Liigu edasi põhisisu juurde

Riigiportaali abi

Riigiportaali eesti.ee kasutustingimused

Üldtingimused

Riik (avalik, era- ja kolmas sektor) pakub oma avalikke teenuseid portaali eesti.ee kaudu vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

Portaali haldaja (Riigi Infosüsteemi Amet) ei vastuta võimalike kasutamisest või mittekasutamisest tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest. Teenuste puhul, kus portaal on vaid vahendavaks keskkonnaks, vastutab konkreetse teenuse eest seda osutav asutus või ettevõte (teenuse vastutav töötleja).

Kõik portaali teenused on tasuta, v.a need, mille osas on tasu eraldi määratud või õigusaktiga kehtestatud.

Riigiportaali kasutaja vastutab riigiportaali vahendusel avalikustatud teabe ja teenuste eesmärgipärase kasutamise eest ning hoidub kahjustamast riigi ja kolmandate isikute huve. Riigiportaali kasutaja järgib talle lepinguga pandud kohustusi ning tegutseb vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Kui riigiportaali kasutaja on avastanud portaali kasutamise käigus asjaolu või tal on tekkinud kahtlus sellise asjaolu tekkimise võimalikkusest, mille realiseerumine võib kahjustada mistahes osapoole huve ja on vastuolus kehtivate õigusaktidega, on ta kohustatud viivitamatult teavitama sellisest asjaolust Riigi Infosüsteemi Ametit.

Riigiportaali mitte-eesmärgipärane kasutamine, valeandmete esitamine või mistahes muu tegevus, mille eesmärk on kahjustada riigi või mistahes osapoolte huve või häirida riigi toimimist ja/või on vastuolus kehtivate õigusaktidega, käsitletakse õigusrikkumisena ning menetletakse vastavalt üldisele korrale.

Turvalisus

Riigiportaali eesti.ee keskkonnas teostatud päringute, edasisaadetavate dokumentide ja muude teenuste puhul tuvastab portaal teenuse kasutaja isiku tema kohta sisenemisel saadud informatsiooni alusel. Teenuse kasutaja isiku tuvastamise fakti, isikukoodi ja selle alusel andmekogudest saadud andmeid võib portaali haldaja edastada kasutaja teadmisel üksnes vastava teenuse pakkujale.

Teenuse kasutaja täidetud vorme ja päringuid ei käsitleta allkirjastatud dokumentidena juhul, kui neid vorme, päringuid või dokumente ei ole vastavalt digitaalallkirja seadusele allkirjastatud.

Juhul, kui mõne teenuse puhul kehtestatakse nõuded, mis erinevad käesolevatest kasutustingimustest (erikokkulepped, seadusandlusest tulenevad erinõuded, alternatiivsete teenuste olemasolu või puudumine), küsitakse teenuse kasutajalt täiendavat nõusolekut.

Isikuandmed

Kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega säilitatakse portaali infosüsteemis isikuandmeid ainult portaali kasutaja loal ja ainult portaali ja selle teenuste toimimise jaoks vajalikus ulatuses. Oma isiku tuvastamiseks andmete esitamisega sisselogimisel nõustub kasutaja portaali kasutustingimustega ja annab nõusoleku, et:

 • tema isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse portaali infosüsteemis, samuti riigiportaali vahendatud registrites ja veebikeskkondades;
 • tema isikukoodi alusel tehakse päringuid andmekogudesse, kui see on vajalik osutatava teenuse või portaali funktsionaalsuse tagamiseks.

Portaalis säilitatavad andmed on kättesaadavad ainult portaali haldajale ja vastava teenuse osutajale üksnes selle teenuse pakkumise eesmärgil.

Tehnilised andmed

Portaali infosüsteemis säilitatavaid tehnilisi andmeid ei tehta isikustatud kujul kättesaadavaks kolmandatele isikutele. Kasutaja sessiooni identifitseerimiseks kasutatakse küpsiseid (cookie). Tehniliste andmetena säilitatakse:

 • kasutaja IP aadress
 • kasutaja veebilehitseja identifikaator
 • portaali poole pöördumisele eelneva veebilehe URL
 • portaali lehekülje URL, mille poole kasutaja pöördus
 • autentimisviis (internetipank, ID-kaart, mobiil-ID)
 • kasutaja elektrooniliseks tuvastamiseks vajalikud andmed (isikukood, ees- ja perekonnanimi).

Autoriõigused

Autoriõigused kuuluvad teabe allikaks olevale isikule (autorile) järgmiste piirangutega:

 • lubatud on süvaviitamine kõigile portaali materjalidele ja teenustele; süvaviite esitamisel ebaõiges kontekstis on portaali sisuhalduril ja autoril õigus nõuda viida eemaldamist või konteksti muutmist.
 • lubatud on portaali teabe osaline ja täielik reprodutseerimine, kui on tagatud teabe kaasajastamine ja teabe esitamine portaali sisuhalduri ja autori aktsepteeritud kontekstis.

Seadused

Eesti.ee ametliku postkasti teenuse kasutustingimused

1. Üldsätted

1.1. Käesolevad kasutustingimused reguleerivad riigiportaali haldaja ja teenuse kasutaja vahelisi suhteid eesti.ee ametliku postkasti teenuse kasutamisel.

1.2. Käesolevates kasutustingimustes kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

Riigiportaal (ehk Eesti teabevärav): riigiportaal on riigi ühtne veebileht, mille kaudu asutused avalikustavad teavet, võimaldavad juurdepääsu elektroonilistele teenustele ning edastavad dokumente ja teavitusi.

Eesti.ee ametliku postkasti teenus: riigiportaali eesti.ee kaudu dokumentide edastamise ja teavituste saatmise teenus, milles kasutaja seadistab @eesti.ee aadressi suunamise ning võib salvestada lisaks oma mobiiltelefoni numbri ja teha endale sobivad seadistused teavituste osas, et saada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustelt või teistelt avalikke ülesandeid täitvatelt asutustelt dokumente ja teavitusi.

E-posti aadress kujul [email protected] või ettevõ[email protected]: e-posti aadress, mis on isikule igapäevases suhtluses kasutamiseks piiranguteta.

E-posti aadress kujul [email protected] või [email protected] ehk ametlik e-post: e-posti aadress, millele võivad riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused saata isiku või tema ettevõtetega seotud dokumente ja teavitusi, mis tulenevad isiku või tema ettevõtete kohustustest või õigustest ning asutuse avalike ülesannete täitmisest; äriregistris registreeritud isikutele omistatakse e-posti aadressid kujul [email protected] ja ettevõ[email protected], mille kasutamise õigus on äriregistrisse kantud juriidilise isiku esindusõigusega juhatuse liikmetel.

Igapäevaselt kasutatav e-posti aadress: teenuse kasutaja e-posti aadress, kuhu @eesti.ee aadress on suunatud.

Teenuse kasutaja: riigiportaali eesti.ee teenuseid kasutav füüsiline isik või juriidilise isiku esindusõigust omav isik.

Riigiportaali haldaja: riigi infosüsteemi amet (RIA).

2. Eesti.ee ametliku postkasti teenuse aktiveerimine

2.1. Eesti.ee ametliku postkasti teenust saab kasutama hakata, kui kasutaja suunab oma isikliku või esindatava juriidilise isiku @eesti.ee aadressi igapäevaselt kasutatavale e-posti aadressile. Suunamise tulemusel saavad riigiasutused ja kohaliku omavalitsuse asutused ning teised avalike ülesannete täitjad saata teenuse kasutaja e-posti aadressile [email protected] või [email protected] teenuse kasutaja või tema ettevõtetega seotud dokumente ja teavitusi.

2.2. Oma @eesti.ee aadressi suunamisega annab teenuse kasutaja nõusoleku dokumentide elektrooniliseks kättetoimetamiseks, kui nõusolek on seaduse kohaselt vajalik. Oma mobiiltelefoni numbri salvestamisega nõustub teenuse kasutaja, et riigiasutused ja kohaliku omavalitsuse asutused ning teised avalike ülesannete täitjad võivad saata teenuse kasutajale tema või tema ettevõtetega seotud teavitusi SMS-sõnumina.

