Tööleping

Tööleping

Tööleping on töötaja ja tööandja kokkulepe, mille kohaselt töötaja kohustub tegema tööandjale tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile, tööandja aga kohustub maksma töötajale töö eest tasu ning kindlustama talle poolte kokkuleppe, kollektiivlepingu, seaduse või haldusaktiga ettenähtud töötingimused. 2018. aastal kehtiv tunnipalga alammäär on 2,97 eurot ning kuupalga alammäär 500 eurot.

Tööleping sõlmitakse kirjalikult kahes eksemplaris nii, et üks jääb töötajale ja teine tööandja valdusesse. Vastavalt vajadusele sõlmitakse tööleping kas määratud või määramata ajaks. Määratud ajaks sõlmitakse tööleping näiteks hooajatööde tegemiseks või kellegi asendamiseks.

Olukorras, kus töölepingu eristamine teistest teenuse osutamise lepingutest võib osutuda keeruliseks, tuleb appi töölepingu seadus. Töölepingu seaduse alusel loetakse leping, mille puhul teeb üks isik teisele tasu eest tööd, seni töölepinguks, kuni ei ole tõendatud vastupidist. See tähendab, et vaidluse korral tuleb tööandjal tõendada, et tegu on muu võlaõigusliku lepinguga mitte töölepinguga. Näiteks on tegemist töölepinguga juhul, kui töötajaga sõlmitakse leping pealkirjaga „Töövõtuleping”, kuid lepingu sisu vastab töösuhtele iseloomulikele tunnustele.

Seda, milliste tööandjatega te lepingulistes suhetes olete, saate vaadata e-maksuametist.

Andmed töölepingus

Töölepingus peavad olema järgmised tingimused ja andmed:

 • tööandja ja töötaja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht
 • töölepingu sõlmimise ja töötaja tööle asumise aeg
 • tööülesannete kirjeldus
 • ametinimetus, kui sellega kaasneb õiguslik tagajärg
 • töö eest makstav tasu ja maksud; kokku lepitakse töötasu, sealhulgas majandustulemustelt ja tehingutelt makstav tasu, töötasu arvutamise viis, maksmise kord ning sissenõutavaks muutmise aeg (palgapäev), samuti tööandja makstavad ja kinnipeetavad maksud ja maksed
 • muud hüved, kui nendes on kokku lepitud
 • aeg, millal töötaja täidab kokkulepitud tööülesandeid (tööaeg)
 • töö tegemise koht
 • puhkuse kestus
 • viide töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtaegadele või töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtajad
 • tööandja kehtestatud reeglid töökorraldusele
 • viide kollektiivlepingule, kui töötaja suhtes kohaldatakse kollektiivlepingut.

Tööle asumisel rakendatakse katseaega, mis võib kesta kuni 4 kuud. Katseaeg on tööandajale töötaja sobivuse hindamise aeg ning annab töötajale võimaluse töö ja töökeskkonna sobivuse hindamiseks. Katseajal on töötajal kõik seadustega ette nähtud õigused. Töölepingu võib katseajal üles öelda vähemalt 15-kalendripäevase etteteatamistähtajaga.

Töölepingu lõppemine

Töölepingu lõppemiseks on mitu varianti:

 • vastastikune kokkulepe – poolte kokkuleppel võib töölepingu lõpetada igal ajal
 • tähtaja möödumine – määratud ajaks sõlmitud töölepingu puhul
 • töötaja algatus – töötaja peab tööandajale esitama kirjaliku lahkumisavalduse 1 kuu enne soovitud lahkumiskuupäeva
 • tööandja algatus – tööandja on kohustatud töötajale kirjalikult teatama töölepingu lõpetamisest ning põhjendama töölepingu lõpetamise vajadust. Vaid tööandja pankroti puhul ei pea töötajale töölepingu lõpetamisest kirjalikult ette teatama
 • kolmandate isikute nõudmine – alaealisega sõlmitud töölepingu lõpetamist võib nõuda töötaja vanem või eestkostja, kui töötamine ohustab tema tervist, kõlblust või hariduse omandamist
 • pooltest sõltumatud asjaolud, milleks loetakse näiteks töötajale kriminaalkaristuse määramist, töölepingu sõlmimist ebaseaduslikult, töötaja surma jne.

Rohkem saab töölepinguga seonduvast lugeda Tööelu portaalist.

Viimati muudetud: 05-01-2018 00:00 | Teksti koostas: tööinspektsioon