Eestis makstavad pensionid ja nende taotlemine

Pensionistaaž kujuneb eluteel toimunud tegevustest nagu õppimine, laste kasvatamine, töötamine, sõjaväes teenimine.

Pensionistaaž jaguneb kaheks:

Pensionistaaž võib koosneda ka ainult pensioniõiguslikust staažist või ainult pensionikindlustusstaažist.

Riiklikud pensionid

Vanaduse, töövõimetuse või toitja kaotuse korral maksab riik igakuist rahalist sotsiaalkindlustushüvitist – riiklikku pensioni. Seda makstakse Eesti alalisele elanikule ja tähtajalise elamisloa või elamisõiguse alusel Eestis elavale välismaalasele.

Riikliku pensioni liigid on:

 • rahvapension
 • vanaduspension, mille alaliigid on:
  • ennetähtaegne vanaduspension
  • edasilükatud vanaduspension
  • soodustingimustel vanaduspension
 • töövõimetuspension
 • toitjakaotuspension.

Paljudel kutsealadel makstakse pensioni või pensionilisa eriseaduste alusel. Need on näiteks politseiametniku, prokuröri, kaitseväelase pension ja päästeteenistuja vanaduspension.

Kõiki pensione makstakse iga kuu 5. kuupäeval. Kui pangaülekande päev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse maksepäevaks puhkepäevale eelnev tööpäev.

Pensioni taotlemine

Rahvapensioni taotlemiseks tuleb sotsiaalkindlustusametile esitada:

 • avaldus
 • isikut tõendav dokument (klienditeeninduses isiku tuvastamiseks)
 • tööraamat või muud pensioniõiguslikku staaži ja/või töötamist tõendavad dokumendid (arhiiviteatis, tööleping, käskkiri, korraldus jne)
 • kutsekooli, kesk-eriõppeasutuse või kõrgkooli diplom
 • sõjaväepilet
 • lapse sündi tõendav dokument, kui laps on sündinud väljaspool Eestit
 • abiellumisel nime muutnud isikul abielu tõendav dokument, kui abielu on sõlmitud väljaspool Eestit
 • foto (3 x 4 cm) pensionitunnistuse jaoks
 • arvelduskonto number, kuhu soovite pensioni saada.

Lähemalt saab rahvapensionist lugeda sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Vanaduspensioni taotlemiseks tuleb sotsiaalkindlustusametile esitada:

 • avaldus
 • pass (välismaalasel koos kehtiva elamisloaga) või isikutunnistus (ID-kaart)
 • tööraamat
 • kutsekooli, kesk-eriõppeasutuse või kõrgkooli diplom
 • lapse sünnitunnistus
 • sõjaväepilet
 • abiellumisel nime muutnud isikul abielutunnistus
 • foto (3 x 4 cm)
 • arvelduskonto number, kuhu soovite pensioni saada.

Edasilükatud vanaduspensionist, ennetähtaegsest vanaduspensionist ja soodustingimustel vanaduspensionist saab lähemalt lugeda sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Vanaduspensioni ligikaudse suuruse saate teada Pensionikeskuse kodulehel oleva kalkulaatori abil.

Töövõimetuspensioni saavad inimesed, kellel on ekspertiisiotsus töövõimekaotuse kohta ehk inimene ei ole võimeline tööga elatist teenima või see on raskendatud. Alates 1. juulist 2016 ei lisandu enam uusi töövõimetuspensione. Seni määratud töövõimetuspensione maksab sotsiaalkindlustusamet välja kuni ekspertiisiotsuse kehtivuse lõpuni. Lähemalt saab töövõimetuspensionist lugeda sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Toitjakaotuspensioni taotlemiseks tuleb sotsiaalkindlustusametile esitada:

 • avaldus
 • pass (välismaalasel koos kehtiva elamisloaga) või isikutunnistus (ID-kaart)
 • surmatunnistus, kui selle kohta ei ole andmeid rahvastikuregistris
 • toitja pensioniõiguslikku staaži tõendavad dokumendid (tööraamat; kutsekooli, kesk-eriõppeasutuse või kõrgkooli diplom; sõjaväepilet ja muud dokumendid)
 • lapse sünnitunnistus, kui selle kohta ei ole andmeid rahvastikuregistris
 • foto (3 x 4 cm).

