Teenused töötule ja tööotsijale

Kõigile inimestele, sõltumata sellest, kas nad on töötu või tööotsijana töötukassas arvele võetud, pakub töötukassa tööotsingute toetamiseks järgmisi teenuseid:

Teenused registreeritud töötule

Registreeritud töötutele pakub töötukassa järgmisi teenuseid:

 • Töövahendus ja võimalus osaleda ühepäevasel proovitööl. Karjääriinfo vahendamine töötukassa osakondades tegutsevates karjääriinfotubades.
 • Karjäärinõustamine nii individuaalselt kui grupis.
 • Tööotsingunõustamine tööotsingu töötubades ja tööklubis.
 • Tööturukoolitus – ametialane täiendus- ja ümberõpe ning üldkoolitused; kvalifikatsiooni saamise toetamine – töötukassa võib aidata katta kutse- ja pädevustunnistuse ja mootorsõiduki juhi õigust tõendava dokumendi saamisega seotud kulu; hüvitada eesti keele õppe kulud. Mõeldud ka vanaduspensioniealistele mittetöötavatele tööotsijatele.
 • Tööpraktika, mille eesmärk on anda töötule töö leidmiseks vajalik praktiline töökogemus ning täiendada töölesaamiseks vajalikke ametialaseid oskuseid ja teadmisi. Praktikakoha võib pärast oma konsultandiga praktikavajaduses kokkuleppimist otsida ise või aitab selle leidmisel töötukassa. Mõeldud ka vanaduspensioniealistele mittetöötavatele tööotsijatele.
 • Ettevõtluse alustamise toetus on rahaline abi, mis on mõeldud ettevõtlusega alustamise toetamiseks ja motiveerimiseks.
 • Avalik töö – ajutine tasuline töö, mis ei eelda kutse-, eri- ega ametialast ettevalmistust. Töötu suunatakse tema nõusolekul avalikule tööle kuni 10 tööpäevaks, kuid mitte kauemaks kui 50 tunniks ühe kuu jooksul.
 • Tööharjutus – töötule tööharjumuse taastamiseks või esmase tööharjumuse omandamiseks osutatav teenus, mille eesmärk on töötu ettevalmistamine töölkäimiseks. Tööharjutus koosneb grupitööst ja praktilistest tegevustest ning kestab kuni 3 kuud.
 • Töövalmiduse toetamine – töövalmiduse säilitamiseks toetab töötukassa ka vabatahtlikku ja talgutööd. Vabatahtlikul tööl osalejale makstakse stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust.
 • Nõustamine töölesaamise takistuste kõrvaldamiseks – psühholoogiline, võla- ja sõltuvusnõustamine.
 • Abi pereliikme hooldajale / lapsevanemale – töötukassa hüvitab hooldusteenuse kulu hoolduskohustusega töötule, kes ei saa osaleda tööturuteenusel ega asuda tööle kuni seitsmeaastase lapse kasvatamise või eaka või puudega inimese hooldamise tõttu. Kulu hüvitatakse iga tööturuteenusel osaletud päeva eest või iga töötatud päeva eest töötamise esimesel kolmel kuul kuni 16 eurot päevas või kuni 352 eurot kuus ühe hooldatava kohta.

Tööturuteenust võib peale töötukassa osutada ka eraõiguslik juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kes on registreeritud tööturuteenuse osutajana majandustegevuse registris. Tööturuteenuse osutaja ei tohi tema poole tööleidmise sooviga pöördunud inimeselt töövahendusteenuse eest tasu nõuda. Töövahendusteenuse eest võib tasu nõuda üksnes tööandjalt või teiselt eraõiguslikult juriidiliselt isikult või füüsilisest isikust ettevõtjalt.

Küsimuste korral helistage töötukassa infotelefonil 15501 (välismaalt helistades +372 614 8500), võtke ühendust Skype’i kaudu (tootukassa) või kirjutage e-posti aadressil info@tootukassa.ee.

Viimati muudetud: 19-06-2017 00:00 | Teksti koostas: töötukassa