Töötu või tööotsija

Töötu on inimene, kes ei tööta, on arvele võetud töötukassas ja otsib tööd.

Tööotsija on inimene, kes otsib tööd ja on tööotsijana arvele võetud töötukassas.

Töötuna arvelevõtmine

Töötuna arvelevõtmiseks tuleb isiklikult pöörduda sobivasse töötukassa osakonda konsultandi vastuvõtule ja võtta kaasa:

  • kehtiv isikut tõendav dokument
  • töötuskindlustushüvitise või töötutoetuse taotlemise korral viimase töösuhte lõppu ja põhjust tõendav dokument (tööleping või teenuse osutamise leping), töötuskindlustushüvitise taotlemisel tööandja tõend kindlustatule.

Töötuna arvelevõtmise avalduse saab esitada ka töötukassa iseteeninduse kaudu.

Pärast arvele võtmist koostatakse koos konsultandiga individuaalne tööotsimiskava. Töötu peab täitma individuaalset tööotsimiskava, käima määratud ajal töötukassas konsultatsioonil, otsima aktiivselt tööd ning olema valmis vastu võtma sobiva töö ja kohe tööle asuma. Töötuna arvel olles on õigus taotleda töötuskindlustushüvitist ja töötutoetust.

Tööotsijana arvelevõtmine

Tööotsijana arvelevõtmiseks tuleb isiklikult pöörduda sobivasse töötukassa osakonda konsultandi vastuvõtule ning võtta kaasa kehtiv isikut tõendav dokument.

Tööotsijana arvelevõtmise avalduse saab esitada ka töötukassa iseteeninduse kaudu.

Tööotsija peab vähemalt kord 90 päeva jooksul pöörduma töövahendusteenuse saamiseks töötukassasse. Tööotsijana arvele võetud inimesel aitab töötukassa leida tööpakkumisi ja sobivat tööd ning täiendada tööotsinguteks vajalikke oskusi.

Kui inimene leiab, et töötu või tööotsijana arvelevõtmisel, individuaalse tööotsimiskava koostamisel, tööturuteenuse osutamisel või tööturutoetuse määramisel on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada töötukassale vaide.

Küsimuste korral helistage töötukassa infotelefonil 15501 (välismaalt helistades +372 614 8500), võtke ühendust Skype’i kaudu (tootukassa) või kirjutage e-posti aadressil info@tootukassa.ee.

Viimati muudetud: 29-02-2016 00:00 | Teksti koostas: töötukassa