Avalik teenistus

Avalik teenistus tähendab töötamist riigi või kohaliku omavalituse ametiasutuses.Iga avalik teenistuja on osa suuremast süsteemist, mille ühine eesmärk on ühiskondliku huvi teenimine. Peamised põhimõtted, mida kõik teenistujad oma töös arvestama peavad, on kirja pandud avaliku teenistuse eetikakoodeksisse.

Avalikus teenistuses töötavad nii ametnikud kui töötajad.

Ametnik on riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuse koosseisus kindlale ametikohale nimetatud või valitud töötaja. Kuna ametnikutöö on otseselt seotud avaliku võimu teostamisega, paljude inimeste elu puudutavate otsuste langetamise ning elluviimisega, on avaliku teenistuse seaduse järgi ametnikel mitmeid lisakohustusi ja tegevuspiiranguid. Ametnik on riigi või kohaliku omavalitsuse üksusega avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes.

Avaliku teenistuse eriliiki ametnikule nagu näiteks politsei- ja piirivalveametnikulekehtivad töötegemisel erisused, mis on sätestatud eriseadustes.

Töötaja toetab ametniku tööd. Avaliku teenistuse töötajad on näiteks raamatupidajaid, personalitöötajaid, IT-töötajaid jt. Töötaja ülesanded toetavad ametnikku tema töös. Töötajatele kehtib töölepingu seadus.

Vaba ametikoht täidetakse avalikus teenistuses reeglina avaliku konkursi korras, mis annab kõigile võrdsed võimalused kandideerimiseks. Riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuste tööpakkumised leiab avaliku teenistuse veebist.

Viimati muudetud: 18-06-2017 00:00 | Teksti koostas: avaliku teenistuse veeb, rahandusministeerium