Liigu edasi põhisisu juurde

Ettevõtjale ja ametnikule mõeldud teenused leiate vanast portaalist.

Riigiportaali abi

Riigiportaali eesti.ee kasutustingimused

Sisukord

Üldtingimused

Riik (avalik, era- ja kolmas sektor) pakub oma avalikke teenuseid portaali eesti.ee kaudu vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

Portaali haldaja (Riigi Infosüsteemi Amet) ei vastuta võimalike kasutamisest või mittekasutamisest tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest. Teenuste puhul, kus portaal on vaid vahendavaks keskkonnaks, vastutab konkreetse teenuse eest seda osutav asutus või ettevõte (teenuse vastutav töötleja).

Kõik portaali teenused on tasuta, v.a need, mille osas on tasu eraldi määratud või õigusaktiga kehtestatud.

Riigiportaali kasutaja vastutab riigiportaali vahendusel avalikustatud teabe ja teenuste eesmärgipärase kasutamise eest ning hoidub kahjustamast riigi ja kolmandate isikute huve. Riigiportaali kasutaja järgib talle lepinguga pandud kohustusi ning tegutseb vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Kui riigiportaali kasutaja on avastanud portaali kasutamise käigus asjaolu või tal on tekkinud kahtlus sellise asjaolu tekkimise võimalikkusest, mille realiseerumine võib kahjustada mistahes osapoole huve ja on vastuolus kehtivate õigusaktidega, on ta kohustatud viivitamatult teavitama sellisest asjaolust Riigi Infosüsteemi Ametit.

Riigiportaali mitte-eesmärgipärane kasutamine, valeandmete esitamine või mistahes muu tegevus, mille eesmärk on kahjustada riigi või mistahes osapoolte huve või häirida riigi toimimist ja/või on vastuolus kehtivate õigusaktidega, käsitletakse õigusrikkumisena ning menetletakse vastavalt üldisele korrale.

Turvalisus

Riigiportaali eesti.ee keskkonnas teostatud päringute, edasisaadetavate dokumentide ja muude teenuste puhul tuvastab portaal teenuse kasutaja isiku tema kohta sisenemisel saadud informatsiooni alusel. Teenuse kasutaja isiku tuvastamise fakti, isikukoodi ja selle alusel andmekogudest saadud andmeid võib portaali haldaja edastada kasutaja teadmisel üksnes vastava teenuse pakkujale.

Teenuse kasutaja täidetud vorme ja päringuid ei käsitleta allkirjastatud dokumentidena juhul, kui neid vorme, päringuid või dokumente ei ole vastavalt digitaalallkirja seadusele allkirjastatud.

Juhul, kui mõne teenuse puhul kehtestatakse nõuded, mis erinevad käesolevatest kasutustingimustest (erikokkulepped, seadusandlusest tulenevad erinõuded, alternatiivsete teenuste olemasolu või puudumine), küsitakse teenuse kasutajalt täiendavat nõusolekut.

Isikuandmed

Kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega säilitatakse portaali infosüsteemis isikuandmeid ainult portaali kasutaja loal ja ainult portaali ja selle teenuste toimimise jaoks vajalikus ulatuses. Oma isiku tuvastamiseks andmete esitamisega sisselogimisel nõustub kasutaja portaali kasutustingimustega ja annab nõusoleku, et:

 • tema isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse portaali infosüsteemis, samuti riigiportaali vahendatud registrites ja veebikeskkondades;
 • tema isikukoodi alusel tehakse päringuid andmekogudesse, kui see on vajalik osutatava teenuse või portaali funktsionaalsuse tagamiseks.

Portaalis säilitatavad andmed on kättesaadavad ainult portaali haldajale ja vastava teenuse osutajale üksnes selle teenuse pakkumise eesmärgil.

Tehnilised andmed

Portaali infosüsteemis säilitatavaid tehnilisi andmeid ei tehta isikustatud kujul kättesaadavaks kolmandatele isikutele. Kasutaja sessiooni identifitseerimiseks kasutatakse küpsiseid (cookie). Tehniliste andmetena säilitatakse:

 • kasutaja IP aadress
 • kasutaja veebilehitseja identifikaator
 • portaali poole pöördumisele eelneva veebilehe URL
 • portaali lehekülje URL, mille poole kasutaja pöördus
 • autentimisviis (internetipank, ID-kaart, mobiil-ID)
 • kasutaja elektrooniliseks tuvastamiseks vajalikud andmed (isikukood, ees- ja perekonnanimi).

