Välismaalase töötamine Eestis

Elamisluba vajavad kolmandate riikide kodanikud ja inimesed, kelle kodakondsus on määratlemata. Elamisloa andmisel või pikendamisel väljastatakse välismaalasele elamisloakaart. Elamisloakaart sisaldab kasutaja isikuandmeid, elamis- ja tööloa andmeid, fotot ja sõrmejäljekujutisi. Elamisloa taotlemisel tuleb maksta riigilõivu.

Kuidas taotleda elamisluba

Elamisloa taotlemiseks peab kohale minema politsei- ja piirivalveameti teenindusse. Kui soovite elamisluba pikendada, saab taotluse saata ka posti teel. Elamisluba võib olla tähtajaline (kehtivusajaga kuni 5 aastat) või pikaajaline.

Esmasel taotlemisel võetakse sõrmejälgi üle 6 aasta vanustelt dokumenditaotlejatelt. Sõrmejäljekujutiste andmiseks peate minema klienditeenindusse või Eesti Vabariigi välisesindusse, kus saate ka kogu info vajalike dokumentide kohta. Sõrmejälgi ei võeta, kui:

  • taotleja on alla 6-aastane
  • sõrmejälgede andmisest reisidokumendi, elamisloa/elamisõiguse või elamisloakaardi taotlemisel on möödunud vähem kui 2 aastat
  • kui inimesel on eelnevalt tuvastatud, et tema sõrmejälgede võtmine on võimatu.

Eestis elamisloa alusel elav välismaalane võib üldjuhul töötada Eestis ilma täiendava tööloata. Alates 01.09.2013 ei väljastata Eestis eraldi tööluba. Töötamise õigus on kehtestatud välismaalaste seaduses.

NB! Välismaalane, kellele on antud tähtajaline elamisluba legaalse sissetuleku alusel, ei tohi Eestis töötada.

Ilma elamisloata töötamine

Lühiajaliselt võib ilma elamisloata Eestis töötada kuni 9 kuud aasta jooksul. Eestis võib elamisloata lühiajaliselt töötada välismaalane, kes viibib seaduslikult Eestis viisa alusel või viisavabalt.

Viisa alusel või viisavabalt Eestis viibiva välismaalase Eestis töötamise tingimused:

  • välismaalane võib Eestis töötada, kui tema lühiajaline töötamine on registreeritud politsei- ja piirivalveametis. Lühiajalise töötamise registreerimist taotleb tööandja.
  • välismaalane võib täita Eestis registreeritud juriidilise isiku juhtorgani liikmena juhtimis- või järelevalvefunktsiooni.

Euroopa Liidu kodaniku õigus töötada

Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi kodanik (edaspidi ELi kodanik) võib Eestis elada ja töötada ilma tähtajalist elamisõigust registreerimata kuni 3 kuud.

ELi kodaniku välismaalasest perekonnaliige võib Eestis töötada ainult siis, kui ta on taotlenud ja saanud elamisõiguse.

Viimati muudetud: 18-06-2017 00:00 | Teksti koostas: politsei- ja piirivalveamet