Töötajate esindajad ja ametiühing

Eestis on nelja liiki töötajate esindajaid:

 • töötajate usaldusisik – töötaja, kes on valitud töötajate üldkoosolekul esindama kogu töötajaskonna huve
 • ametiühing – töötajate loodud ühendus, mille peamine eesmärk on oma liikmete huvide kaitsmine
 • töökeskkonna esindajad – töökeskkonna volinik ning töökeskkonna nõukogu - töötajate valitud liikmed, kes esindavad töötajaid töötervishoiu ja tööohutuse küsimustes
 • üleühenduselise ettevõtja töötajate esindajad – töötajad, kes on valitud esindama kogu ettevõtte töötajaskonda keskjuhatuse juures.

Ideaalses ettevõttes on olemas nii töötajate usaldusisik, ametiühing kui ka töökeskkonna esindaja.

Töötajate usaldusisik

Erinevalt ametiühingust esindab töötajate usaldusisik kõigi töötajate huve ja peab nendega arvestama. Usaldusisiku peamine ülesanne on olla tööandja ja töötajate vahel n-ö vahendaja.

Töötajate usaldusisik esindab töötajaid nii töötervishoiu, tööohutuse kui töösuhete küsimustes ning tema ülesanded, õigused ja kohustused on oluliselt laiemad kui näiteks töökeskkonnavolinikul.

Usaldusisikul peab olema ettevõtte plaanide ja tegemiste kohta kõige värskem informatsioon ning tal on kohustus vahendada infot tööandjalt töötajatele ja vastupidi. Samuti saab töötajate usaldusisikut kasutada vaidlustes tööandjaga nõustaja ning lepitajana.

Töötajate usaldusisikul on õigus tutvuda takistamatult töötingimuste, sealhulgas töökorraldusega, saada tööandjalt oma ülesannete täitmiseks vajalikku teavet ning konsulteerida sel teemal tööandjaga. Ka võib ta pidada tööandjaga läbirääkimisi kollektiivlepingu sõlmimiseks, kui tööandja juures ei ole ametiühingut või ei tööta ametiühingusse kuuluvaid töötajaid.

Töökohas võivad töötajate huve esindada nii töötajate usaldusisik kui ka ametiühingu usaldusisik.

Ametiühing

Ametiühingu eesmärk on töötajate töö-, teenistus- ja kutsealaste, majanduslike ning sotsiaalsete õiguste ja huvide esindamine ja kaitsmine. Ametiühingusse kuulumine või mittekuulumine on vabatahtlik ning ametiühingusse kuulumise või mittekuulumise eest ei tohi inimese õigusi piirata.

Ametiühingu võivad asutada vähemalt viis töötajat. Asutatud ametiühing tuleb registreerida asukohajärgses ametiühingute registris, sest ametiühingu õigusvõime tekib registrisse kandmisel ning lõpeb registrist kustutamisega. Ametiühingusse kuulumine või mittekuulumine ei tohi olla põhjus töötajaga töölepingu lõpetamiseks. Kaitsejõudude tegevteenistuses kaitseväelased ei saa kuuluda ametiühingusse.

Vähemalt viis ametiühingut võivad omakorda moodustada ametiühingute liidu ning ametiühingute keskliidu võivad asutada vähemalt viis üleriigiliselt tegutsevat ametiühingut või ametiühingute liitu.

Ametiühingute tegevused:

 • töö-, teenistus- või sotsiaalvaldkonda puudutavate lepingute sõlmimine tööandja, kohalike omavalitsusüksuste ja valitsusega
 • õigusaktide eelnõudesse ettepanekute esitamine töötajate õigusi ja huve puudutavates küsimustes
 • ettepanekute esitamine töö- ja sotsiaalküsimusi reguleerivate õigusaktide täiendamiseks ja muutmiseks
 • tööohutuse ja töötervishoiu olukorra parandamiseks koostöö tegemine tööandjaga
 • töötajate konsulteerimine ja informeerimine
 • oma liikmete esindamine ja kaitsmine töövaidlusorganites, suhetes tööandjaga.

Eestis tegutsevate ametiühingute kontaktinfo leiate ametiühingute keskliidu kodulehelt.

Töökeskkonna esindajad

Töökeskkonnavolinik on töötajate esindaja töökeskkonnaalastes küsimustes. Volinik jälgib töökeskkonna olukorda töötajate seisukohast lähtuvalt ning on tööandjale koostööpartner töökeskkonna parandamisel, näiteks koondades töötajate ettepanekuid ning rääkides kaasa isikukaitsevahendite valimisel.

Tööandja peab korraldama töökeskkonnavoliniku valimiseks töötajate üldkoosoleku, millel oleks võimalik osaleda kõikidel töötajatel. Võimalus volinik valida tuleb anda igas ettevõttes ja selle tegevuskohas või vahetuses, milles töötab üle 10 töötaja.

Töökeskkonnavoliniku volitused kehtivad kuni 4 aastat – õigus enne tähtaja möödumist volinik tagasi kutsuda ning endale uus esindaja valida on töötajate üldkoosolekul.

Töökeskkonnanõukogu on suuremates ettevõtetes moodustatav töörühm, milles lahendatakse töötajate ja tööandja koostöös ettevõtte töötervishoiu ja tööohutusega seotud küsimusi. Töökeskkonnanõukogu moodustatakse ettevõtetes, kus töötab 50 või enam töötajat, nõukogusse kuulub võrdselt nii tööandja kui töötajate esindajaid.

Töökeskkonnanõukogu liikmete arv sõltub ettevõttest ja on tööandja otsustada, kuid minimaalselt peab nõukogusse kuuluma 4 liiget (2 tööandja ja 2 töötajate esindajat). Töökeskkonnanõukogusse võivad olla valitud ka töökeskkonnavolinikud.

Töökeskkonnanõukogu liikmete volitused kehtivad kuni 4 aastat. Töötajate esindajad võib nõukogust tagasi kutsuda töötajate üldkoosolek.

Üleühenduselised esindajad

Olukorras, kus ühe ettevõtja töötajad teevad tööd erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides, ei piisa nende ühishuvide esindamiseks ja kaitsmiseks siseriiklikust töötajate esindajate koostööst.

Üleühenduselised töötajate esindajad on Euroopa Liidu ettevõtjate juures kohustuslikud, kui:

 • tööandjaks on üleühenduseline ettevõtja või üleühenduseline ettevõtjate grupp
 • tööandjaks on Euroopa äriühing või Euroopa ühistu.

Üleühenduselise ettevõtja või ettevõtjate grupi töötajatel on õigus valida enda seast töönõukogu, kelle ülesandeks on kõigi töötajate huvide esindamine ja kaitsmine keskjuhatuse juures.

Euroopa äriühingu ja Euroopa ühistu puhul on töötajaid esindavaks organiks töötajate esinduskogu, kes samuti esindavad ja kaitsevad kõigi töötajate huvisid keskjuhatuse juures.

Viimati muudetud: 09-03-2017 00:00 | Teksti koostas: Tööelu portaal, ametiühingute keskliit