Autoriõigused

Autoriõigused kuuluvad teabe allikaks olevale isikule (autorile) järgmiste piirangutega:

 • lubatud on süvaviitamine kõigile portaali materjalidele ja teenustele; süvaviite esitamisel ebaõiges kontekstis on portaali sisuhalduril ja autoril õigus nõuda viida eemaldamist või konteksti muutmist.
 • lubatud on portaali teabe osaline ja täielik reprodutseerimine, kui on tagatud teabe kaasajastamine ja teabe esitamine portaali sisuhalduri ja autori aktsepteeritud kontekstis.

Seadused

Eesti.ee ametliku postkasti teenuse kasutustingimused

Sisukord

1. Üldsätted

1.1. Käesolevad kasutustingimused reguleerivad riigiportaali haldaja ja teenuse kasutaja vahelisi suhteid eesti.ee ametliku postkasti teenuse kasutamisel.

1.2. Käesolevates kasutustingimustes kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

Riigiportaal (ehk Eesti teabevärav): riigiportaal on riigi ühtne veebileht, mille kaudu asutused avalikustavad teavet, võimaldavad juurdepääsu elektroonilistele teenustele ning edastavad dokumente ja teavitusi.

Eesti.ee ametliku postkasti teenus: riigiportaali eesti.ee kaudu dokumentide edastamise ja teavituste saatmise teenus, milles kasutaja seadistab @eesti.ee aadressi suunamise ning võib salvestada lisaks oma mobiiltelefoni numbri ja teha endale sobivad seadistused teavituste osas, et saada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustelt või teistelt avalikke ülesandeid täitvatelt asutustelt dokumente ja teavitusi.

E-posti aadress kujul [email protected] või ettevõ[email protected]: e-posti aadress, mis on isikule igapäevases suhtluses kasutamiseks piiranguteta.

E-posti aadress kujul [email protected] või [email protected] ehk ametlik e-post: e-posti aadress, millele võivad riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused saata isiku või tema ettevõtetega seotud dokumente ja teavitusi, mis tulenevad isiku või tema ettevõtete kohustustest või õigustest ning asutuse avalike ülesannete täitmisest; äriregistris registreeritud isikutele omistatakse e-posti aadressid kujul [email protected] ja ettevõ[email protected], mille kasutamise õigus on äriregistrisse kantud juriidilise isiku esindusõigusega juhatuse liikmetel.

Igapäevaselt kasutatav e-posti aadress: teenuse kasutaja e-posti aadress, kuhu @eesti.ee aadress on suunatud.

Teenuse kasutaja: riigiportaali eesti.ee teenuseid kasutav füüsiline isik või juriidilise isiku esindusõigust omav isik.

Riigiportaali haldaja: riigi infosüsteemi amet (RIA).

2. Eesti.ee ametliku postkasti teenuse aktiveerimine

2.1. Eesti.ee ametliku postkasti teenust saab kasutama hakata, kui kasutaja suunab oma isikliku või esindatava juriidilise isiku @eesti.ee aadressi igapäevaselt kasutatavale e-posti aadressile. Suunamise tulemusel saavad riigiasutused ja kohaliku omavalitsuse asutused ning teised avalike ülesannete täitjad saata teenuse kasutaja e-posti aadressile [email protected] või [email protected] teenuse kasutaja või tema ettevõtetega seotud dokumente ja teavitusi.

2.2. Oma @eesti.ee aadressi suunamisega annab teenuse kasutaja nõusoleku dokumentide elektrooniliseks kättetoimetamiseks, kui nõusolek on seaduse kohaselt vajalik. Oma mobiiltelefoni numbri salvestamisega nõustub teenuse kasutaja, et riigiasutused ja kohaliku omavalitsuse asutused ning teised avalike ülesannete täitjad võivad saata teenuse kasutajale tema või tema ettevõtetega seotud teavitusi SMS-sõnumina.

2.3. @eesti.ee e-posti aadressile edastatud dokument loetakse kättesaaduks, kui teenuse kasutaja on sisse loginud veebikeskkonda (sealhulgas eesti.ee, e-toimik vm) ja seal dokumendi avanud, alla laadinud või edastanud veebikeskkonnast teisele e-posti aadressile. Eesti.ee ametliku postkasti teenuse kasutuselevõtuga võtab teenuse kasutaja teadmiseks, et veebikeskkonna kaudu kättesaadud dokumenti ei saadeta täiendavalt muul viisil. Teenuse kasutaja võtab teadmiseks, et tal on võimalik eesti.ee ametliku postkasti teenusest igal ajal loobuda @eesti.ee e-posti aadressi suunamise lõpetamisega või mobiiltelefoni numbri kustutamisega eesti.ee veebikeskkonnast.

