Töötaja puhkus

Töötaja tööaja üldine riiklik norm on 8 tundi päevas ehk 40 tundi nädalas. Alaealistel, naistel enne või pärast lapsepuhkust ning tööga seotud tervisekahjustuse ja töövõimetusega töötajal kehtivad puhkusele eriõigused.

Põhipuhkust antakse töötatud aja eest. Puhkust tuleb kasutada kalendriaasta jooksul, mistõttu on puhkuse arvestamise perioodiks kalendriaasta (1.jaanuarist kuni 31.detsembrini). Töötajal, kes on esimesel tööaastal töötanud vähemalt kuus kuud, on õigus saada puhkust võrdeliselt töötatud kuude arvuga. See tähendab, et pool aastat pärast tööle asumist on õigus välja võtta pool ette nähtud puhkusest.

Tööandja on kohustatud andma puhkust töötaja soovitud ajal:

  • naisele vahetult enne ja pärast rasedus- ja sünnituspuhkust või vahetult pärast lapsehoolduspuhkust
  • mehele vahetult pärast lapsehoolduspuhkust või naise rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal
  • vanemale, kes kasvatab kuni 7-aastast last
  • vanemale, kes kasvatab 7-10-aastast last (lapse koolivaheajal)
  • koolikohustuslikule alaealisele (koolivaheajal).

Töölepingu lõppemisel on tööandja kohustatud hüvitama töötajale kasutamata jäänud aegumata põhipuhkuse rahas.

Põhipuhkus

Põhipuhkuse aja arvestab tööandja arvestades töötaja soove. Tööandja koostab ka puhkuste ajakava. Põhipuhkuse kestus peab olema töölepingus kindlaks määratud, üldisel on põhipuhkus 28 kalendripäeva. Kalendripäev tähendab kõiki päevi esmaspäevast pühapäevani. Alaealistel ja töövõimetuspensionäridel on põhipuhkus 35 kalendripäeva. Haridus- ja teadustöötajatel kuni 56 kalendripäeva vastavalt valitsuse määrusega kehtestatud ametikohtade loetelule. Põhipuhkuse võib poolte kokkuleppel jagada osadeks – sellisel juhul peab vähemalt ühe puhkuseosa pikkuseks olema 14 järjestikust kalendripäeva. Lühemast kui 7-päevasest puhkusest on tööandjal õigus keelduda.

Puhkust antakse töötatud kalendriaasta eest aasta jooksul ning puhkuse andmise aja hulka ei arvestata lapsehoolduspuhkusel ega tasustamata (endine palgata puhkus – toim) puhkusel oldud aega. Puhkuste ajakava tuleb koostada I kvartali jooksul. Ajakavas tuleb ära näidata kõik saadaolevad puhkused. Puhkusenõue aegub ühe aasta jooksul (aegumine peatub rasedus- ja sünnituspuhkuse, lapsehoolduspuhkuse ning ajateenistuse ajaks). Põhipuhkuse aja eest maksab tööandja töötajale puhkusetasu.

Tasustamata puhkus

Vajadusel võib töötaja taotleda tasustamata puhkust. Selleks tuleb esitada tööandjale avaldus, kus on märgitud ka taotletud puhkuse kestus. Puhkust antakse vaid tööandja ja töötaja kokkuleppel. Tööandja on kohustatud töötaja soovil andma tasustamata puhkust töötajale gümnaasiumi riigieksamite ning kutseõppeasutuse, rakendusliku kõrgkooli või ülikooli sisseastumiseksamite tegemiseks.

Õppepuhkus

Töötajal on õigus saada koolitustel osalemiseks õppepuhkust kuni 30 kalendripäeva kalendriaasta jooksul. Taseme- ja tööalase koolituse eest tuleb tööandjal maksta töötajale 20 kalendripäeva eest keskmist kalendripäevatasu. Ülejäänud 10 kalendripäeva ulatuses saab töötaja võtta tasustamata puhkust. Tasemekoolituse lõpetamiseks antakse töötajale õppepuhkust täiendavalt 15 kalendripäeva, mis tuleb tasustada töötasu alammäära ulatuses.

Viimati muudetud: 10-04-2017 00:00 | Teksti koostas: tööinspektsioon