Toetused puudega lapsele

Toetusi määratakse ja makstakse Eesti alalisele elanikule või tähtajalise elamisloa või tähtajalise elamisõiguse alusel Eestis elavale isikule lisakulutusi põhjustava keskmise, raske või sügava puude korral.

Sotsiaaltoetuste arvutamise aluseks on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määr. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste suurused leiate sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Puudega lapse toetus

Puudega lapse toetust makstakse igakuiselt kuni 16-aastasele puudega lapsele puudest tingitud lisakulude hüvitamiseks ja rehabilitatsiooniplaanis ettenähtud tegevusteks:

  • keskmise puudega lapsele 270% sotsiaaltoetuste määrast
  • raske või sügava puudega lapsele 315% sotsiaaltoetuste määrast.

Juhul kui andmed lapse sünni kohta ei ole kättesaadavad rahvastikuregistrist (nt laps on sündinud välisriigis), tuleb selle toetuse puhul esitada täiendavalt lapse sünnitunnistus.

Õppetoetus

Õppetoetust makstakse igakuiselt mittetöötavale puudega õppurile, kes õpib gümnaasiumi 10.–12. klassis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis ja kellel on puudest tingituna õppetööga seotud lisakulutusi. Õppetoetust ei maksta juuli ja augusti eest.

Õppetoetuse suurus on 25–100% sotsiaaltoetuste määrast vastavalt tegelikele lisakulutustele.

Toetuse taotlemisel tuleb lisadokumentidena esitada:

  • õppeasutuse teatis õppimise kohta, õpilaspilet või üliõpilaspilet, kui andmed ei ole kättesaadavad Eesti hariduse infosüsteemist (EHIS)
  • dokument puudest tingitud ja õppetööga seotud lisakulude olemasolu või selliste kulutuste tegemise vajaduse kohta
  • omakäeline kinnitus mittetöötamise kohta.

Toetusi makstakse iga kuu 5. kuupäeval. Kui pangaülekande päev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse maksepäevaks puhkepäevale eelnev tööpäev.

Taotluse esitamine

Taotluse puudega inimese sotsiaaltoetuse määramiseks võib esitada koos puude raskusastme tuvastamise taotlusega. Soovi korral saate puude raskusastme tuvastamist taotleda ka koos töövõime hindamisega, sel juhul võib esitada ühistaotluse (pdf, 688 kB) töötukassale või sotsiaalkindlustusametile.

Taotluse (pdf, 227 kB) saate esitada:

  • e-postiga digiallkirjastatult aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee
  • postiga piirkondlikule klienditeenindusele või
  • sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses (saab täita ka kohapeal).

Taotlusele on vaja lisada ekspertiisi otsus puude raskusastme kohta. Lisaks sellele tuleb mõne toetuse liigi puhul esitada lisadokumente. Informatsiooni saab elukohajärgsest sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusest.

Kohalik omavalitsus võib määrata ja maksta teile täiendavaid sotsiaaltoetusi. Täpsema informatsiooni saamiseks pöörduge elukohajärgse valla- või linnavalitsuse sotsiaalosakonda.

Küsimuste korral helistage sotsiaalkindlustusameti infotelefonil 16106 või (+372) 612 1360 või kirjutage e-posti aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Viimati muudetud: 08-01-2018 00:00 | Teksti koostas: sotsiaalkindlustusamet