Toetused töötule

Tööturutoetuste liigid on:

  • töötutoetus, mida on õigus saada töötajal, kellel puudub sissetulek töötutoetuse ulatuses ja kes töötuna arvelevõtmisele eelnenud 12 kuu jooksul on vähemalt 180 päeva töötanud või olnud hõivatud tööga võrdsustatud tegevusega (lapse kasvatamine, statsionaarses või täiskoormusega õppes õppimine, ajateenistuskohustuse täitmine vmt).
  • stipendium, mida on õigus saada töötul, kes osaleb vähemalt 40 tundi kestval tööturukoolitusel, tööpraktikal, tööharjutusel, vabatahtlikul tööl või kaitstud töö esimeses etapis.
  • sõidu- ja majutustoetus töötule, kes osaleb tööturukoolitusel, tööpraktikal, tööharjutusel, vabatahtlikul tööl, tööklubis, tööotsingu töötoas, psühholoogilisel või võlanõustamisel või tööproovil. Sõidu- ja majutustoetust makstakse, kui töötu elukoha ja teenuste toimumise asukoha vahemaa on üle 500 meetri. Sõidu- ja majutustoetust makstakse 10 senti ühe kilomeetri kohta, maksimaalselt 26 eurot päevas.

Töötutoetuse taotlemiseks tuleb pöörduda töötukassa maakondlikku osakonda ja esitada avaldus. Koos avaldusega tuleb esitada isikut tõendav dokument ning dokumendid, mis tõendavad inimese hõivatust töötuna arvelevõtmisele eelneval 12 kuul. Töötutoetust makstakse kuni 270 päeva. Kui viimane töösuhe on lõpetatud tööandja algatusel töökohustuste rikkumise, usalduse kaotamise või vääritu teo tõttu, siis makstakse töötutoetust kuni 210 päeva. Kui teile on määratud töötuskindlustushüvitis, siis samaaegselt töötutoetust taotleda ei saa. Töötutoetust ja töötuskindlustushüvitist makstakse kokku kuni 270 päeva.

Töötutoetust makstakse, kui töötu tuleb talle määratud ajal töötukassasse vastuvõtule ning täidab tööotsimiskavas kokku lepitud tingimusi ja tegevusi. Toetust arvestatakse tagasiulatuvalt konsultatsioonil käimiste vaheliste päevade eest ning toetus makstakse töötu isiklikule pangakontole. Töötutoetuse päevamäär on 2018. aastal 5,31 eurot.

Küsimuste korral helistage töötukassa infotelefonil 15501 (välismaalt helistades +372 614 8500), võtke ühendust Skype’i kaudu (tootukassa) või kirjutage e-posti aadressil info@tootukassa.ee.

Viimati muudetud: 05-01-2018 00:00 | Teksti koostas: töötukassa