Arstiabi ja ravi välismaal

Haigekassas kindlustatud inimesed, kes viibivad ajutiselt teises ELi liikmesriigis, saavad vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatud inimestega. Arstiabi vajadus peab olema tekkinud teises riigis viibimise ajal ning tervishoiuteenuse vajadus peab olema meditsiiniliselt põhjendatud. Seda, kas tegemist on vajamineva arstiabiga, otsustab arst.

Euroopa ravikindlustuskaart

Kindlasti tuleb kaasa võtta Euroopa ravikindlustuskaart või selle asendussertifikaat, mille peab esitama arstiabi saamiseks raviasutuses koos isikut tõendava dokumendiga.

Euroopa ravikindlustuskaarti ja selle asendussertifikaati saab taotleda ainult siis, kui on kehtiv ravikindlustus. Euroopa ravikindlustuskaart on inimesele tasuta ja tellitud kaardi saab kätte 10 päeva jooksul.

Kaarti saab taotleda:

Euroopa ravikindlustuskaardi alusel on õigus saada tervishoiuteenuseid, mida osutatakse riikliku ravikindlustussüsteemiga hõlmatud raviasutustes.

Vajaminev arstiabi ei ole tasuta – maksta tuleb patsiendi omavastutustasud (visiiditasu, voodipäevatasu jne) asukohamaa tariifide järgi. Omavastutustasusid patsiendile ei korvata. Samuti ei kata kaart riikidevahelise transpordi kulusid.

Rohkem teavet Euroopa ravikindlustuskaardi kohta leiate haigekassa kodulehelt.

Juhul kui olete oma Euroopa ravikindlustuskaardi koju unustanud, aga vajate ootamatult meditsiinilist abi ja te olete Eestis kindlustatud, tuleb arvete eest kõigepealt ise tasuda ning seejärel on teil Eestis tagasi olles õigus esitada haigekassale avaldus kulude tagasimaksmiseks (pdf, 534 kB). Hoidke alles originaalarved ja maksmist tõendavad dokumendid.

Euroopa ravikindlustuskaardiga saab vajaminevat arstiabi järgmistest riikides: Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari.

Täpsemalt saab iga riigi kohta lugeda haigekassa kodulehelt.

Nende riikide tervishoiuasutustesse võite pöörduda ka plaanilise ravi saamiseks ja taotleda pärast haigekassalt kulude hüvitamist (pdf, 534 kB). NB! Avaldus koos originaaldokumentidega tuleb viia haigekassa klienditeenindusse või saata posti teel aadressile Lastekodu 48, Tallinn, 10144. E-posti teel seda avaldust saata ei saa.

Plaaniline ravi

Eelluba välisriigis tehtava plaanilise ravi rahastamiseks tuleb haigekassalt taotleda kahel juhul.

  1. Kui te soovite minna välisriiki saama sellist tervishoiuteenust, mida Eestis ei ole võimalik osutada, kuid mis on teile meditsiiniliselt näidustatud ja tõendatud efektiivsusega. Sellisel juhul tuleb enne välisriiki minekut esitada haigekassale taotlus plaanilise välisravi eelloa saamiseks (doc, 86,9 kB) (saadaval ka klienditeenindusbüroodes. Taotlusele tuleb võimalusel lisada Eesti arstide konsiiliumi otsus (doc, 65,4 kB), kuna Eesti haigekassa langetab rahastamise otsuse toetudes Eesti erialaarstide konsiiliumi otsusele. Konsiiliumi otsuse saamiseks tuleb pöörduda oma raviarsti (eriarsti, mitte perearsti) poole. Patsiendi omaosalus, transpordikulu, administreerimis- või kontorikulu, haiglaväline majutus jms jäävad tema enda kanda.
  2. Kui te soovite plaanilise tervishoiuteenuse kulude katmist ELi liikmesriigis. Luba antakse, kui kõnealune ravi kuulub isiku elukohajärgses liikmesriigis õigusaktidega sätestatud hüvitiste hulka ning seda tervishoiuteenust ei ole võimalik talle pakkuda meditsiiniliselt õigustatud tähtaja jooksul, võttes arvesse tema tervislikku seisundit ja haiguse võimalikku kulgu.

