Avalik teenistus

Avalik teenistus tähendab töötamist riigi või kohaliku omavalituse ametiasutuses.Iga avalik teenistuja on osa suuremast süsteemist, mille ühine eesmärk on ühiskondliku huvi teenimine. Peamised põhimõtted, mida kõik teenistujad oma töös arvestama peavad, on kirja pandud avaliku teenistuse eetikakoodeksisse.

Ametniku ja töötaja ülesanded

Avalikus teenistuses töötavad nii ametnikud kui töötajad.

Ametnik on riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuse koosseisus kindlale ametikohale nimetatud või valitud töötaja. Kuna ametnikutöö on otseselt seotud avaliku võimu teostamisega, paljude inimeste elu puudutavate otsuste langetamise ning elluviimisega, on avaliku teenistuse seaduse järgi ametnikel mitmeid lisakohustusi ja tegevuspiiranguid. Ametnik on riigi või kohaliku omavalitsuse üksusega avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes.

Avaliku teenistuse eriliiki ametnikule nagu näiteks politsei- ja piirivalveametnikulekehtivad töötegemisel erisused, mis on sätestatud eriseadustes.

Töötaja toetab ametniku tööd. Avaliku teenistuse töötajad on näiteks raamatupidajaid, personalitöötajaid, IT-töötajaid jt. Töötaja ülesanded toetavad ametnikku tema töös. Töötajatele kehtib töölepingu seadus.

Soodustused ja nõudmised ametnikule

Ametnikul on õigus 35-kalendripäevasele põhipuhkusele. Ametnikul on suhetes oma tööandja ning sotsiaalkindlustust või -hooldust teostava asutusega kõik õigused, mis on ette nähtud ka töölepingu alusel töötavale isikule.

Riigi- või kohaliku omavalitsuse ametnikuna võib teenistusse võtta 18-aastaseks saanud vähemalt keskharidusega teovõimelise Eesti kodaniku, kes valdab eesti keelt. Kõrgemad ja vanemametnikud peavad olema vähemalt 21-aastased. Ametisse võib nimetada ka Euroopa Liidu liikmesriigi kodaniku, kes vastab seadusega ja seaduse alusel kehtestatud nõuetele. Ametisse võib nimetada ainult Eesti kodaniku, kui ametikohal teostatakse avalikku võimu ja kaitstakse avalikku huvi. Ametniku ametisse nimetamisel võib rakendada katseaega, mis kestab kuni 4 kuud.

Viimati muudetud: 18-06-2017 00:00 | Teksti koostas: avaliku teenistuse veeb, rahandusministeerium