Puudega lapse tugiteenused

Suure hooldusvajadusega raske ja sügava puudega kuni 17-aastastele lastele (kaasa arvatud) pakutakse lapsehoiu-, tugiisiku- ja toetava teenusena transporditeenust.

Teenuste taotlemine algab kohalikust omavalitsusest, see tähendab, et lapse seaduslik esindaja peab kõigepealt pöörduma elukohajärgsesse kohalikku omavalitsusse.

Lapsehoiuteenus

Lapsehoiuteenus on mõeldud raske ja sügava puudega lastele, kes vajavad ööpäevaringset hooldust ja järelevalvet. Lapsehoiuteenus on lapsevanema töötamist, õppimist või toimetulekut toetav teenus, mille osutamise ajal tagab lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.

Teenust osutatakse kas lapse kodus, hoidja kodus või hoiukodus (asutuses).

Lapsehoiuteenust on võimalik saada eeldusel, et

  • lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega (v.a lapse perekonnas hooldamine)
  • laps ei viibi samal ajal õppetööl haridusasutuses, vaid on kas koolieelsel või koduõppel.

Lapsehoiuteenust on võimalik kasutada nii ööpäevase kui ka päevase teenusena. Samuti saab teenust kasutada tundide arvestuses.

Lapse hooldamine võib tähendada lapse söötmist, pesemist, sondi puhastamist või mähkmete vahetamist. Hooldustoimingud sõltuvad lapse vanusest ja oskustest. Lapse arendamise tase - temaga rääkimine, lugemine, mängimine – sõltub konkreetsest teenusepakkujast ja lapsehoidjast.

Tugiisikuteenus

Tugiisikuteenuse eesmärk on puudega lapse abistamine ja juhendamine õpi- ja arendusprotsessis osalemisel, millega laps erivajadusest tulenevalt ise toime ei tule. Oluline on lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine.

Lapse tugiisik abistab teda arendavate tegevuste läbiviimisel, õpetab ja julgustab igapäevaelus toime tulema. Vajaduse korral on tugiisik lapsele täiskasvanud saatjaks, abistab ja motiveerib õppimisel, aitab suhtlemisel pereliikmetega või väljaspool kodu.

Tugiisik õpetab last enda eest hoolitsema, vajadusel abistab riietumisel, söömisel, hügieenitoimingute sooritamisel ja mängu- ja õppepaiga korrastamisel. Tugiisik abistab vajadusel last liikumisel, üritustel osalemisel jms. Vanemate laste puhul võib tugiisik abistada asjaajamisel, olla emotsionaalse toe pakkuja, kogemuste või teabe vahendaja, igapäevatööde õpetaja jne.

Tugiisik on isik, kes on varem lastega töötanud ning kes on omandanud tugiisiku tööks vastavad teadmised ja oskused.

Tugiisiku teenust on võimalik lapsel saada päevasel ajal kas kodus, hoius, haridusasutuses ja tervise- või rehabilitatsiooniteenusel käimisel, et lapsevanem saaks kas õppida, töötada või tööd otsida.

Teenust korraldatakse igale lapsele individuaalselt ning tugiisiku täpsed tööülesanded pannakse kirja temaga sõlmitavasse lepingusse.

Transporditeenus

Transporditeenust osutatakse lapsele, et ta saaks osaleda hoiu- või tugiisikuteenusel.

Transpordivahend peab tagama lapse turvalise transportimise lapse erivajadustest lähtuvalt. Vajadusel peab olema võimalus kasutada spetsiaalset invatransporti. Transporditeenuse osutaja peab abistama last transpordivahendisse ning tagama kogu sõidu vältel lapse ohutuse.

Transporditeenust saab taotleda üksnes koos teiste tugiteenustega, sest teenust ei osutata eraldiseisvana haridusasutuses, rehabilitatsiooniasutuses, terviseasutuses jne käimiseks, vaid üksnes juhtudel, kui laps on vaja edasi-tagasi transportida lapsehoiu- või tugiisikuteenusele.

Kuidas teenuseid taotleda

Lapsevanemal tuleb leida sobiv teenusepakkuja ning temaga teenuse pakkumise tingimused, sh periood ja hind, kokku leppida.

Teenuste saamiseks tuleb lapsevanemal täita avaldus (doc, 729 kB).

Avalduse saab esitada:

Lapse teenusele suunamise kohta teeb piirkondlik koordinaator otsuse 10 tööpäeva jooksul ja edastab selle nii lapsevanemale kui ka valitud teenusepakkujale.

Küsimuste korral helistage sotsiaalkindlustusameti infotelefonil 16106 või (+372) 612 1360 või kirjutage e-posti aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Viimati muudetud: 08-01-2018 00:00 | Teksti koostas: sotsiaalkindlustusamet