Abivahendid

Kehtiva isikliku abivahendi kaardi omanik, kellel on olemas kehtiv arstitõend või rehabilitatsiooniplaan, kus on välja toodud abivahendi nimetus või kirjeldus, võib abivahendi soetamiseks pöörduda otse ükskõik millisesse abivahendite müügi või üürimisega tegelevasse ettevõttesse Eestis, millel on sotsiaalkindlustusametiga kehtiv leping.

Abivahendeid on õigustatud taotlema:

 • kuni 18-aastane laps
 • kuni 18-aastane puudega laps
 • 16–63-aaastane tööealine isik, kellel on tuvastatud töövõime kaotus 40 protsendi ulatuses või enam
 • 18-aastane ja vanem puudega isik
 • 16-aastane ja vanem tööealine isik, kellel on tuvastatud osaline töövõime või töövõime puudumine
 • 63-aastane ja vanem vanaduspensioniealine isik
 • rinnaproteesi vajav inimene
 • silmaproteesi vajav inimene
 • inimene, kellel on tuvastatud kuulmislangus alates 30 detsibellist, kuulmisabivahendite ja heli ülekandesüsteemide ostmiseks.

Abivahendite loetelus (pdf, 385 kB) on määratud

 • abivahendi kasutusaeg
 • kas abivahend on müüdav või üüritav
 • maksimaalne abivahendi kogus aastate või kuude arvestuses
 • kas tegemist on individuaalse abivahendiga
 • soodustuse piirmäär, mille ulatuses riik tasu maksmise üle võtab.

Kui inimesel on mõjuval põhjusel vaja taotleda abivahendite loetelus abivahendile kehtestatud erisusi, tuleb sotsiaalkindlustusametile esitada

 • erimenetluse taotlus
 • koopia arstitõendist või rehabilitatsiooniplaani esilehest koos isikuandmetega
 • koopia lehest, kus on välja toodud abivahendi nimetus või kirjeldus.

Taotluse saab

Sotsiaalkindlustusamet menetleb taotlusi jooksvalt maksimaalselt 30 kalendripäeva jooksul.

Isikliku abivahendi kaart

Abivahendeid saab osta või üürida isikliku abivahendi kaardi alusel.

Isikliku abivahendi kaardi taotlemise aluseks on arstitõend või rehabilitatsioonimeeskonna poolt tuvastatud vajadus abivahendi järele. Teatud abivahendite puhul (näiteks sääreproteesid, ratastoolid, invarollerid jne) saab vajaduse tuvastajaks olla ainult eriarst või rehabilitatsioonimeeskond.

Kuni 18-aastase lapse puhul, kellele ei ole määratud puude raskusastet, võib abivahendi vajaduse tuvastaja olla ainult eriarst, ning seda ka korduvtõendi väljastamisel.

Kehtiva isikliku abivahendi kaardi omanik, kellel on olemas kehtiv arstitõend või rehabilitatsiooniplaan, kus on välja toodud abivahendi nimetus või kirjeldus, võib abivahendi saamiseks pöörduda ükskõik millisesse abivahendite müügi või üürimisega tegelevasse ettevõttesse Eestis, millel on sotsiaalkindlustusametiga kehtiv leping.

Inimene, kes taotleb isikliku abivahendi kaarti esmakordselt või selle duplikaati, saab seda kõige kiiremini teha sotsiaalkindlustusameti kodulehel. Kodulehel olevasse vormi sisestage kaarti vajava inimese kontaktandmed ja kaardi kättesaamise postiaadress. Isikliku abivahendi kaart väljastatakse teile või teie lähedasele 3-5 päevaga ja saadetakse postiga koju.

Endiselt võib pöörduda ka sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse ja taotleda isikliku abivahendi kaarti kohapeal. Taotluse saab klienditeeninduses esitada suuliselt ning õigustuse olemasolul väljastatakse see ka kohe.

Samuti võite taotluse

Kaardi taotlemisel posti või e-posti teel tuleb taotlusele lisada koopia kehtivast arstitõendist või rehabilitatsiooniplaani esilehest, kus on kirjas isikuandmed, ja lehest, kus on välja toodud abivahendi nimetus või kirjeldus.

Klienditeenindusse tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument, arstitõend või rehabilitatsiooniplaan, kus on välja toodud abivahendi nimetus või kirjeldus.

Välismaal õppiv 18–26-aastane inimene peab lisaks isikut tõendavale dokumendile võtma kaasa koolitõendi.

Kaardi taotleja esindamise korral peab esindajal kaasas olema enda kehtiv isikut tõendav dokument, esindatava arstitõend või rehabilitatsiooniplaan, kus on välja toodud vajaliku abivahendi nimetus või kirjeldus.

Infot abivahendite süsteemi kohta, isikliku abivahendi kaardi ja erimenetluste kohta ning riigi poolt hüvitatavate abivahendite ja piirhindade kohta saab:

 • e-posti aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee
 • e-posti aadressil abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee
 • infotelefonidel 16106 või 612 1360.

[Lähemalt saab abivahendite eest tasumise, järjekordade ja ettevõtetesse pöördumise kohta]http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/abivahendi-vajajale) lugeda sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Tööks vajalik abivahend

Kui vajate abivahendit, mida on vaja kasutada ainult töökohal ehk mitte kodus või mõnes muus vabaajategevuses, tuleb pöörduda töötukassasse.

Juhtumikorraldaja hindab abivahendi kasutamise vajadust tööülesannete täitmisel ja selgitab välja teile sobiva abivahendi, mille saate tasuta enda kasutusse kuni oma töösuhte lõpuni, aga esialgu mitte kauemaks kui kolmeks aastaks.

Abivahendi kasutamise lepingut saab pikendada, kui abivahend on teile tööülesannete täitmisel jätkuvalt vajalik.

Abivahendi, mida vajate nii tööülesannete täitmisel kui igapäevaelus, saate taotleda sotsiaalkindlustusametist.

Töötamisel esinevate puudest või terviseseisundist tulenevate takistuste kõrvaldamise võimaluste väljaselgitamiseks võtke ühendust teile sobiva töötukassa esindusega ja leppige kokku kohtumine juhtumikorraldajaga.

Viimati muudetud: 06-02-2017 00:00 | Teksti koostas: sotsiaalkindlustusamet, töötukassa