Tööõnnetus

Tööõnnetus on töötaja tervisekahjustus või surm, mis toimus tööandja antud tööülesannet täites või muul tema loal tehtaval tööl, tööaja hulka arvataval vaheajal või muul tööandja huvides tegutsemise ajal.

Tööõnnetuste hulka kuuluvad ka liiklusavariid, ründed avalikku korda kaitsvatele isikutele ja muud sarnased olukorrad, kui need on juhtunud töö tegemise käigus.

Tööõnnetusena ei käsitata tervisekahjustust või surma, mis ei ole põhjuslikus seoses töötaja töö või töökeskkonnaga. Näiteks ei ole tööõnnetus töölt tulles või tööle minnes libedal teel kukkumine.

Tööõnnetus liigitatakse vigastuse raskusastme järgi kergeks, raskeks või surmaga lõppenud tööõnnetuseks. Raskeks vigastuseks on näiteks lahtine luumurd, ulatuslikud haavad, jäsemete, sõrmede, varvaste amputatsioon.

Tööandja peab uurima kõiki tööõnnetusi ja vajadusel kaasama uurimistoimingusse spetsialisti. Samuti peab uurimises osalema töökeskkonnavolinik, tema puudumisel töötajate usaldusisik.

Uurimise lõpus koostatav raport tuleb kolme päeva jooksul pärast uurimise lõpetamist esitada nii kannatada saanud töötajale kui tööinspektsioonile.

Mida tööõnnetuse korral teha

Kui töötaja sai tööõnnetuse tagajärjel vigastada, tuleb toimida järgmiselt.

  • Hoidke ära enda ja teiste töötajate võimalikud vigastused.
  • Kutsuge kohale esmaabi andmise eest vastutav töötaja.
  • Kutsuge vajadusel kiirabi.
  • Kui vajalik, hinnake kannatanu seisundit. Selleks tuleb esmalt välja selgitada elustamisvajadus, st teadvuseta kannatanu puhul tuleb selgeks teha, kas ta hingab ja kas ta süda töötab.

Tõsisema tervisekahjustuse korral tuleb kohe helistada hädaabinumbrile 112, kust vajadusel saab kiirabi saabumiseni ka juhiseid kannatanu abistamiseks.

Hädaabinumbril helistades teatage:

  • kus juhtus
  • mis juhtus
  • kellega juhtus
  • mis seisundis on kannatanu
  • kes helistab.

Ärge katkestage kõnet enne, kui olete selleks hädaabi operaatorilt loa saanud.

Töötaja peab esimesel võimalusel teatama tööandjale või tema esindajale ja töökeskkonnavolinikule igast temaga juhtunud tööõnnetusest, samuti selle tagajärjel ajutise töövõimetuse määramisest.

Kui töötaja pöördub abi saamiseks tervishoiuasutusse, tuleb seal kindlasti öelda, et õnnetus juhtus tööl.

Kahjude ja kulude hüvitamine

Töötajal, kes on saanud tööülesannete täitmisel tervisekahjustuse, on õigus nõuda tööandjalt tervisekahjustusega tekitatud kahju hüvitamist. Tööandja peab hüvitama eelkõige tervisekahjustuse mõistlikud ravikulud ning kahjustatud isiku vahepealsest töövõimetusest tekkinud kahju ja sissetulekute vähenemisest tuleneva kahju ning töötaja surma korral ka tema mõistlikud matusekulud.

Kui töötajal, kes tööõnnetuse tagajärjel suri, oli surma ajal seadusest tulenev kohustus teist isikut ülal pidada, peab tööandja maksma sellele isikule rahalise hüvitise, mis vastab ülalpidamise suurusele, mida surmasaanu oleks oma eeldatava eluea kestel sellele isikule andnud.

Kannatanul on õigus tööandjalt nõuda ka töövigastusest tingitud lisakulutuste, näiteks proteeside, abivahendite ja retseptiravimite kulu hüvitamist. Kui tööandja töötaja või temaga seotud isikute nõuet ei aktsepteeri, võivad pooled vaidluse lahendamiseks pöörduda kohtusse.

Haigushüvitise maksmine

Kui kannatada saanu tööõnnetusest õigel ajal teada ei anna, jääb ta seadusega ettenähtud hüvitistest ilma.

Tööõnnetuse tagajärjel tekkinud haigestumise või vigastuse korral maksab haigushüvitist haigekassa, tehes seda töövabastuse teisest päevast 100%-lise määraga.

Juhul kui tööl juhtunud õnnetust ei käsitata tööõnnetusena, on oht, et see loetakse olmetraumaks. Selle tagajärjel tekkinud tervisekahjustuse korral kolme esimese päeva eest töötaja hüvitist ei saa. 4.–8. päeva eest maksab hüvitist tööandja, alates 9. päevast haigekassa. Hüvitise määraks on 70% arvutatuna päevatulust – tööandja lähtub seejuures töötajale viimase kuue kuu jooksul makstud keskmisest töötasust, haigekassa töötaja eest eelneval kalendriaastal makstud sotsiaalmaksust.

Rohkem saab tööõnnetuse kohta lugeda Tööelu portaalist.

Viimati muudetud: 22-11-2016 00:00 | Teksti koostas: tööinspektsioon, Tööelu portaal