Töötervishoid ja tööohutus

Töötervishoiuks nimetatakse töötaja tervisekahjustuse vältimiseks töökorraldus- ja meditsiiniabinõude rakendamist, töö kohandamist töötaja võimetele ning töötaja füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu edendamist. Töötervishoid tähendab hoolitsemist töötaja tervise ja ohutuse eest, et ennetada võimalikult suurel hulgal riske töötaja tervisele.

Tööohutus on töökorralduslike abinõude ja tehnikavahendite süsteem sellise töökeskkonna saavutamiseks, mis võimaldab töötajal teha tööd oma tervist ohtu seadmata.

Tööandja on kohustatud tagama tööohutuse nõuete täitmise igas tööga seotud olukorras, rakendama ennetustegevusi töökeskkonna riskide vältimiseks või vähendamiseks, jälgima tööohutuse olukorda ettevõttes, korraldama töökeskkonna riskianalüüsi töökeskkonna ohutegurite väljaselgitamiseks ning selle alusel koostama ja rakendama tegevuskava tööohutuse suurendamiseks.

Töötaja on kohustatud täitma tööandja, töökeskkonnaspetsialisti, töötervishoiuarsti, tööinspektori ja töökeskkonnavoliniku töötervishoiu- ja tööohutusalaseid korraldusi. Töötajal on keelatud töötada alkoholi-, narkootilises või toksilises joobes või psühhotroopse aine mõju all.

Töötajal on õigus:

 • nõuda tööandjalt töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele vastavaid töötingimusi ning ühis- ja isikukaitsevahendeid.
 • saada teavet töökeskkonna ohuteguritest, töökeskkonna riskianalüüsi tulemustest, tervisekahjustuste vältimiseks rakendatavatest abinõudest, tervisekontrolli tulemustest ja tööinspektori ettekirjutusest tööandjale.
 • tõsise, ähvardava või vältimatu õnnetusohu korral peatada töö ning lahkuda oma töökohalt või ohtlikult alalt.
 • keelduda või peatada töö, mille täitmine seab ohtu tema või teiste isikute tervise või ei võimalda täita keskkonnaohutuse nõudeid, teatades sellest viivitamata tööandjale või tema esindajale ja töökeskkonnavolinikule.
 • nõuda tööandjalt arsti otsuse alusel enda üleviimist ajutiselt või alaliselt teisele tööle või oma töötingimuste ajutist kergendamist.
 • nõuda enda üleviimist sobivale päevasele tööle, kui ööajal töötamine on isikule arstliku otsuse alusel tervise tõttu vastunäidustatud ning tööandjal on võimalik töötajat vastavale tööle üle viia.
 • saada tööst põhjustatud tervisekahjustuse eest hüvitist võlaõigusseaduses sätestatud ulatuses.
 • pöörduda töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikmete, töötaja usaldusisiku ja asukohajärgse tööinspektori poole, kui tema arvates tööandja poolt rakendatavad abinõud ja antud vahendid ei taga töökeskkonna ohutust.

Töötaja on kohustatud:

 • osalema ohutu töökeskkonna loomisel, järgides töötervishoiu ja -ohutuse nõudeid.
 • järgima tööandja kehtestatud töö- ja puhkeaja korraldust.
 • läbima tervisekontrolli vastavalt kehtestatud korrale.
 • kasutama ettenähtud isikukaitsevahendeid ja hoidma need töökorras.
 • tagama, et tema töö ei ohustaks tema enda ega teiste elu ja tervist ega saastaks keskkonda.
 • kasutama töövahendeid ja ohtlikke kemikaale nõuetekohaselt
 • hoiduma omavoliliselt lahti ühendamast, muutmast või eemaldamast töövahenditele või ehitistele paigaldatud ohutusseadiseid ja kasutama neid seadiseid nõuetekohaselt.

Töötervishoidu ja tööohutust reguleerivate õigusaktide täitmise üle teeb järelevalvet tööinspektsioon.

Küsimustele töö ja tööelu kohta aitab vastuseid leida Tööelu portaal.

Viimati muudetud: 22-11-2016 00:00 | Teksti koostas: tööinspektsioon