Tarbija õigused ja kaitse

Tarbija põhiõiguste kaitsmise ulatus ja tase näitab riigi majanduse arengut. Tarbijakaitsega tegeleb tarbijakaitseamet.

Tarbijal on:

 • õigus nõuda vähemalt kohustuslikele nõuetele vastavat kaupa või teenust.
 • õigus olla kaitstud oma elule, tervisele, varale ja keskkonnale ohtliku ning kasutamiseks või omamiseks keelatud kauba või teenuse eest.
 • õigus saada vajalikku ja tõest teavet pakutavate kaupade ja teenuste hulgast teadliku valiku tegemiseks.
 • õigus taotleda oma huvide arvestamist ning olla esindatud oma liitude ja ühingute kaudu otsuste tegemisel tarbijapoliitikat puudutavates küsimustes.
 • õigus nõuda riiklikku kaitset oma õiguste ahistamise korral.
 • õigus nõuda müüjalt hüvitust endale tekitatud materiaalse ja moraalse kahju eest.

Suurte ostude tegemisel küsige kindlasti ostutšekki. Tarbijakaitseseadus sätestab nõude, et kauba või teenuse eest tasumisel peab kaupleja andma tarbijale kauba või teenuse ostmist tõendava dokumendi, millel on vähemalt:

 • kaupleja nimi või ärinimi ja tegevuskoha aadress
 • müügikuupäev
 • iga kauba või teenuse hind ja tasutud summa.

Kui summa on väiksem kui 20 eurot, peab kaupleja tšeki andma ainult teie nõudmisel, muidu mitte.

Tarbija majandushuvide kaitse

Tarbijat tuleb kaitsta ebaausate tootjate, vahendajate, müüjate ja teenusepakkujate tegevuste eest. Kaitsmise all mõistetakse eksitava reklaami vältimist, kontrolli tarbimislaenude üle, ebaausate lepingutingimuste vältimist, õige hinnateabe esitamist, turismiga seotud probleemide vältimist jms.

Kuidas kaitsta oma õigusi

Selleks, et saaksite oma õigusi kaitsta, peate alati korralikult läbi lugema kaubaga kaasa antud kasutusjuhendi ja tutvuma kauba hooldustingmärkidega, et kasutada kaupa sihipäraselt ja mitte rikkuda seda oskamatusest.

Kauba või teenuse ostmine on samaaegselt ka lepingu sõlmimine ostja ja müüja vahel. Lepingutingimused räägitakse omavahel läbi kauba või teenuse pakkumisel (nt millised omadused on DVD-mängijal või fotoaparaadil, kas jalatsid on mõeldud vihmase või kuiva ilmaga kandmiseks jne), kuid rida tingimusi tuleneb ka õigusaktidest – sellega peab samuti arvestama.

Tarbijakaitseseaduse järgi:

 • vastutab müüja nende kaupade ja teenuste eest, mida ta müüb
 • peab kaup olema ohutu ja tavaliselt eeldatavate tarbimisomadustega
 • peab müüja andma tarbijale kauba kohta tõest infot.

Need nõuded kehtivad iga kauplusest, tänavalt, turult, kataloogi- või postimüügist ostetud kauba või teenuse puhul. Kui aga ostetud kaup või teenus teid siiski ei rahulda ja tegemist on sõlmitud lepingu rikkumisega, on kõige lihtsam viis oma õiguste kaitsmiseks esitada kaebus.

Tarbija esindusõigus

Tarbijad peavad kas iseseisvalt või oma esindajate kaudu saama osaleda neid puudutavate otsuste tegemisel. Selliseks osalemiseks on moodustatud:

 • tarbijaorganisatsioonid
 • tarbijate õiguste kaitsmisega tegelevad riigiasutused.

Eestis on selleks nõuandev organ tarbijakaitsenõukogu, mis ühendab nii tarbijaühinguid kui riigi tarbijakaitseametnikke. Tarbijakaitsenõukogusse kuuluvad tarbijaühingute ja teiste tarbijate huve esindavate organisatsioonide esindajad ja kohalike omavalitsuste tarbijakaitseasutuste volitatud esindajad.

Viimati muudetud: 01-08-2017 00:00 | Teksti koostas: tarbijakaitseamet