2.3. @eesti.ee e-posti aadressile edastatud dokument loetakse kättesaaduks, kui teenuse kasutaja on sisse loginud veebikeskkonda (sealhulgas eesti.ee, e-toimik vm) ja seal dokumendi avanud, alla laadinud või edastanud veebikeskkonnast teisele e-posti aadressile. Eesti.ee ametliku postkasti teenuse kasutuselevõtuga võtab teenuse kasutaja teadmiseks, et veebikeskkonna kaudu kättesaadud dokumenti ei saadeta täiendavalt muul viisil. Teenuse kasutaja võtab teadmiseks, et tal on võimalik eesti.ee ametliku postkasti teenusest igal ajal loobuda @eesti.ee e-posti aadressi suunamise lõpetamisega või mobiiltelefoni numbri kustutamisega eesti.ee veebikeskkonnast.

3. Eesti.ee ametliku postkasti teenuse kasutamine

3.1. E-posti aadressile kujul [email protected] ja [email protected] on rakendatud saatjate piirang, mida teenuse kasutajal ei ole võimalik välja lülitada. Lubatud saatjaid lisab ja kustutab riigiportaali haldaja.

3.2. E-posti aadressidele kujul [email protected] ja ettevõt[email protected] ei ole saatjate piirangut vaikimisi rakendatud.

3.3. E-posti aadressidele [email protected] ja [email protected] saadetud teavitused salvestatakse riigiportaali ja suunatakse edasi teenuse kasutaja igapäevaselt kasutatavale e-posti aadressile.

3.4. E-posti aadressile [email protected] või [email protected] saadetud dokumente ei saadeta edasi isiku igapäevaselt kasutatavale e-posti aadressile, vaid need tehakse kättesaadavaks riigiportaalis eesti.ee (või muus veebikeskkonnas) ning teenuse kasutajale saadetakse saabunud dokumendi kohta teavitus igapäevaselt kasutatavale e-posti aadressile või telefoninumbrile.

3.5. Riigiportaali haldaja edastab dokumendi saatnud asutustele teabe selle kohta, millal dokument isiku ametlikku postkasti jõudis ning millal isik dokumendi kas avas, alla laadis või edasi saatis.

3.6. Riigiportaali haldaja lubab asutustel avalike ülesannete täitmiseks isikukoodi, registrikoodi, ees- ja perekonnanime või juriidilise isiku nime alusel teha päringuid ametlike e-posti aadresside andmebaasi, et saada infot teenuse kasutaja eesti.ee ametliku postkasti teenuse kasutuselevõtu kohta.

3.7. Teenuse kasutajal on eesti.ee ametliku postkasti teenuse kasutamisel õigus:
3.7.1 lisada eesti.ee keskkonda dokumente, mille kogumaht ei ületa 50 MB, arvestades, et ühe üleslaaditava dokumendi suurus võib olla maksimaalselt 10 MB
3.7.2 edastada teistele teenuse kasutajatele dokumente
3.7.3 võtta vastu dokumente piiramatus mahus
3.7.4 saada riigiportaali haldajalt probleemide korral abi.

3.8. Teenuse kasutaja on kohustatud kasutama eesti.ee ametliku postkasti teenust kooskõlas käesolevate tingimuste ja Eestis kehtivate õigusaktidega.

3.9. Teenuse kasutajal on keelatud salvestada ja jagada ametliku postkasti teenuse kaudu dokumente, mis sisaldavad viirusi või arvuti tehnilist võimekust piiravaid programme, skripte vms või mis on saadud või mille edastamine on vastuolus Eestis kehtivate õigusaktidega, samuti autoriõiguste või isikuandmete töötlemise nõuetega või heade kommete või tavadega.

3.10. Riigiportaali haldajal on õigus:
3.10.1 piirata juurdepääsu eesti.ee ametliku postkasti teenusele hooldustööde ajal, turvalisuse tagamiseks või kui kasutaja rikub käesolevaid kasutustingimusi
3.10.2 muuta teenuse toimimiseks vajadusel dokumentide metaandmeid
3.10.3 kustutada vajadusel vanima kuupäevaga dokumente, kui teenuse kasutaja kasutajakonto kogumaht 50 MB on täitumas, teavitades sellest teenuse kasutajat kuu aega ette
3.10.4 teha kasutajaid ja dokumente iseloomustavatest andmetest üldistatud ja anonüümseid statistilisi kokkuvõtteid
3.10.5 avaldada teenuse kasutaja e-posti aadresse ja telefoninumbreid kolmandatele isikutele Eestis kehtivatest õigusaktidest tulenevatel juhtudel
3.10.6 käesolevaid kasutustingimusi ühepoolselt muuta, kui see on tingitud muudatustest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides või uutest tehnoloogilistest arengutest või muudest olulistest põhjustest
3.10.7 teavitada teenuse kasutajat käesolevate kasutustingimuste muutumisest või kui esinevad piirangud või tõrked ametliku postkasti teenuse kasutamisel või edastada teenuse kasutajale muud olulist ja teenuse kasutajat puudutavat infot (näiteks olulisest riigiportaali kasutamise muudatusest).

3.11. Riigiportaali haldaja ei vastuta võimalike tagajärgede eest, mille põhjuseks on teenuse kasutaja poolt sisestatud ebaõiged andmed, dokumendi saatja tehnilised või muud vead.

4. Eesti.ee ametliku postkasti teenuse kasutamise lõpetamine

4.1. Ametliku postkasti teenuse kasutamine lõpeb @eesti.ee aadressi suunamise lõpetamisel või mobiiltelefoni numbri kustutamisel või viie tööpäeva jooksul pärast teenuse kasutaja surma või isikukoodi muutumise fikseerimist rahvastikuregistris, juriidilise isiku puhul ettevõtte kustutamisel äriregistrist.

4.2. Eesti.ee ametliku postkasti teenuse taasavamiseks tuleb teenuse kasutajal uuesti suunata oma @eesti.ee aadress igapäevaselt kasutatavale e-posti aadressile või sisestada veebikeskkonda oma telefoninumber.

4.3. E-posti teel, SMS-sõnumina või muul elektroonilisel viisil saabuvatest teavitustest on kasutajal võimalik loobuda ilma eesti.ee ametliku postkasti teenuse kasutamist lõpetamata, kui tegemist on valikulise teavitusega.

4.4. Riigiportaali haldajal on õigus kustutada teenuse kasutaja dokumendid eesti.ee keskkonnast 30 kalendripäeva möödumisel pärast teenuse kasutamise lõpetamist.

4.5. Riigiportaali haldajal on õigus käesolevad kasutustingimused ühepoolselt üles öelda ja lõpetada eesti.ee ametliku postkasti teenuse osutamine, teatades sellest teenuse kasutajale vähemalt kolm kuud ette.

Eesti.ee ametliku postkasti teenuse aktiveerimisel kinnitab teenuse kasutaja, et on käesolevate kasutustingimustega tutvunud ja nendega nõus.

E-teenuste kasutamise ja kasutusõiguste jagamise juhend

Portaalis pakutud e-teenuste kasutamiseks peate olema portaali sisse logitud. E-teenuse kasutamiseks valige ülevalt päisest, millisele kasutajale teenust otsite, kas Eraisikule või Ettevõtjale.

Kui olete portaali sisse loginud, saate vasakmenüü iseteeninduse plokis oma nimele vajutades valida, millises rollis (kas eraisiku või mõne asutuse esindajana) soovite teenust kasutada.

Eraisiku teenused leiate menüüs "E-teenused". Ettevõtja teenused leiate menüüs "E-teenused".

Töötajale e-teenuste kasutusõiguste lisamine

Ettevõtte töötajale saab e-teenuse kasutamise õiguseid lisada administraator või teenuste haldur.

Administraator (ettevõtte piires):

 • saab kasutada kõiki teenuseid
 • muuta kõigi ettevõtte töötajate teenuste kasutusõigust
 • lisada ja eemaldada uusi administraatoreid ning teenuste haldureid

Teenuste haldur (ettevõtte piires):

 • saab muuta ettevõtte töötajate (sh. iseenda) teenuste kasutusõigust
 • ei saa muuta administraatorite ja teenuste haldurite teenuste kasutusõigust
 • ei saa lisada ega eemaldada uusi administraatoreid ja teenuste haldureid
 • ei saa muuta eriõigustega teenuste (näiteks "Notariaalsed dokumendid") kasutusõigust

Äriregistris märgitud ettevõtte ainuesindusõigusega isikule omistatakse vastava ettevõtte administraatori õigus automaatselt riigiportaali sisse logides. NB! Administraatori õigustes saab teenuseid kasutama hakata teistkordsel riigiportaali sisenemisel.