Vajalike avalduste blanketid saab sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusest või koduleheküljelt pensioniblankettide alt.

Avalduse võite:

 • saata digiallkirjastatult e-postiga aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee
 • saata postiga piirkondlikku klienditeenindusse või
 • viia sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse (saab täita ka kohapeal).

Pensionäri maksuvaba tulu arvestamine

Pensionäril on õigus saada pensioni maksuvaba tulu ja üldist maksuvaba tulu.

  Aastas Kuus
Pensioni maksuvaba tulu 2832 € 236 €
Üldine maksuvaba tulu 2160 € 180 €
Kokku:   416 €

Seega võib pensionär saada maksuvabalt kokku kuni 416 eurot kuus.

Vaadake ka, kuidas on teile arvestatud pension, toetused ja hüvitised.

Avalduse saatmine

Kui olete mittetöötav pensionär, esitage üldise maksuvaba tulu (180 eurot) arvesse võtmiseks avaldus sotsiaalkindlustusametile. Allkirjastatud avalduse võite

 • saata digiallkirjastatult e-postiga aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee
 • saata postiga piirkondlikku klienditeenindusse või
 • viia sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse (saab täita ka kohapeal).

NB! Kui olete avalduse sotsiaalkindlustusametile juba korra esitanud, ei ole vaja uut avaldust iga pensionitõusu järel või uue aasta saabudes enam esitada.

Kui olete töötav pensionär, peate valima, kas soovite lubatud tulumaksuvaba osa arvestamist töötasult või pensionist. Esitage avaldus vastavalt tööandjale või sotsiaalkindlustusametile. Mõlemas kohas seda teha ei saa.

Pensioni maksmine, kui olete töötanud välismaal või elate välismaal

Kui olete töötanud erinevates riikides, saate pensionile jäädes igalt riigilt pensioni vastavalt seal töötatud ajale. Teie pensioniõiguslik kogustaaž saadakse eri riikides töötatud aja liitmisel.

Kui soovite asuda elama mõnda teise Euroopa Liidu riiki, makstakse teile Eestis teenitud pensioni (vanadus-, toitjakaotus-, töövõimetuspension) ilma vähendamata, muutmata või peatamata, ükskõik millises Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna riigis te elate.

Kui pensionisaaja elukoht on väljaspool Eestit, tuleb hiljemalt iga aasta 1. märtsiks esitada sotsiaalkindlustusametile elukohariigi pädevas ametiasutuses (pensionisaaja elukohariigi sotsiaalkindlustussüsteemi asutused või kohaliku omavalitsuse asutused või notar) kinnitatud elamise tõend (pdf, 7,56 kB).

Elamise tõendi võib asendada ka residentsustõendiga, mille on välja andnud elukohajärgne maksuamet.

Tõend tuleb saata aadressil: Sotsiaalkindlustusamet, Endla 8, 15092 Tallinn, ESTONIA

Tõend elamise kohta kehtib ühe aasta ja see tuleb ühe aasta möödudes uuesti esitada. Kui tõendit tähtajaks ei esitata, peatub pensioni maksmine alates 1. aprillist. Juhul kui elusoleku tõend esitatakse tähtajast hiljem, jätkub pensioni maksmine pärast tõendi saabumist tagasiulatuvalt alates pensioni maksmise peatamisest.

Tõendit ei pea esitama Eesti kodakondsusega inimesed ning Eestis, Venemaal, Lätis, Leedus, Moldovas ja Ukrainas elavad Eesti pensioni saajad.

Eestil on sotsiaalkindlustusleping sõlmitud Leedu, Läti, Moldova, Soome, Rootsi, Ukraina, Madalmaade Kuningriigi, Vene Föderatsiooni ja Kanadaga.

Lähemalt saab pensioni saamisest välisriigist ja pensioni maksmisest välisriiki lugeda sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Viimati muudetud: 29-05-2017 00:00 | Teksti koostas: Social Insurance Board