Töövõimetoetus

Töövõimetoetusele on õigus 16-aastasel kuni vanaduspensioniealisel inimesel, kes on:

 • Eestis elav Eesti kodanik
 • elamisloa või elamisõiguse alusel Eestis elav välismaalane
 • Eestis viibiv rahvusvahelise kaitse saaja või varjupaiga taotleja, kellel on õigus Eestis töötada välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse alusel.

Eesti elanikul, kelle elukoht on mitmes riigis, on õigus töövõime hindamisele ja töövõimetoetusele, kui ta on resident tulumaksuseaduse tähenduses, või kui ta elab Eestis püsivalt välismaalaste seaduse tähenduses.

Toetuse saamise tingimused

Töövõimetoetuse määramise eeldus on töövõime hindamine. Kui töötukassa on hinnanud teie töövõime osaliseks või puuduvaks, on teil õigus saada töövõimetoetust ja teile on tagatud ravikindlustus.

Kui teie töövõime on hinnatud osaliseks, peate töövõimetoetuse saamiseks täitma vähemalt ühte järgnevalt loetletud tingimust ehk te peate:

 • töötama
 • otsima tööd ehk olema registreeritud töötu ja täitma aktiivsusnõudeid
 • õppima – omandama põhi-, kesk-, kutse- või kõrgharidust
 • kasvatama vähemalt ühte alla kolmeaastast last
 • hooldama abivajavat raske või sügava puudega pereliiget või puudega isikut
 • saama loomeliidult määratud loometoetust
 • olema paigutatud nõusolekuta hoolekandeasutusse saama ööpäevaringset erihooldusteenust
 • olema tahtest olenematul ravil või kandma muud seaduses sätestatud asenduskaristust või mõjutusvahendit
 • viibima aja-, asendus- või reservteenistuses.

Kui teie töövõime on hinnatud puuduvaks, siis te töövõimetoetuse saamiseks eelnimetatud aktiivsustingimusi täitma ei pea.

Töövõimetoetuse kehtiv päevamäär on 11,82 eurot, millest ühe kalendripäeva toetus on:

 • osalise töövõime korral 57% kehtivast päevamäärast (6,74 eurot päevas, keskmiselt 202,1 eurot kuus)
 • puuduva töövõime korral 100% kehtivast päevamäärast (11,82 eurot päevas, keskmiselt 354,6 eurot kuus).

Töövõimetoetust maksab töötukassa eelmise kalendrikuu eest jooksva kalendrikuu 10. kuupäevaks.

Toetuse taotlemine

Töövõimetoetuse taotluse saate täita ja esitada:

 • töötukassa iseteenindusportaalis
 • töötukassa maakondlikus osakonnas kohapeal
 • saates digiallkirjastatud avalduse e-posti teel tvto_taotlused@tootukassa.ee või
 • saates paberil avalduse allkirjastatuna tavapostiga aadressil Lasnamäe 2, Tallinn 11412.

Töövõimetoetusest saab lähemalt lugeda töötukassa kodulehelt.

NB! Alates 1. jaanuarist 2017 sotsiaalkindlustusamet püsivat töövõimetust enam ei tuvasta ja uusi töövõimetuspensione ei määra. Varasemalt määratud töövõimetuspensione maksab sotsiaalkindlustusamet aga kuni töövõimekaotuse ekspertiisi otsuse kehtivuse lõppemiseni.

Küsimuste korral helistage töötukassa infotelefonil 15501 (välismaalt helistades +372 614 8500), võtke ühendust Skype’i kaudu (tootukassa) või kirjutage e-posti aadressil info@tootukassa.ee.

Viimati muudetud: 04-01-2018 00:00 | Teksti koostas: töötukassa