Ettevõte, millel on B-kaardile märgitud esindusõiguse erisus, saab riigiportaalis administraatori määrata taotlusega. Taotlus peab olema allkirjastatud esindusõigusega juhatuse liikme(te) poolt ning tuleb saata aadressile [email protected] või paberil postiga aadressile Riigi Infosüsteemi Amet, Pärnu mnt 139a, Tallinn, 15169.

Kuidas jagada teenuse õigusi töötajatele

Kui soovite enda ettevõtte töötajale e-teenuste kasutamise õiguseid jagada, peab teie ettevõtte administraator või teenusehaldur valima eesti.ee vasakmenüüst:

Pääsuõiguste haldamine

Avanenud lehel kuvatakse ettevõtte töötajad, kellel juba on õigused mõne e-teenuse kasutamiseks.

Uue töötaja lisamiseks vajutage nupule "Lisa töötaja". Sisestage töötaja ametikoha nimetus lahtrisse "Ametikoht", töötaja isikukood lahtrisse "Isikukood" ning vajutage nupule "Otsi", misjärel täidetakse automaatselt töötaja "Eesnimi" ja "Perenimi" lahtrid ja märkige linnukesega konkreetsed e-teenused, mille õigusi töötaja vajab (näiteks Eesti Haigekassa teenus "Töövõimetuslehtede täiendamine"). Seejärel vajutage nupule "Lisa töötaja".

Töötaja andmete muutamiseks vajutage töötaja nimele, tehke soovitud muudatused ja vajutage "Salvesta".

Kuidas eemaldada õigusi

Administraatori ja teenuste halduri halduri õigusi saab eemaldada ainult ettevõtte administraator.

Eesti.ee portaalis paiknevate teenuste õiguste lõpetamiseks tuleb avada töötaja õiguste vaade, eemaldada linnuke vastava teenuse kasutusõiguse eest ja vajutada nupule "Salvesta". Kõik õigused saab korraga lõpetada nupuga "Lõpeta ametisolek".

Riigiportaaliväliste infosüsteemide õiguste haldamine

Riigiportaaliväliste infosüsteemide (näiteks MTR, LOIS või ELVIS) õigusi haldab RIA kasutajatugi. Ettevõtte töötajale väliste süsteemide õiguste lisamiseks või lõpetamiseks saatke digitaalselt allkirjastatud blankett e-posti aadressile [email protected].

Riikliku e-posti suunamise juhend

Riigi kirjade suunamiseks eelistatud e-posti aadressile:

 1. Avage eesti.ee lehekülg ja logige portaali sisse
 2. Valige vasakpoolsest menüüst "Postkast" ja avanevalt lehelt "Seaded"
 3. Sisestage e-posti sisestamise lahtrisse enda e-posti aadress ja vajutage nupule "Saada aktiveerimiskood"


 1. Teie e-posti aadressile saadetakse kiri aktiveerimiskoodiga. Sisestage see kood aktiveerimiskoodi lahtrisse ja vajutage nupule "Aktiveeri suunamine"


Ligipääsetavus

Teie ees olev koduleht on ehitatud ja koostatud nii, et see vastaks WCAG 2.0 AA juurdepääsetavuse suunistele. See tähendab, et on kasutatud teatud tehnilisi vahendeid ja sisu koostamise põhimõtteid, mis aitavad kodulehe sisu tarbida paljudel puuetega inimestel. Puuded on nt pimesus ja vaegnägemine, kurtus ja vaegkuulmine, õpiraskused, kognitiivsed piirangud, liikumispuue, kõnepuue, valgustundlikkus ja nimetatud puuete kombinatsioonid.

Lisaks on võimalik juurdepääsetavust parandada oma arvutit brauseri ja operatsioonisüsteemi tasemel seadistades. Alljärgnevalt ülevaade põhilistest abivahenditest.

Põhjalikuma juhendi leiate aadressilt https://mcmw.abilitynet.org.uk/ (inglise keeles). Kui jääte hätta, võtke ühendust e-posti aadressil [email protected].

Oleme liikumas WCAG 2.1 AA nõuete täitmise suunas

Klaviatuuriga navigeerimine

Sellel kodulehel on võimalik navigeerida ainult klaviatuuri abil. Navigatsioon toimub Tab-klahvi abil. Iga vajutusega liigub fookus järgmisele elemendile. Hetkel aktiivset elementi märgib värvimuutus ja kastike selle ümber. Fookuses oleva lingi aktiveerimiseks tuleb vajutada klaviatuuril klahvi Enter.

Sisu suurendamine

Veebilehitsejad

Sisu suurendamiseks soovitame esmalt kasutada veebilehitsejale sisseehitatud funktsionaalsust.

Kõikides populaarsetes veebilehitsejates on võimalik lehte suurendada ja vähendada, kui hoida all Ctrl-klahvi (OS X operatsioonisüsteemis Cmd-klahvi) ja samal vajutada ajal kas „+“- või „–“-klahvi. Teine mugav võimalus on kasutada hiirt: hoides all Ctrl-klahvi ja samal ajal liigutades hiire kerimisrulli. Tagasi normaalsuurusesse saab, kui vajutada samaaegselt Ctrl- ja 0-klahvile.

Eraldiseisvad programmid

Kõik enamlevinud operatsioonisüsteemid sisaldavad seadeid ekraanil esitatava sisu suurendamiseks.

Windows 7-s leiad programmi nimega Magnifier, kui vajutad all vasakul “Start” menüü nupule, trükid Magnifier (piisab juba mõnest esimesest tähest) ja vajutad Enter. Avaneb väike aken, milles on kõik on suurendatult. Vaikimisi jälgib programm hiire kursori

asukohta.

Windows 10-s tuleb selle avamiseks klikkida all vasakul Windowsi logoga nupule ja vajutada samal ajal klaviatuuril plussmärgiga (+) nupule nii mitu korda, kui mitu korda soovid sisu suurendada. Sisu suuruse vähendamiseks vajuta samaaegselt Windowsi logo nupule ja klaviatuuri miinusmärgiga (-) nupule.

Apple arvutitel tuleb suurendamise kasutamiseks navigeerida järgnevalt: Apple menüü > System Preferences > Accessibility (või Universal Access) > Zoom.

Veebilehitseja laiendused

Veebilehitsejate jaoks on olemas suurendamist võimaldavad laiendused, mis täiendavad veebilehitseja olemasolevat funktsionaalsust. Näiteks Firefoxi jaoks Zoom Page WE, mis lubab suurenda nii kogu lehte kui ka ainult teksti; Chrome'i jaoks Zoom for Google Chrome.

Ekraanilugeja kasutamine

Ekraanilugeja on programm, mis üritab arvutiekraanil kujutatavat interpreteerida ja teistes vormides edasi anda – näiteks helidena, audiokommentaarina. Eelkõige on see abivahend vaegnägijate jaoks.

Sellel kodulehel esitatud sisu on loodud vastavalt ekraanilugejatele arusaadavatele standarditele ja nii, et igat tüüpi visuaalset sisu on võimalik taasesitada teises vormis. Näiteks on piltidel küljes tekstilised kirjeldused, video all on toodud kirjeldus videopildis juhtuva kohta, struktuursete elementide paigutus ja järjekord arvestab ekraanilugeja liikumist ekraanil ja võimaldab infot tarbida loogilises järjekorras.

Valik populaarseid ekraanilugejaid:

 • JAWS (Windows)
 • VoiceOver (OS X, tasuta, sisseehitatud)
 • NVDA (Windows, tasuta)
 • SystemAccess (Windows)

Hüpikakende lubamine veebilehitsejates

Kui veebilehitsejas on keelatud hüpikaknad (pop-up), peate teenuse kasutamiseks need ajutiselt lubama.

Kui kasutate Internet Explorerit,

 • valige menüüst Tools (Tööriistad),
 • seejärel osutage punktile Pop-up Blocker (Hüpikublokk),
 • valige Turn off Pop-up Blocker (Lülita hüpikublokk välja).

Hüpikaknad saab lubada ka dokumendi nimele vajutades lehe allossa tekkinud Allow once nupu abil.