Taotluse saab esitada:

  • haigekassa klienditeenindusbüroodes
  • posti teel aadressil Eesti Haigekassa, Lastekodu 48, Tallinn 10144.
  • e-posti teel. NB! Kuna taotlus sisaldab delikaatseid isikuandmeid, tuleks e-posti teel saatmise soov ja krüpteerimiseks vajalikud andmed eelnevalt kokku leppida e-posti aadressil valissuhted@haigekassa.ee.

Välisriiki arstile minemiseks on vaja eriarsti saatekirja.

Lähemalt saab plaanilisest ravist välismaal lugeda haigekassa kodulehelt.

Kulude hüvitamine

Eesti haigekassas kindlustatud võivad minna teise ELi liikmesriiki, et saada seal ravi, ning taotleda pärast seda haigekassalt rahalist hüvitist. See tähendab, et esialgu tuleb kõik kulud ise kanda, rahalist hüvitist saate haigekassalt taotleda pärast teenuse osutamist ja vajalike dokumentide esitamist.

Haigekassa maksab hüvitist haigekassa tervishoiuteenuste loetelu hindades, mitte välismaise hinnakirja alusel. Haigekassa hüvitab oma tervishoiuteenuste hinnakirja järgi:

  • tervishoiuteenuse või ravi, mida oleks te ka Eestis haigekassa kulul võinud saada.
  • ravimid ja meditsiiniseadmed, mis on kantud soodusravimite või kompenseeritavate meditsiiniseadmete loetellu ja millele on teil õigus soodustust saada ka Eestis.

Hüvitise saamiseks esitage haigekassale taotlus (pdf, 534 kB). Taotluse saate täita ka haigekassa klienditeenindusbüroodes. NB! Avaldus koos originaaldokumentidega tuleb viia haigekassa klienditeenindusse või saata posti teel aadressile Lastekodu 48, Tallinn, 10144.

NB! Kui reisite väljapoole Euroopa Liitu, on soovitav teha reisikindlustus, kuna see katab riikidevahelise transpordi, omavastutuse jms kulud. Lugege kindlasti ka kindlustuse tingimusi, eriti kui olete rase või krooniliselt haige.

Lähemalt saab arstiabist välisriigis lugeda haigekassa kodulehelt.

Arstiabi teises Euroopa Liidu riigis elades

Lähetatud töötajad, kelle sotsiaalmaks makstakse Eestisse ning Eestist pensioni saajad, kes lähevad teise liikmesriiki elama, hakkavad arstiabi saama võrdsetel alustel elukohariigi kindlustatutega. Nende ravikulude eest tasub aga Eesti haigekassa.

Lähetatud töötaja või pensionär peab elukohariigis arstiabi saamiseks küsima Eesti Haigekassalt tõendi ja registreerima end sellega elukohariigi ravikindlustushüvitistega tegelevas asutuses. Lähetatud töötajatel peab olema ka sotsiaalkindlustusameti väljastatud lähetussertifikaat (tõend A1/E101).

Mitmes liikmesriigis korraga töötavad inimesed peaksid tähelepanu pöörama sellele, et sotsiaalmaks laekuks ainult ühte liikmesriiki – isikul saab olla vaid üks kindlustajariik. Kindlustajariigi määramiseks tuleb pöörduda sotsiaalkindlustusametisse.

Täpsem info arstiabist erinevates ELi liikmesriikides:

Lähemalt saab ravikindlustusest Euroopa Liidus lugeda haigekassa kodulehelt.

Küsimuste korral helistage haigekassa klienditelefonil 16363 või 669 6630 või kirjutage e-posti aadressil info@haigekassa.ee.

Viimati muudetud: 13-06-2017 00:00 | Teksti koostas: haigekassa