude või vähenenud töövõime tõttu takistatud, saab töötamiseks vajaliku abivahendi tasuta kasutada (kuni oma töösuhte lõpuni, aga esialgu mitte kauemaks kui kolmeks aastaks). Abivahendi kasutamise lepingut saab pikendada, kui abivahend on tööülesannete täitmisel jätkuvalt vajalik. Töötamiseks vajalikku abivahendit saab taotleda ka vanaduspensioniealine inimene.
 • Tugiisikuga töötamine. Teenust saab kasutada juhul, kui puude või pikaajalise tervisehäire tõttu on töökohal vaja abi ja juhendamist. Tugiisik aitab töökoha ja ülesannetega kohaneda ja toime tulla. Kokkuleppel tööandjaga korraldab ja hüvitab töötukassa tugiisiku teenused kuni üheks aastaks.
 • Abistamine tööintervjuul. Kui puude või pikaajalise tervisehäire tõttu on tööandjaga suhtlemisel abi vaja (näiteks suhelda viipekeeles), leiab töötukassa töövestluse ajaks tugiisiku ning hüvitab sellega seotud kulud.
 • Tööandja tööturukoolituse hüvitamine. Kui inimene ei ole oma tööülesannete täitmisega terviseseisundi tõttu pikka aega toime tulnud ning tööandja on valmis pärast ümber- või täiendusõppe läbimist teist tööd pakkuma, hüvitab töötukassa tööandjale tagantjärele 50% koolituskuludest.
 • Tööandjate koolitamine ja nõustamine erivajadustega inimeste värbamisel ja töötamisel. Kui puudega inimese praegune või tulevane tööandja soovib lisateadmisi erivajadustega inimeste värbamisest ja töötamise toetamise kohta, pakub töötukassa vastavalt tööandja vajadusele sellekohast nõustamist või koolitust.
 • Kaitstud töö. Kaitstud tööl saab puudega inimene teha endale võimetekohast tööd talle sobivas tempos ja keskkonnas, kus teda nõustatakse, juhendatakse ja abistatakse. Eesmärk on, et kaitstud töö teenuse lõppedes suudaks inimene töötada vähemalt 20 tundi nädalas ja oleks valmis iseseisvalt tööle asuma tavalisel töökohal.
 • Kogemusnõustamine. Kogemusnõustamine on sarnase puude või tervisehäirega inimeste omavaheline kogemuste vahetus, mis pakub emotsionaalset ja sotsiaalset tuge. Nõustamise eesmärk on selliste võimaluste ja lahenduste leidmine, mis aitaksid puudega inimesel oma eluga võimalikult iseseisvalt toime tulla.
 • Tööalane rehabilitatsioon. Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ning kes vajavad töövõime taastamiseks või hoidmiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi. Tööalast rehabilitatsiooni võib näiteks olla vaja selleks, et parandada liikumisoskusi või kõnet, õppida kasutama abivahendeid, lahendada psühholoogilisi probleeme. Samuti võib vaja olla nõustamist, et leida motivatsiooni ja suurendada enesekindlust, õppida puude või haigusega igapäevaselt toime tulema. Vajadusel saab rehabilitatsioonimeeskond aidata teil tööellu sisse elada, nõustades tööandjat, kuidas tööd sobivamalt korraldada või töökeskkonda kohandada.
 • Töölesõidu toetus. Kui inimene ei saa oma puude või tervisehäire tõttu käia tööl ühistranspordiga, vaid peab selleks kasutama isiklikku sõiduautot, taksot või eritransporti, hüvitab töötukassa töölesõiduga seotud lisakulud osaliselt. Kulud hüvitatakse, kui see on vajalik inimese tööleasumiseks või töötamise jätkamiseks.
 • Saatja sõidukulu hüvitamine. Kui puudega inimene töötab töölepingu alusel või avalikus teenistuses ja vajab ühistranspordiga tööle sõitmiseks teise inimese abi, hüvitatakse teda kodust tööle ja töölt koju saatvale inimesele sõidukulud. Sõidukulu hüvitatakse saatjale iga tööle saadetud päeva eest kuludokumentide alusel, kuid mitte rohkem kui 26 eurot ühe päeva eest. Saatja sõidukulu hüvitatakse kuue kuu vältel kolme aasta jooksul.

Tööruumide ja -vahendite kohandamist, abivahendi tasuta renti ja tugiisikuga töötamist pakutakse vajadusel ka juba töötavatele puudega või pikaajalise tervisehäirega inimestele.

Lähemalt saab teenuste kohta lugeda töötukassa kodulehelt.

Küsimuste korral helistage töötukassa infotelefonil 15501 (välismaalt helistades +372 614 8500), võtke ühendust Skype’i kaudu (tootukassa), kirjutage e-posti aadressil info@tootukassa.ee või külastage lähimat töötukassa esindust.

Viimati muudetud: 01-06-2016 00:00 | Teksti koostas: töötukassa