Kui kasutate Mozilla Firefoxi, siis

 • valige menüüribalt Tools (Tööriistad) või valige selle puudumisel nupp Firefox,
 • seejärel valige Options (Sätted),
 • avanenud aknas valige lipik Content (Sisu) ning
 • eemaldage linnuke Block pop-up windows (Hüpikaknad blokeeritakse) eest.

Kui kasutate Google Chrome veebilehitsejat, vajutage aadressirea lõpus olevat punase ristiga aknaikooni ning valige Always show pop-ups from this site (Näita alati hüpikaknaid [lehelt]).

Eesti.ee portaalis on soovitatav jätta hüpikaknad lubatuks.

Kui kasutate Safarit, vajutage vasakul üleval olevale Safari kirjale ning valige Block Pop-Up Windows. Teine variant on vajutada Safari – Preferences – Security ja eemaldada linnuke Block pop-up windows eest.

Pärast teenuse kasutamist võite hüpikaknad taas keelata. Kui te ei näe veebilehitsejas nuppu Tools (Tööriistad), vajutage klaviatuuril nuppu Alt.

Veebilehitseja vahemälu tühjendamine

Kui näete oma arvuti ekraanil teadet „Portaali poole pöördumisel tekkis viga”, siis proovige lehte värskendada (CTRL + F5). Kui see ei aita, logige portaalist välja, sulgege kõik veebilehitseja aknad. Seejärel proovige uuesti riigiportaali sisse logida.

NB! Eesti.ee on kõige paremini kasutatav veebilehitsejate Mozilla Firefox, Google Chrome ja Internet Explorer uusimate versioonidega.

Kui lehe värskendamine ega ka portaalist välja logimine ei aita, on veebilehitseja veateate mällu jätnud ega suuda lehte uuesti laadida. Selle parandamiseks tuleb veebilehitseja vahemälu tühjendada.

Vahemälu tühjendamine

Kui kasutate Google Chrome veebilehitsejat, siis vajutage üleval paremal ääres olevat kolme triibuga nuppu

 • valige History (Ajalugu)
 • Clear all browsing data (Tühjenda sirvimisandmed)
 • Clear (Tühjenda sirvimisandmed).

Kui kasutate Internet Explorerit, siis

 • valige Tools (Tööriistad)
 • Delete browsing history (Kustuta sirvimisajalugu).

Kui kasutate Mozilla Firefoxi, siis

 • valige History (Ajalugu)
 • Delete Recent History (Kustuta hiljutine ajalugu).

Pärast vahemälu tühjendamist sulgege veebilehitseja ja proovige uuesti teenust kasutada.

Eesti.ee teavitusteenuse kasutustingimused

Riigi- ja omavalitsusasutused ning teised avalike ülesannete täitjad saavad saata minu e-posti aadressile [email protected] või [email protected] minu või minu ettevõtetega seotud dokumente ja teavitusi. Oma @eesti.ee aadressi suunamisega annan nõusoleku dokumentide elektrooniliseks kättetoimetamiseks, kui nõusolek on seaduse kohaselt vajalik.

Oma mobiiltelefoni numbri salvestamisega nõustun, et riigi- ja omavalitsusasutused ning teised avalike ülesannete täitjad võivad saata mulle minu või minu ettevõtetega seotud teavitusi SMS-sõnumina.

@eesti.ee e-posti aadressile edastatud dokument loetakse kättesaaduks, kui olen e-kirjaga, SMS-sõnumiga või muul elektroonilisel viisil saadetud lingi kaudu sisse loginud veebikeskkonda (näiteks eesti.ee, e-toimik vm) ja seal dokumendi avanud, alla laadinud või edastanud eesti.ee keskkonnast teisele e-posti aadressile.

Eesti.ee teavitusteenuse kasutuselevõtuga võtan teadmiseks, et elektrooniliselt kätte saadud dokumenti ei saadeta täiendavalt paberil. Nõusoleku tagasivõtmine rakendub @eesti.ee e-posti aadressi suunamise tühistamisel ja mobiiltelefoni numbri kustutamisel eesti.ee keskkonnast.

1. Teenuse üldsätted

1.1. Mõisted:

 • Eesti.ee teavitusteenus on riigiportaali eesti.ee kaudu dokumentide edastamise ja teavitamise teenus, milles kasutaja seadistab @eesti.ee aadressi suunamise ning võib salvestada lisaks oma mobiiltelefoni numbri ja teha endale sobivad seadistused teavituste osas, et saada riigi- ja omavalitsusasutustelt või teistelt avalikke ülesandeid täitvatelt asutustelt dokumente ja teavitusi.
 • E-posti aadressid kujul [email protected] ja ettevõ[email protected] on isikule igapäevases suhtluses kasutamiseks piiranguteta.
 • E-posti aadressidele kujul [email protected] ja [email protected] võivad riigi- ja omavalitsusasutused saata isiku või tema ettevõtetega seotud dokumente ja teavitusi, mis tulenevad isiku või tema ettevõtete kohustustest või õigustest ning asutuse avalike ülesannete täitmisest.
  • Äriregistris registreeritud isikutele omistatakse e-posti aadressid kujul [email protected] ja ettevõ[email protected], mille kasutamise õigus on äriregistris fikseeritud juriidilise isiku esindusõigusega juhatuse liikmetel.
 • Igapäevaselt kasutatav e-posti aadress on kasutaja e-posti aadress, kuhu on suunatud @eesti.ee aadressile saabuvad teavitused.
 • Teenuse kasutaja on riigiportaali eesti.ee teenuseid kasutav füüsiline isik või juriidilise isiku esindusõigusega juhatuse liige.

1.2. Eesti.ee teavitusteenust saab kasutama hakata, kui kasutaja suunab oma isikliku või esindatava juriidilise isiku @eesti.ee aadressi igapäevaselt kasutatavale e-posti aadressile.

1.3. ID-kaardi aegumise või sertifikaatide peatamise korral säilib eesti.ee teavitusteenuse kasutamine.

1.4. Teenuse kasutamine lõpeb @eesti.ee e-posti suunamise tühistamisel ja mobiiltelefoni numbri kustutamisel või viie tööpäeva jooksul pärast kasutaja surma või isikukoodi muutumise fikseerimist rahvastikuregistris, juriidilise isiku puhul ettevõtte kustutamisel äriregistrist.

1.5. Kasutaja dokumendid kustutatakse eesti.ee keskkonnast 30 kalendripäeva jooksul pärast teenuse kasutamise lõpetamist.

1.6. E-posti teel, SMS-sõnumina või muul elektroonilisel viisil saabuvatest teavitustest on kasutajal võimalik loobuda ilma eesti.ee teavitusteenuse kasutamist lõpetamata, kui tegemist on valikulise teavitusega.

1.7. Eesti.ee teavitusteenuse taasavamiseks tuleb kasutajal uuesti suunata oma @eesti.ee aadress igapäevaselt kasutatavale e-posti aadressile.

1.8. E-posti aadressile kujul [email protected] ja [email protected] on rakendatud saatjate piirang, mida kasutajal ei ole võimalik välja lülitada. Lubatud saatjaid lisab ja kustutab riigiportaali haldaja.

1.9. E-posti aadressidele kujul [email protected] ja ettevõt[email protected] ei ole saatjate piirangut vaikimisi rakendatud.

1.10. Erandkorras on riigiportaali haldajal õigus saata kõigile teenuse kasutajatele teavitusi. Erandina käsitletakse olulist ja kõiki teenuse kasutajaid puudutavat infot (erandiks loetakse näiteks, kuid mitte ainult, olulist muudatust riigiportaali või @eesti e-posti kasutustingimustes).

1.11. E-posti aadressile [email protected] / [email protected] ega [email protected] / ettevõ[email protected] saadetud teavitusi ei salvestata riigiportaali, vaid suunatakse edasi kasutaja igapäevaselt kasutatava(te)le e-posti aadressi(de)le.

1.12. E-posti aadressile [email protected] või [email protected] dokumendivahetuskeskuse kaudu saadetud dokumente ei saadeta edasi isiku e-posti aadressile, vaid salvestatakse riigiportaali eesti.ee keskkonda ning isikule saadetakse saabunud dokumendi kohta teavitus kasutaja valitud viisil.

1.13. Riigiportaali haldaja edastab dokumendivahetuskeskuse kaudu isikule dokumendi saatnud asutustele kinnituse kättesaamise kohta automaatselt.

