Haigushüvitise maksmine

Haigushüvitiste maksmine sõltub töövabastuse põhjusest:

  • Haigestumise, karantiini, olme- ja liiklusvigastuse ning viimase tagajärjel tekkinud tüsistuse või haigestumise korral kolme esimese päeva eest töötaja hüvitist ei saa. 4.–8. päevani maksab hüvitist tööandja, alates 9. päevast haigekassa. Hüvitise määraks on 70% arvutatuna päevatulust. Tööandja lähtub töötajale viimase kuue kuu jooksul makstud keskmisest töötasust, haigekassa töötaja eest eelneval kalendriaastal makstud sotsiaalmaksust.
  • Raseda haigestumise või vigastuse korral maksab hüvitist vaid haigekassa, tehes seda 2. päevast määraga 70%.
  • Kutsehaigestumise, tööõnnetuse (sh tööõnnetus liikluses ja tööõnnetuse tagajärjel tekkinud tüsistus või haigestumine) ning riigi või ühiskonna huvide kaitsmisel ja kuriteo tõkestamisel saadud vigastuse korral maksab hüvitist vaid haigekassa, tehes seda töövabastuse teisest päevast 100%-lise määraga.
  • Terviseseisundile vastava töö andmisel ja üleviimisel kergemale ametikohale maksab haigekassa töötajale haigushüvitist sellises summas, et hüvitis koos selle ajavahemiku eest saadava palgaga oleks võrdne isiku kalendripäeva keskmise tuluga eelmisel aastal. Juhul kui tööandjal pole töötajale kergemat tööd anda, maksab haigekassa kindlustatule hüvitist määras 70% töövõimetuslehele märgitud töö- või teenistuskohustustest vabastuse teisest päevast alates.

Hüvitiselt peetakse kinni ka tulumaks.

Haigushüvitisest ja selle arvestamisest saab rohkem lugeda haigekassa kodulehelt.

Töövõimetushüvitist on kindlustatul õigus saada järjest 182 (tuberkuloosi korral 240) kalendripäeva eest. Haiguslehe võib arst väljastada ka pikemaks ajaks, kuid sellisel juhul hüvitist enam ei maksta.

Töövabastuse perioodi lõppedes vormistab arst elektroonilise töövõimetuslehe oma arvutis ja edastab selle haigekassa andmekogusse. Arsti edastatud andmeid ja hüvitise väljamaksmisega seotud infot saab vaadata riigiportaalist.

Tööandjat peab teavitama töövõimetuslehe lõpetamisest vastavalt omavahelisele kokkuleppele kas suuliselt või kirjalikult. Tööandja edastab töövõimetuslehe andmed riigiportaali kaudu ja töövõimetushüvitis laekub isiku arvelduskontole paari tööpäeva jooksul pärast tööandja andmete edastamist.

Küsimuste korral helistage haigekassa klienditelefonil 669 6630 või kirjutage e-posti aadressil info@haigekassa.ee.

Viimati muudetud: 31-05-2017 00:00 | Teksti koostas: haigekassa