Puudega laste õppimisvõimalused

Lapsel tuvastatakse puude raskusaste lähtuvalt kõrvalabi, juhendamise või järelevalve vajadusest järgmiselt:

  • sügav – laps vajab ööpäevaringselt pidevat kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet.
  • raske – laps vajab igal ööpäeval kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet.
  • keskmine – laps vajab kõrvalabi või juhendamist väljaspool oma elamiskohta vähemalt korra nädalas.

Lastel on õigus saada nende puudest tulenevalt ette nähtud eritoetusi, -teenuseid ja abivahendeid. Riik ja kohalikud omavalitsused peavad tagama erivajadustega lastele teistega võrdsed võimalused õppimiseks, kaaluma peab ka erivajadusega lapse õppimisvõimalusi tavakoolis. Peret aitavad puudega lapsele hariduse andmisel spetsialistid ja kogemuste vahetamine samas olukorras olevate inimestega. Puudega ja erivajadustega inimeste, sh puudega laste jaoks on asutatud mitmeid organisatsioone, ühinguid ja liite, kes püüavad aidata inimestel kohaneda oma eluga ning anda abi ja nõu.

Erilasteaiad või erirühmad

Valla- või linnavalitsus peab looma kõigile oma haldusterritooriumil elavatele lastele võimaluse käia teeninduspiirkonnajärgses lasteasutuses. Lasteasutuse juhataja ettepanekul võib valla- või linnavalitsus moodustada lasteasutuses sobitusrühmi, kus erivajadustega lapsed on koos teiste lastega, ja erirühmi, kus on ainult puudega lapsed. Erivajadustega lastele võidakse luua ka erilasteaedu. Laps võetakse erilasteaeda (erirühma) ning õpilane sanatoorsesse kooli ja erivajadustega õpilaste kooli (eriklassi) nõustamiskomisjoni otsuse ning lapsevanema või eestkostja kirjaliku avalduse alusel. Lisada tuleb lapse sünnitunnistus.

Erikoolid

Valla- ja linnavalitsus tagavad keha-, kõne-, meele- ja vaimupuuetega lastele õppimisvõimalused elukohajärgses koolis. Üldjuhul õpetatakse puuetega lapsi tavaklassis, vajadusel spetsiaalses õppeasutuses.

Erivajadustega laste õppevõimalused on järgmised:

  • tavakoolis, vajadusel võib koostada individuaalse õppekava. Puude korrektsiooniks ja rehabilitatsiooniks on ette nähtud vastavad tunnid
  • eriklassid tavakoolis
  • tavakoolis, rehabilitatsiooniplaanis ettenähtud õppeained õpitakse eripedagoogi juhendamisel
  • erikoolis, kus õpitakse üldaineid ning kutseõppe tunnid on paralleelselt tavakutsekoolis.

Erivajadustega õpilastele on loodud riigikoolid ja munitsipaalkoolid. Sanatoorsed koolid on mõeldud tervisehäiretega õpilastele, erikool kõne-, kuulmis-, nägemis-, liikumis- või intellektipuudega lastele.

Koduõpe

Koduõppele on tervislikel põhjustel õigus 1.–9. klassi õpilasel, kelle elukohale lähimas koolis pole võimalik luua tema puudele või tervisehäirele vastavaid tingimusi õppetööst osavõtmiseks koolis. Koduõpe määratakse lapsele:

  • raske kroonilise somaatilise haigusega
  • raske funktsioonihäirega
  • raske puudega.

Õpilase määrab koduõppele perearst või eriarst lapsevanema (eestkostja) taotlusel. Õpilase koduõppele viimise ja talle individuaalse õppekava rakendamise otsustab õppenõukogu perearsti või eriarsti määrangu alusel. Koduõpet rakendatakse ainult lapsevanema nõusolekul.

Viimati muudetud: 23-11-2016 00:00 | Teksti koostas: haridus- ja teadusministeerium