3. Eesti.ee ametliku postkasti teenuse kasutamine

3.1. E-posti aadressile kujul [email protected] ja [email protected] on rakendatud saatjate piirang, mida teenuse kasutajal ei ole võimalik välja lülitada. Lubatud saatjaid lisab ja kustutab riigiportaali haldaja.

3.2. E-posti aadressidele kujul [email protected] ja ettevõ[email protected] ei ole saatjate piirangut vaikimisi rakendatud.

3.3. E-posti aadressidele [email protected] ja [email protected] saadetud teavitused salvestatakse riigiportaali ja suunatakse edasi teenuse kasutaja igapäevaselt kasutatavale e-posti aadressile.

3.4. E-posti aadressile [email protected] või [email protected] saadetud dokumente ei saadeta edasi isiku igapäevaselt kasutatavale e-posti aadressile, vaid need tehakse kättesaadavaks riigiportaalis eesti.ee (või muus veebikeskkonnas) ning teenuse kasutajale saadetakse saabunud dokumendi kohta teavitus igapäevaselt kasutatavale e-posti aadressile või telefoninumbrile.

3.5. Riigiportaali haldaja edastab dokumendi saatnud asutustele teabe selle kohta, millal dokument isiku ametlikku postkasti jõudis ning millal isik dokumendi kas avas, alla laadis või edasi saatis.

3.6. Riigiportaali haldaja lubab asutustel avalike ülesannete täitmiseks isikukoodi, registrikoodi, ees- ja perekonnanime või juriidilise isiku nime alusel teha päringuid ametlike e-posti aadresside andmebaasi, et saada infot teenuse kasutaja eesti.ee ametliku postkasti teenuse kasutuselevõtu kohta.

3.7. Teenuse kasutajal on eesti.ee ametliku postkasti teenuse kasutamisel õigus:
3.7.1 lisada eesti.ee keskkonda dokumente, mille kogumaht ei ületa 50 MB, arvestades, et ühe üleslaaditava dokumendi suurus võib olla maksimaalselt 10 MB
3.7.2 edastada teistele teenuse kasutajatele dokumente
3.7.3 võtta vastu dokumente piiramatus mahus
3.7.4 saada riigiportaali haldajalt probleemide korral abi.

3.8. Teenuse kasutaja on kohustatud kasutama eesti.ee ametliku postkasti teenust kooskõlas käesolevate tingimuste ja Eestis kehtivate õigusaktidega.

3.9. Teenuse kasutajal on keelatud salvestada ja jagada ametliku postkasti teenuse kaudu dokumente, mis sisaldavad viirusi või arvuti tehnilist võimekust piiravaid programme, skripte vms või mis on saadud või mille edastamine on vastuolus Eestis kehtivate õigusaktidega, samuti autoriõiguste või isikuandmete töötlemise nõuetega või heade kommete või tavadega.

3.10. Riigiportaali haldajal on õigus:
3.10.1 piirata juurdepääsu eesti.ee ametliku postkasti teenusele hooldustööde ajal, turvalisuse tagamiseks või kui kasutaja rikub käesolevaid kasutustingimusi
3.10.2 muuta teenuse toimimiseks vajadusel dokumentide metaandmeid
3.10.3 kustutada vajadusel vanima kuupäevaga dokumente, kui teenuse kasutaja kasutajakonto kogumaht 50 MB on täitumas, teavitades sellest teenuse kasutajat kuu aega ette
3.10.4 teha kasutajaid ja dokumente iseloomustavatest andmetest üldistatud ja anonüümseid statistilisi kokkuvõtteid
3.10.5 avaldada teenuse kasutaja e-posti aadresse ja telefoninumbreid kolmandatele isikutele Eestis kehtivatest õigusaktidest tulenevatel juhtudel
3.10.6 käesolevaid kasutustingimusi ühepoolselt muuta, kui see on tingitud muudatustest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides või uutest tehnoloogilistest arengutest või muudest olulistest põhjustest
3.10.7 teavitada teenuse kasutajat käesolevate kasutustingimuste muutumisest või kui esinevad piirangud või tõrked ametliku postkasti teenuse kasutamisel või edastada teenuse kasutajale muud olulist ja teenuse kasutajat puudutavat infot (näiteks olulisest riigiportaali kasutamise muudatusest).

3.11. Riigiportaali haldaja ei vastuta võimalike tagajärgede eest, mille põhjuseks on teenuse kasutaja poolt sisestatud ebaõiged andmed, dokumendi saatja tehnilised või muud vead.

4. Eesti.ee ametliku postkasti teenuse kasutamise lõpetamine

4.1. Ametliku postkasti teenuse kasutamine lõpeb @eesti.ee aadressi suunamise lõpetamisel või mobiiltelefoni numbri kustutamisel või viie tööpäeva jooksul pärast teenuse kasutaja surma või isikukoodi muutumise fikseerimist rahvastikuregistris, juriidilise isiku puhul ettevõtte kustutamisel äriregistrist.