1.14. Riigiportaali haldaja lubab dokumendivahetuskeskusega liitunud asutustel ning teistel avalikke ülesandeid täitvatele asutustele avalike ülesannete täitmiseks lubada isikukoodi, registrikoodi, ees- ja perekonnanime või juriidilise isiku nime alusel teha päringuid ametlike e-posti aadresside andmebaasi, et saada infot kasutaja eesti.ee teavitusteenuse kasutuselevõtu kohta.

1.15. Riigiportaali haldaja ei avalda isikute e-posti aadresse kolmandatele isikutele, v.a seadusest tulenevatel juhtudel.

1.16. Riigiportaali haldaja ei vastuta võimalike tagajärgede eest, mille põhjuseks on kasutaja poolt sisestatud vigased andmed, kolmandate teenusepakkujate tehnilised või muud vead.

2. Teenuse kasutajal on õigus

2.1. lisada eesti.ee keskkonda nii füüsilise kui juriidilise isiku dokumente, mille kogumaht iga isiku kohta ei ületa 50 MB. Ühe üleslaaditava dokumendi suurus võib olla maksimaalselt 10 MB,

2.2. edastada teistele teenuse kasutajatele dokumente,

2.3. võtta vastu dokumente piiramatus mahus,

2.4. saada teenuse haldajalt probleemide korral abi,

2.5. lõpetada teenuse kasutamine.

3. Kasutaja kohustub

3.1. vastutama edastatud ja jagatud dokumendis sisalduvate andmete eest,

3.2. hoidma ja jagama teenuse kaudu dokumente, mis on kooskõlas Eestis kehtivate õigusaktidega (sh autoriõigustega, isikuandmete kaitsega) ning mis ei sisalda viirusi ega arvuti tehnilist võimekust piiravaid programme, skripte vms),

3.3. mitte edastama ja jagama teistele kasutajatele nende nõusolekuta dokumente.

4. Riigiportaali haldajal on õigus

4.1. vajadusel muuta dokumentide metaandmeid, et tagada teenuse toimimine,

4.2. vajadusel kustutada vanima kuupäevaga dokumente, kui kasutajakonto kogumaht 50 MB on täitumas,

4.3. hooldustööde ajal, turvavajadusel või kasutustingimuste eiramisel piirata juurdepääsu teenusele,

4.4. teha kasutajaid ja dokumente iseloomustavatest andmetest üldistatud, anonüümseid statistilisi kokkuvõtteid.

5. Riigiportaali haldajal on kohustus

5.1. tagada kuni 12 kuu jooksul kasutaja dokumentide säilimine,

5.2. teavitada kasutajat vähemalt üks kuu ette dokumentide kustutamisest,

5.3. teavitada kasutajat, kui on:

5.3.1 muudetud kasutaja dokumentide metaandmeid,

5.3.2 piiranguid või tõrkeid teenuse kasutamises,

5.3.3 oluliselt muudetud teenuse kasutustingimusi või võimalusi.

Eesti.ee teavitusteenuse kasutustingimused laiendavad riigiportaali eesti.ee kasutustingimusi.

Videojuhendid

Korduma Kippuvad Küsimused

Teenused

Küsimus Vastus
Kus ma näen oma retseptide infot? TEENUS: Retseptid
 • Teenuse kasutamiseks tuleb riigiportaali sisse logida
 • .

Kus ma näen oma töövõimetuslehti?

TEENUS: Töövõimetuslehed
 • Teenuse kasutamiseks tuleb riigiportaali sisse logida.
Kus ma saan tellida Euroopa ravikindlustuskaarti ja asendussertifikaati? TEENUS: Euroopa ravikindlustuskaardi tellimine
 • Teenuse kasutamiseks tuleb riigiportaali sisse logida.
Kus ma näen enda pensioni infot? TEENUS: Bruto pensioni, toetuste ja hüvitiste vaatamine
 • Teenuse kasutamiseks tuleb riigiportaali sisse logida.
Kus ma näen oma laste andmeid? TEENUS: Mina ja minu lapsed: andmed rahvastikuregistrist
 • Teenuse kasutamiseks tuleb riigiportaali sisse logida.
Kus ma leian hambaravi ja proteesihüvitise info? TEENUS: Hambaravi- ja proteesihüvitise info
 • Teenuse kasutamiseks tuleb riigiportaali sisse logida.
Kuidas muuta oma arvelduskontot tervisekassas? TEENUS: Arvelduskonto ja andmed tervisekassas
 1. Vajutage teenuse nime peale
 2. Teenuse esimesel real kuvatakse "Minu arvelduskonto haigekassas EEXXXXXXXXXXXXXXXXXX Muuda"
 3. Arvelduskonto muutmiseks vajutage "Muuda" nuppu.
 • Teenuse kasutamiseks tuleb riigiportaali sisse logida.


Postkast

Küsimus Vastus
Kus ma saan muuta postkasti suunamist? Postkasti seadete muutmine
Videojuhend: Riikliku e-posti suunamine


Muud küsimused

Küsimus Vastus
Riigiportaali sisse logides lõpeb sessioon paar sekundi jooksul. Palume kontrollida oma seadme kellaaja korrektsust.
Probleem võib olla selles, et sessiooni loomisel kontrollitakse seadme kella ja võrreldakse seda süsteemi kellaga. Kui esimene on viimasest suurem, siis Teie sessioon lõpetatakse kohe ära.
Dokumendifoto allalaadimise juhend
 1. Avage TEENUS: Minu isikut tõendavad dokumendid ja -foto
 2. Tehke paremklikk dokumendi fotol
 3. Valige "Save Image As"
 4. Kustutage faili nimi ja asendage see (näiteks) nimega "minupilt.jpg"
 5. Muudke valik "Save As Type File" nii et *.Bin File asemel oleks valitud All Files "*"
 6. Vajutage OK
Kus ma näen oma analüüside vastuseid ja digisaatekirju? Analüüside vastuseid ja digisaatekirjad on nähtavad Patsiendiportaalis.
Miks eesti.ee lehel näidatakse sisselogituna minu vana nime? Eesti.ee portaalis kuvatav nimi on seotud Teie autentimisviisiga. Kui ID-kaardil, Mobiili-ID'l või Smart-ID'l, millega portaali logite, on veel Teie vana nimi, siis seda ka näidatakse. Kui logite sisse vahendiga, mis on registreeritud uue nimega, vahetub nimi ka portaalis.
Mul on küsimus riigiportaali teenuste andmete parandamise, täiendamise või staatuse kohta. RIA kui eesti.ee portaali haldaja on teenuste tehniline vahendaja, ega oma ligipääsu Teie andmetele. Teenuste andmete ebatäpsuse osas palun pöörduge teenuse omaniku poole. Teenuste omanike kontaktandmed on riigiportaalis iga teenuse allosas välja toodud.
Kui mul on mõni muu riigiportaali kasutamisega seotud küsimus, mida käesolev KKKs ei käsitle? RIA kasutajatugi: [email protected] (vastamise aeg on 5 tööpäeva). Tööaeg E–R 8.30–17.00.
 • Riigiportaal eesti.ee ei jaga õigusabi, igapäevaelu õigusküsimustele aitavad vastuseid leida õigusportaalid Jurist Aitab ja HUGO.legal

Küpsised

Küpsised

Selle veebisaidi korrektseks töötamiseks, kasutamise analüüsimiseks ja külastajatele parima kasutusmugavuse pakkumiseks paigutame teie seadme (arvuti, nutiseade vms) veebilehitseja(te)sse nn küpsised.

Mis on küpsis? Küpsis (ingl cookie) on väike tekstifail, mis salvestatakse veebisaidi külastamisel teie arvutisse või muusse veebilehe külastamiseks kasutatavasse seadmesse (näiteks telefoni, tahvelarvutisse).

Tekstifail sisaldab teavet, mida kasutatakse kasutaja äratundmiseks ja veebisaidi kasutajakogemuse parandamiseks.

Küpsised võimaldavad tagada, et Riigiportaali hallatav veebisait vastaks paremini teie vajadustele, näiteks et veebisaidilt oleks parem vajalikku infot leida ja et veebisaidi kasutamine oleks turvaline.

Küpsised kasutaja seadmest informatsiooni ise ei loe ega veebi ei edasta.

Küpsiste liigid

 • Ajutised ehk seansi küpsised kustutab arvuti pärast veebilehitseja sulgemist. Ajutisi küpsiseid kasutatakse näiteks võrgulehe keelevaliku meelde jätmiseks.

