Sotsiaaltoetused puudega inimesele

Sotsiaaltoetusi on õigus saada Eesti alalisel elanikul lisakulutusi põhjustava keskmise, raske või sügava puude korral. Samuti saab sotsiaaltoetusi taotleda tähtajalise elamisloa või tähtajalise elamisõiguse (näiteks Euroopa Liidu kodaniku pereliige) alusel Eestis elav inimene.

Sotsiaaltoetused puudega inimesele on:

  • puudega lapse toetus – makstakse kuni 16-aastasele
  • puudega tööealise inimese toetus – makstakse alates 16. eluaastast kuni vanaduspensioniikka jõudmiseni
  • puudega vanaduspensioniealise inimese toetus – saavad vanaduspensioniikka jõudnud puudega inimesed
  • puudega vanema toetus – ühele puuetega vanematest või last üksi kasvatavale puudega inimesele
  • õppetoetus – saavad 10.–12. klassis, kutse- või kõrgkoolis õppivad puudega noored; seda toetust ei maksta juuli ja augusti eest
  • täienduskoolitustoetus – tööalase täiendamise korral.

Sotsiaaltoetuste arvutamise aluseks on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määr. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste suurused ja rohkem infot toetuste kohta leiate sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Toetusi makstakse iga kuu 5. kuupäeval. Kui pangaülekande päev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse maksepäevaks puhkepäevale eelnev tööpäev.

Taotluse esitamine

Taotluse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määramiseks võib esitada koos puude raskusastme tuvastamise taotlusega. Soovi korral saate puude raskusastme tuvastamist taotleda ka koos töövõime hindamisega, sel juhul võib esitada ühistaotluse (pdf, 688 kB) töötukassale või sotsiaalkindlustusametile.

Kui te ei ole koos puude taotlusega puuetega inimeste sotsiaaltoetuse taotlust esitanud, esitage toetuse saamiseks eraldi taotlus. Taotluse (pdf, 227 kB) saate esitada:

Üldjuhul ei ole korduval puude tuvastamisel vaja uut sotsiaaltoetuse taotlust esitada. Erandiks on olukorrad, kus toimub üleminek ühest sihtgrupist teise, näiteks puudega laps saab tööealiseks või tööealine jõuab vanaduspensioniikka.

Küsimuste korral helistage sotsiaalkindlustusameti infotelefonil 16106 või (+372) 612 1360 või kirjutage e-posti aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Viimati muudetud: 08-01-2018 00:00 | Teksti koostas: sotsiaalkindlustusamet