4.2. Eesti.ee ametliku postkasti teenuse taasavamiseks tuleb teenuse kasutajal uuesti suunata oma @eesti.ee aadress igapäevaselt kasutatavale e-posti aadressile või sisestada veebikeskkonda oma telefoninumber.

4.3. E-posti teel, SMS-sõnumina või muul elektroonilisel viisil saabuvatest teavitustest on kasutajal võimalik loobuda ilma eesti.ee ametliku postkasti teenuse kasutamist lõpetamata, kui tegemist on valikulise teavitusega.

4.4. Riigiportaali haldajal on õigus kustutada teenuse kasutaja dokumendid eesti.ee keskkonnast 30 kalendripäeva möödumisel pärast teenuse kasutamise lõpetamist.

4.5. Riigiportaali haldajal on õigus käesolevad kasutustingimused ühepoolselt üles öelda ja lõpetada eesti.ee ametliku postkasti teenuse osutamine, teatades sellest teenuse kasutajale vähemalt kolm kuud ette.

Eesti.ee ametliku postkasti teenuse aktiveerimisel kinnitab teenuse kasutaja, et on käesolevate kasutustingimustega tutvunud ja nendega nõus.

Juurdepääsetavus

Sisukord

Teie ees olev koduleht on ehitatud ja koostatud nii, et see vastaks WCAG 2.0 AA juurdepääsetavuse suunistele. See tähendab, et on kasutatud teatud tehnilisi vahendeid ja sisu koostamise põhimõtteid, mis aitavad kodulehe sisu tarbida paljudel puuetega inimestel. Puuded on nt pimesus ja vaegnägemine, kurtus ja vaegkuulmine, õpiraskused, kognitiivsed piirangud, liikumispuue, kõnepuue, valgustundlikkus ja nimetatud puuete kombinatsioonid.

Lisaks on võimalik juurdepääsetavust parandada oma arvutit brauseri ja operatsioonisüsteemi tasemel seadistades. Alljärgnevalt ülevaade põhilistest abivahenditest.

Põhjalikuma juhendi leiate aadressilt http://www.abilitynet.org.uk/mcmw (inglise keeles). Kui jääte hätta, võtke ühendust e-posti aadressil [email protected]

Klaviatuuriga navigeerimine

Sellel kodulehel on võimalik navigeerida ainult klaviatuuri abil. Navigatsioon toimub Tab-klahvi abil. Iga vajutusega liigub fookus järgmisele elemendile. Hetkel aktiivset elementi märgib värvimuutus ja kastike selle ümber. Fookuses oleva lingi aktiveerimiseks tuleb vajutada klaviatuuril klahvi Enter.

Esimesed kolm linki, mis sellisel viisil navigeerides aktiivseks muutuvad, on tavakasutaja eest varjatud ning mõeldud spetsiaalselt klaviatuuriga navigeerijatele. Need on vastavalt „Liigu edasi põhisisu juurde“, „Juurdepääsetavus“ ja „Lülita kõrgkontrastsust“.

„Liigu edasi põhisisu juurde“ jätab vahele päise ja vasaku paani ning hüppab lehe põhisisu juurde. „Juurdepääsetavus“ viitab sellele samale lehele, millel praegu olete.

Sisu suurendamine

Veebilehitsejad

Sisu suurendamiseks soovitame esmalt kasutada veebilehitsejale sisseehitatud funktsionaalsust.

Kõikides populaarsetes veebilehitsejates on võimalik lehte suurendada ja vähendada, kui hoida all Ctrl-klahvi (OS X operatsioonisüsteemis Cmd-klahvi) ja samal vajutada ajal kas „+“- või „–“-klahvi. Teine mugav võimalus on kasutada hiirt: hoides all Ctrl-klahvi ja samal ajal liigutades hiire kerimisrulli. Tagasi normaalsuurusesse saab, kui vajutada samaaegselt Ctrl- ja 0-klahvile.

Eraldiseisvad programmid

Kõik enamlevinud operatsioonisüsteemid sisaldavad seadeid ekraanil esitatava sisu suurendamiseks.

Windows 7s leiate programmi nimega Magnifier, kui vajutate all vasakul Start-menüü nupule, trükite Magnifier (piisab juba mõnest esimesest tähest) ja vajutate Enter-klahvi. Avaneb väike aken, milles on kõik on suurendatult. Vaikimisi jälgib programm hiire kursori asukohta.

Windows XPs leiate Magnifieri kui liigute Start -> All Programs -> Accessories -> Accessibility -> Magnifier.