 • Püsiküpsised salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist. Võrgulehed kasutavad neid näiteks kasutajanime ja parooli salvestamiseks nii, et kasutaja ei pea kindlat võrgulehte külastades iga kord sisse logima.

 • Kolmandate osapoolte küpsised, mis pärinevad näiteks teiste võrgulehtede reklaamidelt, mis asuvad kasutaja poolt külastataval võrgulehel.

 • Analüütilised küpsised, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas võrgulehte kasutatakse. Näiteks, milliseid võrgulehti külastatakse kõige enam ja kas kasutajad saavad võrgulehtedelt veateateid. Need küpsised ei kogu teavet, mis võimaldaks võrgulehe kasutajat otseselt tuvastada. Küll aga võib arvutikasutuse analüütiline jälgimine viia kasutaja kaudse tuvastamiseni.

 • Tehnilised küpsised, mis on vajalikud, et kasutaja saaks võrgulehel üldse navigeerida ja võrgulehe funktsioone kasutada.

 • Autentimise küpsised, mis võimaldavad võrgulehel meeles pidada kasutaja tehtud valikuid (näiteks nimi, keel või piirkond). Neid küpsiseid kasutavad võrgulehed näiteks sisselogitud kasutaja identifitseerimiseks (internetipanganduse võrgulehel), kasutajad saavad end järjestikuste võrgulehtede külastuste käigus autentida ning ligi pääseda sisule, nagu konto saldo, ülekanded jne. Autentimise küpsised on enamasti ajutised küpsised.

 • Reklaamiküpsised, mida võrgulehed kasutavad kasutaja huvidele sihitud reklaamide pakkumiseks. Küpsised reguleerivad, mitu korda kasutaja konkreetset reklaami näeb ning aitavad ühtlasi mõõta reklaamikampaania tõhusust.

 • Multimeedia esitamiseks kasutatavad küpsised, mis salvestavad video- või audiomaterjali esitamiseks vajalikku tehnilist teavet, nagu kujutise kvaliteet, võrguühenduse kiirus ja puhverdamise parameetrid. Sellised multimeedia küpsised on üldiselt tuntud kui flash küpsised, kuna tänapäeval enim kasutatud interneti videotehnoloogia on Adobe Flash. Kuna multimeedia esitamine on üldjuhul ajutise iseloomuga, peaksid need küpsised seansi lõppedes aeguma.

 • Sotsiaalvõrgustike küpsised sisu jagamiseks Mitmed sotsiaalvõrgustikud pakuvad suhtluspluginate mooduleid (social plug-in modules), mida võrgulehtede haldajad võivad võrgulehe teenusloogikasse kohaldada. Nende moodulite abil saavad sotsiaalvõrgustike kasutajad jagada neile meelepärast sisu oma sõpradega. Sellised pluginad salvestavad küpsised kasutaja lõppseadmesse ning omavad neile juurdepääsu, et sotsiaalvõrgustik saaks tuvastada oma liikmeid, kes selliste pluginatega suhtlevad

Sellel saidil kasutatavad küpsised Tingimata vajalikud küpsised (ingl Strictly Necessary) Need küpsised võimaldavad Teil meie veebisaidil ringi liikuda. Need küpsised ei kogu Teie kohta teavet, mida võiks kasutada turunduseesmärkidel, ega mäleta, kus olete Internetis viibinud. Veebisait ei tööta ilma nende küpsisteta korralikult.

Neid küpsiseid ei saa keelata.

Küpsise nimiAllikasAegumise tähtaegEesmärk
has_jseesti.eeSessioonRegistreerib, kas külastaja on brauseris JavaScripti aktiveerinud või mitte.JavaScripti abil luuakse veebilehele interaktiivset funktsionaalsust.
PHPSESSIDeesti.eeSessioonSee küpsis on omane PHP rakendustele. Küpsist kasutatakse kasutaja unikaalse sessiooni ID talletamiseks ja kindlakstegemiseks, et hallata külastaja sessiooni veebilehel. See küpsis on sessiooniküpsis ja kustutatakse, kui kõik brauseri aknad suletakse.
JSESSIONIDeesti.eeSessioonKasutatakse seansi turvalisena hoidmiseks kogu külastuse jooksul.
NG_TRANSLATE_LANG_KEYeesti.eeSessioonSeda küpsist kasutatakse külastajate keele-eelistuste salvestamiseks.

Analüütilised küpsised (ingl Statictics) Neid küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas Teie seda veebisaiti kasutate.

Küpsise nimiAllikasAegumise tähtaegEesmärk
_pk_id#eesti.ee13 kuudRegistreerib unikaalse ID, mida kasutatakse statistiliste andmete genereerimiseks selle kohta, kuidas külastaja veebisaiti kasutab.
_pk_ses#eesti.ee30 minRegistreerib, milliseid veebisaidi lehekülgi külastaja sessiooni jooksul külastab.
Kasutame seda teavet oma saidi täiustamiseks anonüümse teabe kogumise kaudu (nt veebisaidi külastajate arv ja leht, kust külastajad saidile on tulnud).

Külastaja eelistuste küpsised (ingl Visitor preferences)

Küpsise nimiAllikasAegumise tähtaegEesmärk
cookie-agreedeesti.ee101 päevaRegistreerib, kas külastaja on nõustunud küpsiste kasutustingimustega, või tuleks näidata vastavat teadet.

Turundusküpsised (ingl Marketing) Neid küpsiseid kasutatakse veebisaitide külastajate jälgimiseks.

Sellel saidil selliseid küpsiseid ei kasutata.

Klassifitseerimata küpsised (ingl Unclassified cookies) Need on küpsised, mille liik pole määratud.

Sellel saidil selliseid küpsiseid ei kasutata.

Kolmandate osapoolte veebisaitide küpsised Selle veebisaidi võidakse kasutada sisu muudest veebisaitidest (nt Google Maps) või kasutamisel võidakse teid suunata muudele veebisaitidele, mis võivad kasutada oma küpsiseid. Meil ei ole kontrolli küpsiste paigutamise üle teiste veebisaitide poolt, isegi kui teid suunatakse nende juurde sellelt veebisaidilt.

Kolmandate osapoolte teenused andmete kogumisel toimivad vastavalt nende tingimustele.

Kuidas küpsiseid veebilehitsejas hallata ja kustutada Sellel veebisaidil kasutatavaid küpsiseid saab veebilehitsejas lubada või keelata. Küpsise või küpsisekategooria keelamine ei kustuta automaatselt küpsist teie veebilehitsejast.

Juhised küpsiste haldamiseks: Chrome, Firefox, Edge.

Piiratud ligipääs Andmevahetus toimub krüpteeritult HTTPS protokolli kaudu.

Lisaks meile on võib ligipääs olla ka meie lepingupartnerite teadmisvajadusega töötajatel, kes veebisaiti analüüsivad, hooldavad või arendavad.

Kuidas saan küpsiste kasutamist kontrollida ja küpsiseid kustutada? Enamik veebilehitsejaid lubavad küpsiste kasutamist automaatselt.

Kui Te ei soovi, et Teie seadmetesse salvestatakse küpsiseid, saate muuta oma veebilehitseja privaatsussätteid. Sealt saate muuta küpsiste salvestumisest teavitamise seadeid, kõik küpsised ära blokeerida või kustutada. Samuti saate vaadata, milliseid küpsiseid ja millistelt veebilehtedelt on Teie seadmesse salvestatud, ning kustutada kõik või osa Teie seadmesse salvestunud küpsistest.

Juhime Teie tähelepanu sellele, et privaatsussätteid tuleb muuta igas Teie kasutatavas veebilehitsejas eraldi.

Juhul, kui olete küpsised oma veebilehitsejatest kustutanud, kohtleb veebilehekülg Teid kui uut külastajat.

Kelle poole saan küsimustega pöörduda? Juhul, kui Teil on täpsustavaid küsimusi eesti.ee kasutatavate küpsiste ja nendega kogutavate andmete kohta, saate küsimustega pöörduda [email protected].

Riigiportaali ajalugu

12.märts 2003 avatud portaali peamine eesmärk oli informatsiooni jagada. Praeguste võimaluste pakkumine jäi veel kaugesse tulevikku. Tänaseks on eesti.ee arenduste ja täiustamiste tulemusel mugav ja turvaline kanal riigiga suhtlemiseks nii kodaniku, ettevõtja kui ka ametniku jaoks.

