Alaealine ja töötamine

Kui tööd on lihtsad ega takista hariduse omandamist, võib töötada ka alla 15-aastane või koolikohustuslik noor.

Alla 18-aastasel noorel peab töölepingu sõlmimiseks olema vanema(te) nõusolek. 7–14-aastase puhul on lisaks ema või isa nõusolekule vajalik ka tööinspektori nõusolek, mille taotleb tööandja.

Noorele lubatud tööd

Alla 18-aastase tööle lubamine on seotud tema vanuse ja koolikohustuslikkusega. Koolikohustuslik ollakse kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.

Noortele lubatud töö peab olema:

 • tervisele ohutu
 • võimaldama hariduse omandamist
 • jõukohane
 • seadusega lubatud.

7–12-aastased võivad teha kerget tööd üksnes kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamialal.

13–14-aastased ja koolis käivad 15–16-aastased tohivad teha töid, kus täidetavad tööülesanded on lihtsat laadi ega nõua suurt kehalist või vaimset pingutust.

16-aastased, kes ei käi koolis, ja 17-aastased võivad teha kõiki töid, mis ei sea ohtu noore tervist.

Alaealine ei tohi teha tööd, mis on seotud alkoholi ja tubaka käitlemisega, sh jaemüügi või klientide teenindamisega.

Milline leping sõlmida

Tööd tehakse reeglina töölepingu alusel, kuid töö tegemise võib kokku leppida ka käsunduslepingu, töövõtulepingu või muu sarnase lepinguga. Kõige ebakindlam on töötamine ilma kirjaliku lepinguta.

Tööleping sõlmitakse kokkulepitud töö tegemiseks, lepinguga reguleeritakse tööprotsessi, mitte saavutatavat eesmärki.

Töövõtuleping sõlmitakse kokkulepitud eesmärgi saavutamiseks.Sobilik koristamiseks, millegi valmistamiseks, ühekordseteks/lühiajalisteks ehitus- ja remonttöödeks jms.

Käsundusleping sõlmitakse esinemiseks, esindamiseks jms.

Kokkulepitud ja töölepingusse märgitud tingimusi on võimalik muuta üksnes poolte kokkuleppel.

Töö- ja puhkeaeg

Alaealistel on lühendatud tööaeg:

 • 7- kuni 12-aastane võib töötada kuni 3 tundi päevas (15 tundi nädalas)
 • 13–14-aastane või koolis käiv noor võib päevas töötada 4 tundi (20 tundi nädalas)
 • 15-aastane, kes ei pea koolis käima, võib päevas töötada 6 tundi (30 tundi nädalas)
 • 16–17-aastane, kes ei pea koolis käima, võib päevas töötada 7 tundi (35 tundi nädalas).

13–14-aastase või koolis käiva noore tööpäevade vahel peab olema vähemalt 20 tundi puhkeaega.

15-aastasel, kel ei ole kohustust koolis käia, peab puhkeaeg 24-tunnise ajavahemiku jooksul olema vähemalt 18 järjestikust tundi ja seitsmepäevase ajavahemiku jooksul vähemalt 48 tundi.

16–17-aastasel, kel ei ole kohustust koolis käia, peab puhkeaeg 24-tunnise ajavahemiku jooksul olema vähemalt 17 järjestikust tundi ja seitsmepäevase ajavahemiku jooksul vähemalt 48 tundi.

Alaealine ei tohi:

 • teha tööd üle temale ettenähtud tööaja
 • töötada vahetult enne koolipäeva algust
 • koolis käiv alaealine ei tohi töötada rohkem kui pool iga koolivaheaja kestusest
 • töötada kella 20.00–06.00 vahelisel ajal.

Mõnel juhul võib alaealine hilja õhtul töötada: täiskasvanu järelevalve all võib teha loomingulist tööd kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamialal kella 20.00 kuni 24.00.

Noorel on õigus saada puhkust enda soovitud ajal 35 kalendripäeva.

Noorte tööelu kohta saab rohkem lugeda Tööelu portaalist.

Viimati muudetud: 03-05-2017 00:00 | Teksti koostas: tööinspektsioon, Tööelu portaal