Apple'i arvutitel tuleb suurendamise kasutamiseks navigeerida järgmiselt: Apple'i menüü -> System Preferences -> Accessibility (või Universal Access) -> Zoom.

Veebilehitseja laiendused

Veebilehitsejate jaoks on olemas suurendamist võimaldavad laiendused, mis täiendavad veebilehitseja olemasolevat funktsionaalsust. Näiteks Firefoxi jaoks Zoom Page WE, mis lubab suurenda nii kogu lehte kui ka ainult teksti; Chrome'i jaoks Zoom for Google Chrome.

Ekraanilugeja kasutamine

Ekraanilugeja on programm, mis üritab arvutiekraanil kujutatavat interpreteerida ja teistes vormides edasi anda – näiteks helidena, audiokommentaarina. Eelkõige on see abivahend vaegnägijate jaoks.

Sellel kodulehel esitatud sisu on loodud vastavalt ekraanilugejatele arusaadavatele standarditele ja nii, et igat tüüpi visuaalset sisu on võimalik taasesitada teises vormis. Näiteks on piltidel küljes tekstilised kirjeldused, video all on toodud kirjeldus videopildis juhtuva kohta, struktuursete elementide paigutus ja järjekord arvestab ekraanilugeja liikumist ekraanil ja võimaldab infot tarbida loogilises järjekorras.

Valik populaarseid ekraanilugejaid:

 • JAWS (Windows)
 • VoiceOver (OS X, tasuta, sisseehitatud)
 • NVDA (Windows, tasuta)
 • SystemAccess (Windows)

Hüpikakende lubamine veebilehitsejates

Kui veebilehitsejas on keelatud hüpikaknad (pop-up), peate teenuse kasutamiseks need ajutiselt lubama.

Kui kasutate Internet Explorerit,

 • valige menüüst Tools (Tööriistad),
 • seejärel osutage punktile Pop-up Blocker (Hüpikublokk),
 • valige Turn off Pop-up Blocker (Lülita hüpikublokk välja).

Hüpikaknad saab lubada ka dokumendi nimele vajutades lehe allossa tekkinud Allow once nupu abil.

Kui kasutate Mozilla Firefoxi, siis

 • valige menüüribalt Tools (Tööriistad) või valige selle puudumisel nupp Firefox,
 • seejärel valige Options (Sätted),
 • avanenud aknas valige lipik Content (Sisu) ning
 • eemaldage linnuke Block pop-up windows (Hüpikaknad blokeeritakse) eest.

Kui kasutate Google Chrome veebilehitsejat, vajutage aadressirea lõpus olevat punase ristiga aknaikooni ning valige Always show pop-ups from this site (Näita alati hüpikaknaid [lehelt]).

Eesti.ee portaalis on soovitatav jätta hüpikaknad lubatuks.

Kui kasutate Safarit, vajutage vasakul üleval olevale Safari kirjale ning valige Block Pop-Up Windows. Teine variant on vajutada Safari – Preferences – Security ja eemaldada linnuke Block pop-up windows eest.

Pärast teenuse kasutamist võite hüpikaknad taas keelata. Kui te ei näe veebilehitsejas nuppu Tools (Tööriistad), vajutage klaviatuuril nuppu Alt.

Veebilehitseja vahemälu tühjendamine

Kui näete oma arvuti ekraanil teadet „Portaali poole pöördumisel tekkis viga”, siis proovige lehte värskendada (CTRL + F5). Kui see ei aita, logige portaalist välja, sulgege kõik veebilehitseja aknad. Seejärel proovige uuesti riigiportaali sisse logida.

NB! Eesti.ee on kõige paremini kasutatav veebilehitsejate Mozilla Firefox, Google Chrome ja Internet Explorer uusimate versioonidega.

Kui lehe värskendamine ega ka portaalist välja logimine ei aita, on veebilehitseja veateate mällu jätnud ega suuda lehte uuesti laadida. Selle parandamiseks tuleb veebilehitseja vahemälu tühjendada.

Vahemälu tühjendamine

Kui kasutate Google Chrome veebilehitsejat, siis vajutage üleval paremal ääres olevat kolme triibuga nuppu

 • valige History (Ajalugu)
 • Clear all browsing data (Tühjenda sirvimisandmed)
 • Clear (Tühjenda sirvimisandmed).

Kui kasutate Internet Explorerit, siis

 • valige Tools (Tööriistad)
 • Delete browsing history (Kustuta sirvimisajalugu).

Kui kasutate Mozilla Firefoxi, siis

 • valige History (Ajalugu)
 • Delete Recent History (Kustuta hiljutine ajalugu).