Riigiportaali loomine

Eesti.ee portaali päise välimus 2003. aastal värskelt pärast teabeportaali avamist.

12.märts 2003 avas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide osakond (RISO) kodaniku teabeportaali www.eesti.ee. Uus teabeportaal andis inimestele infot nende õiguste ja kohustuste kohta Eesti riigis. Lisaks sellele jagati nõuandeid praktiliseks asjaajamiseks riigiasutustega.

Teabeportaali avamine oli tähtis samm, et inimestel oleks tulevikus lihtsam riigi, kolmanda sektori ja erasektori asutustega asju ajada. Teabeportaali sisu täiendati pidevalt, aastaga said plaanitud eestikeelsed teemad valmis.

Info ja päringute tegemine toimub eraldi portaalides. E-teenuste kasutamiseks suunab teabeportaal kasutajad edasi kodanikuportaali. Kodanikuportaali päringute keskkonnas saavad kodanikud vaadata erinevatest andmekogudest ja registritest oma andmeid. Sisse saab logida internetipanga kaudu ja ID-kaardiga.

Uus portaal on edasiarendus varem loodud e-riigi portaalile www.riik.ee. Selle sisu eest vastutab Eesti informaatikakeskus.

Päringute tegemiseks ja teenuste kasutamiseks logiti X-tee keskkonda.

Edasiarendamine ja uue kontseptsiooni esitamine

Portaali täiendatakse pidevalt. 2005. aastal avalikustatakse eesti.ee portaali vene- ja ingliskeelne sisu. Samal ajal tutvustatakse uut kontseptsiooni Sinu Eesti, mis annab teabeportaali arendamisele värske suuna. Sinu Eesti kontseptsiooni eesmärk on kujundada portaal kasutajasõbralikumaks, sealhulgas ka infoarhitektuur. Seni loodud infosüsteemid on lähtunud peamiselt asutuste või ministeeriumide valitsemisalade vaatest, mis on kasutajatele ebamugav ja ebaloogiline. Tähelepanu pööratakse nüüd rohkem ka ettevõtjate võimalustele. Ametlik @eesti.ee e-posti süsteem hakkab teenuseid pakkuma ka ettevõtjatele, et riigi saadetud e-kirjad jõuaks alati õigele aadressile usaldusväärset teed pidi kohale.

Veel on lahus teabeportaali info ja kodanikuportaali e-teenused. Varem veebis kättesaadavataks tehtud blankettide asemel hakatakse arendama e-vorme, mida saab täita ja ära saata otse portaalist. Arendamist juhib tollane riigi infosüsteemide arenduskeskus.

Edasiarendatud kolmkeelne portaalivaade, kus ettevõtja saab oma ametlikku e-posti suunata.

Portaal hakkab riiki tervikuna kajastama

2007. aasta septembris toimub oluline ja oodatud muutus – valmib riigiportaal eesti.ee.

Uus riigiportaal koondab senise teabeportaali ja kodanikuportaali. Kodanikule, ettevõtjale ning ametnikule on info ja teenused rolli järgi jaotatud. Nüüd on e-teenused ja informatsioon kättesaadavad ühtsest portaalist.

Uue välimusega ühtne riigiportaal 2007. aastal.

2008. aastaks on kõik varasemalt eraldiseisvalt arendatud riigi kesksed portaalid ümber suunatud riigiportaalile eesti.ee (lisaks kodanikuportaalile ka e-riigi portaal www.riik.ee ja X-tee portaal). Nii muudetakse riigi kohta info leidmine lihtsamaks.

Uudisena sai portaali sisse logida mobiil-IDga.

Mobiil-IDga sisselogimise võimalus teeb riigiportaali teenuste kasutamise mugavamaks. Riigiportaali edasiarendamisel pööratakse suuremat tähelepanu kasutusmugavusele ja kasutajate ringi suurendamisele.
 • Kuu aja jooksul pärast ühtse riigiportaal eesti.ee avamist on portaali külastanud ligi 110 000 inimest, kelle hulgast 8000 on portaali külastanud välismaalt, peamiselt Soomest, Rootsist ja USAst.
 • Ametlikku @eesti.ee e-posti süsteemi kasutab samal ajal umbes 19 000 inimest ja 17 000 ettevõtet.

Riigiportaal eesti.ee saab värske näo ja sisu

2009. aastal saab eesti.ee uue logo. Aasta hiljem korraldatakse teavituskampaania, et jõuda maapiirkondade inimesteni, kellel võiks riigiportaali teenustest kõige rohkem kasu olla. 2011. aasta sügisel on valmis senisest sisukam ettevõtjate osa. Portaali navigatsiooniskeem ja lehe toimimise loogika on kasutajasõbralikumad kui varem.

Uude portaali on koondanud enam kui 200 teenust, 400 artiklit ja 2500 kontakti. Kaks olulisemat muudatust on info otsimine ja kasutaja isiklike asjade kaust.

Uue sisu ja funktsioonidega riigiportaali väljanägemine alates 2011. aastast.

Samal ajal tehakse uute teenuste loomine lihtsamaks. Riigiportaal hakkab asutustele pakkuma mitmekülgseid võimalusi e-teenuste kasutamiseks, näiteks:
 • teavitusteenustega inimestele meeldetuletuste saatmist
 • autentimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipangaga riigiportaalivälistes infosüsteemides
 • elektrooniliste avalduste vastuvõtmist läbi riigiportaali.

Riigiportaali arendaja ja haldaja on 2011. aastast riigi infosüsteemi amet.

Isiklik avaleht

Riigiportaali 10. tegutsemisaastal (2013) valmib sisselogitud kasutaja avaleht, mis koondab erinevatest registritest pärineva info inimese kohta ühele lehele. Nii saab lihtsalt ja mugavalt enda andmetest ülevaate ühel leheküljel.

Isiklikul avalehel näeb sisselogimise järel endaga seotud andmeid.

2014. aastal lisanduvad väga populaarsetele liiklusregistri teavitustele ka ettevõtja teavitused.

2015. aastal on eesti.ee-s 815 e-teenust. 2014. aasta jooksul on kasutajaid enam kui 200 riigist ja 9000 linnast. Kõige enam vaadatakse Minu asjade menüüd, logitakse sisse SAISi, täiendatakse töövõimetuslehti ja vaadatakse oma retsepte.

Kasutustingimused muutuvad

2015. aasta detsembris muudetakse eesti.ee teavituste kasutustingimusi. Oma @eesti.ee aadressi suunamisega annab inimene nõusoleku, et riigiasutused saadavad talle sellele aadressile ametlikke dokumente ja edastavad teateid. Ühtlasi tähendab see, et inimene nõustub dokumentide elektroonilise kättetoimetamisega neil juhtudel, kui nõusoleku küsimine on ette nähtud seadusega.

Riigiportaal saab taas värske näo ja kohandub mobiilsete seadmetega

2016. aastal hakatakse tehniliselt vananenud portaali uuendama, samuti muutub eesti.ee välimus, ülesehitus ja artiklite teemagrupid reastatakse populaarsuse järgi.

eesti.ee portaal aastal 2017

Portaali avaleht alates 19. juunist 2017.

2017. aasta 19. juunil jõuab kasutajate ette uuendatud portaal – esialgu artiklite osa, mida saab lugeda portaali sisse logimata. Portaali teemalehti ilmestavad Eesti fotograafide tehtud pildid. Uuendatud portaali on mugav kasutada ka mobiilis või tahvelarvutiga.

Portaali teemaleht alates 19. juunist 2017.

Kasutusse jääb kaks portaali – uues on artiklid, vanas aga e-teenused.

Parema sisu pakkumiseks küsitakse iga artikli all, kas kasutaja sai vastuse teda huvitanud küsimusele või millele ta endiselt vastust otsib.

Kasutaja saab oma arvamuse öelda kohe artikli all.

Korrastatakse e-teenuseid

Koos eesti.ee uuendamisega vaadatakse üle aegade jooksul tehtud e-teenused, et ei oleks dubleerimist ega ebakvaliteetseid aegunud e-teenuseid. Eesti.ee on jätkuvalt uks e-riiki, pakkudes informatsiooni ja ülevaadet e-teenustest ühes kohas.

