Maamaks

Maamaks on maa maksustamise hinnast lähtuv maks, mille arvutab maksu- ja tolliamet kohalikust omavalitsusest saadud andmete põhjal ning mis laekub täies mahus omavalitsusüksuse eelarvesse.

Maamaksumäär

Maamaksumäär on 0,1–2,5 protsenti maa maksustamise hinnast aastas.

Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maksumäär on 0,1–2,0 protsenti maa maksustamise hinnast aastas.

Maksumäärad kehtestab oma haldusterritooriumil kohaliku omavalitsuse volikogu hiljemalt 31. jaanuariks.

Maamaksu arvutamise andmed

Maa-ameti maamaksu infosüsteemist (MAKIS) saavad eraisikud e-teenusega vaadata andmeid, mille põhjal arvutatakse nende maamaksu (isikule kuuluv maa, selle asukoht, isiku omandiosa, maa pindala, kas seda maad arvestatakse maamaksu arvutuses, maamaksu soodustuse liik, kasutusvalduse või hoonestusõiguse olemasolu).

NB! Infosüsteemis ei ole kuvatud maamaksu.

Lisainfot maksustatava maa andmete ja maksumäära kohta saate maa asukohajärgsest kohalikust omavalitsusest.

Kohalikud omavalitsused edastavad maamaksu arvutamiseks vajalikud andmed maksustamisaasta 1. veebruariks maksu- ja tolliametile, kes arvutab nende alusel tasumisele kuuluva maamaksusumma ning väljastab maksuteate.

Maamaksuteade

Maksu- ja tolliamet väljastab maksuteate tasumisele kuuluva maamaksu summa kohta hiljemalt 15. veebruariks.

Kui te olete e-maksuametis/e-tollis registreeritud kasutaja ja teie e-posti aadress on ametile teada, saate maamaksuteate ainult elektroonselt ehk maksu- ja tolliamet edastab teie e-posti aadressile informatsiooni maksuteate e-maksuametis/e-tollis kättesaadavaks muutumise kohta.

Kui maksu- ja tolliametil teie e-posti aadressi pole, saadetakse teatis SMSiga mobiilinumbrile. Paberil maksuteade saadetakse siis, kui ametil ei ole ei teie e-posti aadressi ega mobiilinumbrit.

Kui te ei ole maksustamisaasta maamaksuteadet 25. veebruariks kätte saanud, on teil kohustus sellest 30 päeva jooksul maksu- ja tolliametile teada anda. Sellisel juhul väljastatakse teile uus maksuteade.

Kui te ei ole saanud ühtegi maamaksuteadet, on teil kohustus kirjalikult või elektroonselt teatada maa asukohajärgsele valla- või linnavalitsusele enda omandis või kasutuses oleva maa suurus ja sihtotstarve.

Kui maksuteates on maksustatava maakasutuse või maksumaksja andmed ebatäpsed, tuleb andmete täpsustamiseks pöörduda maa asukohajärgsesse linna- või vallavalitsusse.

Maamaksu tasumine

Kuni 64-eurone maamaks mistahes kohaliku omavalitsuse üksuses asuvalt maalt tuleb tasuda ühe korraga 31. märtsiks.

Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tuleb tasuda 31. märtsiks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust tuleb tasuda hiljemalt 1. oktoobriks.

Kui maksusumma kokku on vähem kui 5 eurot, maksuteadet ei väljastata.

E-maksuametis/e-tollis jaotise „Nõuded ja kohustused” -> „Maamaks” alt leiab väljastatud maamaksuteated, maatükkide andmed, maamaksu tasumise tähtaja(d) ja summa(d).

Maamaks tuleb tasuda maksu- ja tolliameti pangakontole, maksude tasumiseks vajalikud rekvisiidid leiate maksu- ja tolliameti kodulehelt.

Rohkem infot maamaksu kohta leiate maksu- ja tolliameti kodulehelt.

Maksu tasumise kohta saate infot maksu- ja tolliametist: infotelefon 880 0816, e-posti aadress maamaks@emta.ee, Skype’i konto mta.eesti.

Tallinnas asuvate maatükkide maksustamishinna aktid

Tallinnas kinnisvara omajad saavad neile koostatud maatüki maksustamishinna aktidega tutvuda Tallinna e-teeninduses.

Teenus annab ülevaate, millised maksustamishinna aktid on teile Tallinna linnas koostatud, ning võimaldab tutvuda aktides toodud maksustamishinna ja maatüki alusandmetega. Akti andmete alusel arvutab maksu- ja tolliamet inimesele maamaksu.

Maatüki maksustamishinna akt koostatakse Tallinna kinnisvaraomaniku teavitamiseks, kui suur on tema omandi või omandiosa maksustamishind.

Maksustamishinna akti saadab Tallinna linnavaraamet kas e-kirjaga või kirjaga teie elukoha aadressile rahvastikuregistris või asukoha aadressile äriregistris (juriidiline isik).

Kui te ei soovi paberil akte enam saada, täitke sellekohane avaldus Tallinna e-teeninduses.

Lähemalt saab Tallinna maamaksust lugeda Tallinna kodulehelt.

Viimati muudetud: 07-12-2017 00:00 | Teksti koostas: maksu- ja tolliamet, Tallinna linnavaraamet