Pärast vahemälu tühjendamist sulgege veebilehitseja ja proovige uuesti teenust kasutada.

Muudatuste ajalugu

Eesti.ee teavitusteenuse kasutustingimused

Riigi- ja omavalitsusasutused ning teised avalike ülesannete täitjad saavad saata minu e-posti aadressile [email protected] või [email protected] minu või minu ettevõtetega seotud dokumente ja teavitusi. Oma @eesti.ee aadressi suunamisega annan nõusoleku dokumentide elektrooniliseks kättetoimetamiseks, kui nõusolek on seaduse kohaselt vajalik.

Oma mobiiltelefoni numbri salvestamisega nõustun, et riigi- ja omavalitsusasutused ning teised avalike ülesannete täitjad võivad saata mulle minu või minu ettevõtetega seotud teavitusi SMS-sõnumina.

@eesti.ee e-posti aadressile edastatud dokument loetakse kättesaaduks, kui olen e-kirjaga, SMS-sõnumiga või muul elektroonilisel viisil saadetud lingi kaudu sisse loginud veebikeskkonda (näiteks eesti.ee, e-toimik vm) ja seal dokumendi avanud, alla laadinud või edastanud eesti.ee keskkonnast teisele e-posti aadressile.

Eesti.ee teavitusteenuse kasutuselevõtuga võtan teadmiseks, et elektrooniliselt kätte saadud dokumenti ei saadeta täiendavalt paberil. Nõusoleku tagasivõtmine rakendub @eesti.ee e-posti aadressi suunamise tühistamisel ja mobiiltelefoni numbri kustutamisel eesti.ee keskkonnast.

1. Teenuse üldsätted

1.1. Mõisted:

 • Eesti.ee teavitusteenus on riigiportaali eesti.ee kaudu dokumentide edastamise ja teavitamise teenus, milles kasutaja seadistab @eesti.ee aadressi suunamise ning võib salvestada lisaks oma mobiiltelefoni numbri ja teha endale sobivad seadistused teavituste osas, et saada riigi- ja omavalitsusasutustelt või teistelt avalikke ülesandeid täitvatelt asutustelt dokumente ja teavitusi.
 • E-posti aadressid kujul [email protected] ja ettevõ[email protected] on isikule igapäevases suhtluses kasutamiseks piiranguteta.
 • E-posti aadressidele kujul [email protected] ja [email protected] võivad riigi- ja omavalitsusasutused saata isiku või tema ettevõtetega seotud dokumente ja teavitusi, mis tulenevad isiku või tema ettevõtete kohustustest või õigustest ning asutuse avalike ülesannete täitmisest.
  • Äriregistris registreeritud isikutele omistatakse e-posti aadressid kujul [email protected] ja ettevõ[email protected], mille kasutamise õigus on äriregistris fikseeritud juriidilise isiku esindusõigusega juhatuse liikmetel.
 • Igapäevaselt kasutatav e-posti aadress on kasutaja e-posti aadress, kuhu on suunatud @eesti.ee aadressile saabuvad teavitused.
 • Teenuse kasutaja on riigiportaali eesti.ee teenuseid kasutav füüsiline isik või juriidilise isiku esindusõigusega juhatuse liige.

1.2. Eesti.ee teavitusteenust saab kasutama hakata, kui kasutaja suunab oma isikliku või esindatava juriidilise isiku @eesti.ee aadressi igapäevaselt kasutatavale e-posti aadressile.

1.3. ID-kaardi aegumise või sertifikaatide peatamise korral säilib eesti.ee teavitusteenuse kasutamine.

1.4. Teenuse kasutamine lõpeb @eesti.ee e-posti suunamise tühistamisel ja mobiiltelefoni numbri kustutamisel või viie tööpäeva jooksul pärast kasutaja surma või isikukoodi muutumise fikseerimist rahvastikuregistris, juriidilise isiku puhul ettevõtte kustutamisel äriregistrist.

1.5. Kasutaja dokumendid kustutatakse eesti.ee keskkonnast 30 kalendripäeva jooksul pärast teenuse kasutamise lõpetamist.

1.6. E-posti teel, SMS-sõnumina või muul elektroonilisel viisil saabuvatest teavitustest on kasutajal võimalik loobuda ilma eesti.ee teavitusteenuse kasutamist lõpetamata, kui tegemist on valikulise teavitusega.

1.7. Eesti.ee teavitusteenuse taasavamiseks tuleb kasutajal uuesti suunata oma @eesti.ee aadress igapäevaselt kasutatavale e-posti aadressile.

1.8. E-posti aadressile kujul [email protected] ja [email protected] on rakendatud saatjate piirang, mida kasutajal ei ole võimalik välja lülitada. Lubatud saatjaid lisab ja kustutab riigiportaali haldaja.