Portaali logiti 2017. aastal sisse 3 870 000 korda.

@eesti.ee aadressi oli 2017. aasta lõpuks suunanud 398 677 inimest.

2017. aasta kevadel hakkab tööle andmejälgija teenus, millega inimene saab ülevaate, mis riigiametid on tema kohta käivaid andmeid kasutanud.

2017. aastal on eesti.ee-s eesti, vene ja inglise keeles kokku 1330 artiklit, 154 teenust ja 2866 kontakti.

Enim vaadatakse Minu asjade menüüd, täiendatakse töövõimetuslehti, vaadatakse oma retsepte ja töövõimetushüvitisi. Artiklite hulgast hoitakse enim silma peal riiklikel pühadel, lipupäevadel ja koolivaheaegadel.

2017. aastal annab RIA lubaduse, et kingib vabariigi 100. sünnipäevaks uue sisselogitud vaate, mis ühtlustab eesti.ee visuaali ning muuhulgas likvideerib tehnoloogilise võla. Eesti.ee on värav e-teenuste juurde ehk linkide kogum – e-teenuste korrastamise raames viiakse hulk kohalike omavalitsuste jms teenuseid portaalist välja, kuna antud haldusmudelit peetakse jätkusuutmatuks. Riigis on üle 5000 e-teenuse.

eesti.ee portaal aastal 2017

2017. aastal annab RIA lubaduse, et kingib vabariigi 100. sünnipäevaks uue sisselogitud vaate

2018 valmib vabariigi 100. juubeliks uus sinine portaal

2017. aasta teisest poolest hakatakse eesti.ee visiooni taaslooma, mille kandvaks ideeks saab sündmustepõhine lähenemine. Oluliseks peetakse, et inimene saab ülevaate infost ühest kohast, olgu selleks lapse sünd või lähedase surm.
Uue lähenemisega sinine portaal jõuab kasutajateni 2018. aasta detsembris ning uuendustööd maksavad ca 300 000 eurot. Uue disaini puhul taaskasutatakse Maksu- ja Tolliameti portaali jaoks loodud stiiliraamatut. Viimane on heaks suunaks, kuidas riigis e-teenuseid kuluefektiivsemalt arendada.

eesti.ee portaal aastal 2018

2018. aastal valmib vabariigi 100. juubeliks sündmustepõhisema avalehega sinine portaal.

2021 suunatakse riiklik postkast automaatselt edasi 1,3 miljonile kodanikule

Märtsis 2021 suunatakse eesti.ee-s asuv riiklik postkast elanike rahvastikuregistris märgitud e-posti aadressitele – senise ca 400 000 asemel 1,3 miljonit suunamist. Muudatuse ajendiks on soov jagada kodanikele efektiivsemalt vaktsineerimisinfot ja kutsuda vanusegruppide kaupa inimesi vaktsineerima. Antud muudatus on märgiline – kui varasemalt lasus vastutus suunamise eest inimesel endal, siis nüüdsest teeb riik seda kodaniku eest ise.

2021. aasta suvel suurendatakse eesti.ee tehnilist võimekust ning Vue veebiraamistiku asemel võetakse kasutusele Angular, mis muudab portaali jätkusuutlikumaks ja võimaldab hajusamat arhitektuuri. Eesmärk on tõsta rakenduste töökindlust ning tagada suuremat sõltumatust. Sisselogitud vaates viiakse iseteeninduse moodul (nt minu andmed, postkast, andmejälgija jms) ja sisuinfo vasakmenüüsse kokku, et info oleks paremini leitav. Sügisel lisanduvad riiklikule postkastile uued funktsionaalused, näiteks dokumentide allkirjastamise ja krüpteerimise võimalus.

eesti.ee portaal aastal 2021

2021. aasta suvel viiakse eesti.ee üle uuele, tehnilist võimekust tõstvale veebiraamistikule.

2021. aasta detsembris hakkab tööle nõusolekuteenus, mis võimaldab inimesel anda riigile loa jagamaks tema isikuandmeid kindla teenusepakkujaga näiteks järelmaksu võtmiseks.

Eesti.ee-l on aastas ligi 7 miljonit külastust ning märtsis jõuab vaktsineerimisinfo tõttu portaali tervelt 1,1 miljonit külastajat. Eesti.ee-s on eesti, vene ja inglise keeles kokku 1350 artiklit ning 85 e-teenust. Populaarseimad teenused on seotud tervisega: töövõimetuslehed, retseptide ning andmete vaatamine haigekassas. Ettevõtja vaates on oluliseks ka notariaalsed dokumendid ning liikluskindlustuse ajalugu.

2022 eesti.ee-s uuenenud ettevõtja keskkond ning rohelise portaali sulgemine

eesti.ee portaal aastal 2022

Uus ettevõtja portaal valmib novembris 2022.

Aasta 2022 on eesti.ee-le sündmusterohke aasta, novembris näeb ilmavalgust ettevõtjatele suunatud uus keskkond, mis koondab kokku kõik olulise info ja teenused, mida ettevõtja riigiga asjaajamiseks vajab – alates ettevõtte asutamiseks vajaminevast materjalist kuni teenusteni, mida kasutavad ettevõtete raamatupidajad igapäevaselt selleks, et tagada ettevõtte toimimine. Riigiportaal on ainus keskkond, kus edastatakse töövõimetuslehti (nn haigusleht) ning see teenus on ka kasutamise statistikas kõige kõrgemal kohal. Veel kasutavad ettevõtjad ja ettevõtete töötajad lehte peaasjalikult ettevõtte ja isikute andmete päringuteks, puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamise taotluste tegemiseks, notariaalsete dokumentide ning liikluskindlustuse ajaloo ja andmete kontrollimiseks. Iseteeninduses avaneb uus töölaud, kuhu on koondunud ettevõtte põhilised äriandmed (nt nimi, registrikood, tegevusala kood), enim kasutatavad e-teenused ja ettevõtte kohustused (sh suunav info majandusaastaaruande, käibedeklaratsiooni ja aruannete esitamise kohta). Samuti on ettevõtjatele abiks andmekaart, kus on kirjas viited põhilistele ettevõtjale mõeldud tegevustele ja infole riigis, teiste hulgas kohustused, rahastusvõimalused, statistika ning võrgustiku andmed välisturgudele suundujatele. Kokku on ettevõtjatele mõeldud keskkonnas 30 teenust.

Ühes ettevõtja vaate valmimisega saab värskenduse kogu portaal, parendatakse kasutajamugavust ning oluline rõhk on e-teenuste ja infoartiklite integratsioonil, et teenuste leitavust tõsta.

Sama aasta detsembris suletakse vana nn roheline portaal ning eesti.ee on ühtses sinises keskkonnas. 2021. aasta juulis pärast dokumendifotode ebaseaduslikku allalaadimist eraldatakse valitsuse poolt ühekordselt 500 000 eurot rohelise portaali sulgemiseks. Alates sellest tehakse üle 10 000 töötunni, et lõppkasutajale vana portaal sulgeda.

eesti.ee portaal roheline

Riigiportaali roheline nägu jõudis kasutajate ette 2011. aastal ning suletakse 2022. aastal.

Eesti.ee-sse lisandub kaks uut sündmusteenust, abiellumine ja lapse saamine. Eesti.ee kaudu saab alustada abiellumise avalduse esitamisega, liikudes sealt ühekordse sisselogimisega rahvastikuregistrisse. Ühekordse logimise võimekus (riigi SSO) valmib samuti detsembris. Lapse sünni info on toetatud interaktiivse ajajoonega, mis annab kogu vajaliku info alates pisipere planeerimisest kuni lapse kolme aastaseks saamiseni.

Eesti.ee on oluline keskpunkt riigi „minu andmetele“ ja e-teenustele, mis võimaldab inimesel omada ülevaadet oma õigustest ja kohustustest. Portaali sisenedes saab iga inimene vajalikku infot nii dokumentide, tervise, pere, laste, hüvitiste ja kohustuste kohta.

Eesti.ee-d külastab aastas ligi 7 miljonit külastajat ning postkasti kaudu saadetakse kodanikele üle 3,5 miljoni teavituse dokumentide aegumise, valijakaardi, kaitseväekohustuse, trahvide jms teabe kohta. Eesti.ee-s on eesti, vene ja inglise keeles kokku 1700 artiklit ning 100 e-teenust.