Müügigarantii

Müügigarantii on müüja või tootja (müügigarantii andja) lubadus müüdud asi garantiis ettenähtud tingimustel tasuta või tasu eest välja vahetada, parandada või tagada muul viisil asja vastavus garantiis ettenähtud tingimustele.

Garantiitähtaeg algab kauba või teenuse ostjale üleandmisest, kui lepingus või garantiikirjas ei ole ette nähtud garantiitähtaja hilisemat algust. Kui kaup saadetakse ostjale, hakkab garantiitähtaeg kehtima pärast kauba ostjale üleandmist. Garantiitähtaja kulg peatub ajal, mil ostja ei saa asja kasutada lepingutingimustele mittevastavuse tõttu, mille eest vastutab müügigarantii andja. Garantii andmine müüdavatele toodetele ei ole kohustuslik.

Garantii ajal tekkinud probleemide ja tarbija pretensioonidega peab tegelema otsene müüja. Kodumasinate puhul võidakse probleemide lahendamine edastada seadmete esindustele või maaletoojatele. Enne kodumasina soetamist peaks tarbija täpsustama, kuidas on kodumasina võimalike garantiiprobleemide lahendamine organiseeritud.

Garantii tingimused

Kauba ostmisel tuleb täpsustada, kas garantiis on kajastatud:

  • müügigarantii andja nimi ja aadress
  • isik, kelle poole garantiist tulenevate õiguste kasutamiseks tuleb pöörduda
  • millised õigused garantii tarbijale annab
  • garantiist tulenevate õiguste kasutamise kord
  • garantii tähtaeg
  • garantii kehtivusala
  • selgitus, et lisaks garantiist tulenevatele õigustele on tarbijal ka muud seadusest tulenevad õigused.

Sarnaselt pretensioonide esitamise kaheaastase tähtajaga peatub ka garantiitähtaja kulg ajal, mil ostja ei saa asja kasutada selle lepingutingimustele mittevastavuse tõttu, mille eest vastutab müügigarantii andja. Garantiitähtajal asendatud asjale antakse algse müügigarantiiga samaväärne uus garantii. Garantiitingimused ei tohi panna tarbijat võrreldes seadusega halvemasse seisu ehk siis olenemata garantiitingimustes sätestatust (nt garantiitähtaeg 1 aasta) on tarbijal ikkagi õigus esitada müüjale pretensiooni kahe aasta jooksul.

Arvestades garantii andmise vabatahtlikkust, võib müüja eelloetletud tingimusi muuta. Müüja võib piiritleda müügigarantii kehtivusala, näiteks geograafiliselt (müüja võib võtta endale kohustuse tagada asja lepingutingimustele mittevastavuse korral asja teisaldamisega seotud kulutuste hüvitamine vaid teatud piirkonnas), samuti asja osiste suhtes (näiteks võtta endale kohustuse tagada pesumasina trumli vahetamine seadusest tulenevat pretensiooni esitamise kaheaastast perioodi ületaval tähtajal).

Müügigarantii võib sisaldada või piirduda ka asendusasja andmise kohustusega. Mitmed mobiiltelefonide müüjad kohustuvad garantiiaja jooksul andma telefoni remondisoleku ajaks kliendile asendustelefoni. Kui müüja ei ole garantiitingimusi täpsustanud, siis eeldatakse, et müügigarantii annab ostjale garantiitähtajal õiguse nõuda asja tasuta parandamist või asendamist.

Viimati muudetud: 03-08-2017 00:00 | Teksti koostas: tarbijakaitseamet