1.9. E-posti aadressidele kujul [email protected] ja ettevõ[email protected] ei ole saatjate piirangut vaikimisi rakendatud.

1.10. Erandkorras on riigiportaali haldajal õigus saata kõigile teenuse kasutajatele teavitusi. Erandina käsitletakse olulist ja kõiki teenuse kasutajaid puudutavat infot (erandiks loetakse näiteks, kuid mitte ainult, olulist muudatust riigiportaali või @eesti e-posti kasutustingimustes).

1.11. E-posti aadressile [email protected] / [email protected] ega [email protected] / ettevõ[email protected] saadetud teavitusi ei salvestata riigiportaali, vaid suunatakse edasi kasutaja igapäevaselt kasutatava(te)le e-posti aadressi(de)le.

1.12. E-posti aadressile [email protected] või [email protected] dokumendivahetuskeskuse kaudu saadetud dokumente ei saadeta edasi isiku e-posti aadressile, vaid salvestatakse riigiportaali eesti.ee keskkonda ning isikule saadetakse saabunud dokumendi kohta teavitus kasutaja valitud viisil.

1.13. Riigiportaali haldaja edastab dokumendivahetuskeskuse kaudu isikule dokumendi saatnud asutustele kinnituse kättesaamise kohta automaatselt.

1.14. Riigiportaali haldaja lubab dokumendivahetuskeskusega liitunud asutustel ning teistel avalikke ülesandeid täitvatele asutustele avalike ülesannete täitmiseks lubada isikukoodi, registrikoodi, ees- ja perekonnanime või juriidilise isiku nime alusel teha päringuid ametlike e-posti aadresside andmebaasi, et saada infot kasutaja eesti.ee teavitusteenuse kasutuselevõtu kohta.

1.15. Riigiportaali haldaja ei avalda isikute e-posti aadresse kolmandatele isikutele, v.a seadusest tulenevatel juhtudel.

1.16. Riigiportaali haldaja ei vastuta võimalike tagajärgede eest, mille põhjuseks on kasutaja poolt sisestatud vigased andmed, kolmandate teenusepakkujate tehnilised või muud vead.

2. Teenuse kasutajal on õigus

2.1. lisada eesti.ee keskkonda nii füüsilise kui juriidilise isiku dokumente, mille kogumaht iga isiku kohta ei ületa 50 MB. Ühe üleslaaditava dokumendi suurus võib olla maksimaalselt 10 MB,

2.2. edastada teistele teenuse kasutajatele dokumente,

2.3. võtta vastu dokumente piiramatus mahus,

2.4. saada teenuse haldajalt probleemide korral abi,

2.5. lõpetada teenuse kasutamine.

3. Kasutaja kohustub

3.1. vastutama edastatud ja jagatud dokumendis sisalduvate andmete eest,

3.2. hoidma ja jagama teenuse kaudu dokumente, mis on kooskõlas Eestis kehtivate õigusaktidega (sh autoriõigustega, isikuandmete kaitsega) ning mis ei sisalda viirusi ega arvuti tehnilist võimekust piiravaid programme, skripte vms),

3.3. mitte edastama ja jagama teistele kasutajatele nende nõusolekuta dokumente.

4. Riigiportaali haldajal on õigus

4.1. vajadusel muuta dokumentide metaandmeid, et tagada teenuse toimimine,

4.2. vajadusel kustutada vanima kuupäevaga dokumente, kui kasutajakonto kogumaht 50 MB on täitumas,

4.3. hooldustööde ajal, turvavajadusel või kasutustingimuste eiramisel piirata juurdepääsu teenusele,

4.4. teha kasutajaid ja dokumente iseloomustavatest andmetest üldistatud, anonüümseid statistilisi kokkuvõtteid.

5. Riigiportaali haldajal on kohustus

5.1. tagada kuni 12 kuu jooksul kasutaja dokumentide säilimine,

5.2. teavitada kasutajat vähemalt üks kuu ette dokumentide kustutamisest,

5.3. teavitada kasutajat, kui on:

5.3.1 muudetud kasutaja dokumentide metaandmeid,

5.3.2 piiranguid või tõrkeid teenuse kasutamises,

5.3.3 oluliselt muudetud teenuse kasutustingimusi või võimalusi.

Eesti.ee teavitusteenuse kasutustingimused laiendavad riigiportaali eesti.ee kasutustingimusi.

Korduma Kippuvad Küsimused

Teenused

Küsimus Vastus
Kus ma näen oma retseptide infot? TEENUS: Retseptid
 • Teenuse kasutamiseks tuleb riigiportaali sisse logida
 • .

Kus ma näen oma töövõimetuslehti?

TEENUS: Töövõimetuslehed
 • Teenuse kasutamiseks tuleb riigiportaali sisse logida.
Kus ma saan tellida Euroopa ravikindlustuskaarti ja asendussertifikaati? TEENUS: Euroopa ravikindlustuskaardi tellimine
 • Teenuse kasutamiseks tuleb riigiportaali sisse logida.
Kus ma näen enda pensioni infot? TEENUS: Mulle arvestatud pensioni, toetuste ja hüvitiste vaatamine
 • Teenuse kasutamiseks tuleb riigiportaali sisse logida.
Kus ma näen oma laste andmeid? TEENUS: Mina ja minu lapsed: andmed rahvastikuregistrist
 • Teenuse kasutamiseks tuleb riigiportaali sisse logida.
Kus ma leian hambaravi ja proteesihüvitise info? TEENUS: Hambaravi- ja proteesihüvitise info
 • Teenuse kasutamiseks tuleb riigiportaali sisse logida.
Kuidas muuta oma arvelduskontot Haigekassas? TEENUS: Arvelduskonto ja andmed haigekassas
 1. Vajutage teenuse nime peale
 2. Teenuse esimesel real kuvatakse "Minu arvelduskonto haigekassas EEXXXXXXXXXXXXXXXXXX Muuda"
 3. Arvelduskonto muutmiseks vajutage "Muuda" nuppu.
 • Teenuse kasutamiseks tuleb riigiportaali sisse logida.
Miks teenus "Mina ja minu lapsed: andmed rahvastikuregistrist" ei kuva minu laste infot? Võimalikud põhjused
 1. Laps on saanud täisealiseks.
 2. Puudub lapse hooldusõigus.
 3. Välisriigis sündinud lapse sünnidokumendil võib puududa suhe vanematega ja seetõttu ei kuva seda last vanematele eesti.ee portaalis.


Postkast

Küsimus Vastus
Kus ma saan muuta postkasti suunamist? Postkasti seadete muutmine
Videojuhend: Riikliku e-posti suunamine


Muud küsimused

Küsimus Vastus
Riigiportaali sisse logides lõpeb sessioon paar sekundi jooksul. Palume kontrollida oma seadme kellaaja korrektsust.
Probleem võib olla selles, et sessiooni loomisel kontrollitakse seadme kella ja võrreldakse seda süsteemi kellaga. Kui esimene on viimasest suurem, siis Teie sessioon lõpetatakse kohe ära.
Kuidas salvestada "Mina ja minu lapsed: andmed rahvastikuregistrist" tulemus pdf faili? Selle teenuse tulemi pdf faili salvestamiseks palume hetkel kasutada vana portaali teenust siit otseviitelt.
Dokumendifoto allalaadimise juhend
 1. Avage TEENUS: Mina ja minu lapsed: andmed rahvastikuregistrist
 2. Tehke paremklikk dokumendi fotol
 3. Valige "Save Image As"
 4. Kustutage faili nimi ja asendage see (näiteks) nimega "minupilt.jpg"
 5. Muudke valik "Save As Type File" nii et *.Bin File asemel oleks valitud All Files "*"
 6. Vajutage OK
Kus ma näen oma analüüside vastuseid ja digisaatekirju? Analüüside vastuseid ja digisaatekirjad on nähtavad Patsiendiportaalis.
Miks eesti.ee lehel näidatakse sisselogituna minu vana nime? Eesti.ee portaalis kuvatav nimi on seotud Teie autentimisviisiga. Kui ID-kaardil, Mobiili-ID'l või Smart-ID'l, millega portaali logite, on veel Teie vana nimi, siis seda ka näidatakse. Kui logite sisse vahendiga, mis on registreeritud uue nimega, vahetub nimi ka portaalis.
Mul on küsimus riigiportaali teenuste andmete parandamise, täiendamise või staatuse kohta. RIA kui eesti.ee portaali haldaja on teenuste tehniline vahendaja, ega oma ligipääsu Teie andmetele. Teenuste andmete ebatäpsuse osas palun pöörduge teenuse omaniku poole. Teenuste omanike kontaktandmed on riigiportaalis iga teenuse allosas välja toodud.
Kui mul on mõni muu riigiportaali kasutamisega seotud küsimus, mida käesolev KKKs ei käsitle? RIA kasutajatugi: [email protected] (vastamise aeg on 5 tööpäeva). Tööaeg E–R 8.30–17.00.
 • Riigiportaal eesti.ee ei jaga õigusabi, igapäevaelu õigusküsimustele aitavad vastuseid leida õigusportaalid Jurist Aitab ja HUGO.legal