Eestis makstavad pensionid ja nende taotlemine

Pensionistaaž kujuneb eluteel toimunud tegevustest nagu õppimine, laste kasvatamine, töötamine, sõjaväes teenimine.

Pensionistaaž jaguneb kaheks:

Pensionistaaž võib koosneda ka ainult pensioniõiguslikust staažist või ainult pensionikindlustusstaažist.

Pensioni suuruse arvutamise kohta saab lähemalt lugeda sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Riiklikud pensionid

Vanaduse, töövõimetuse või toitja kaotuse korral maksab riik igakuist rahalist sotsiaalkindlustushüvitist – riiklikku pensioni. Seda makstakse Eesti alalisele elanikule ja tähtajalise elamisloa või elamisõiguse alusel Eestis elavale välismaalasele.

Riikliku pensioni liigid on:

Paljudel kutsealadel makstakse pensioni või pensionilisa eriseaduste alusel. Need on näiteks politseiametniku, prokuröri, kaitseväelase pension ja päästeteenistuja vanaduspension.

Kümme aastat varem saate pensionile minna siis, kui olete töötanud tervistkahjustavatel töödel. Lähemalt saab varem pensionilemineku tingimustest lugeda sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Kõiki pensione makstakse iga kuu 5. kuupäeval. Kui pangaülekande päev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse maksepäevaks puhkepäevale eelnev tööpäev.

Pensioni taotlemine

Pensioni saamiseks tuleb esitada avaldus. Avalduse saate esitada üheksa kuu jooksul:

 • kuue kuu jooksul enne õiguse tekkimist
 • kolme kuu jooksul pärast õiguse tekkimist.

Sellisel juhul makstakse pensioni teie pensioniõiguse tekkimise päevast.

Vajalike avalduste blanketid saate sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusest või koduleheküljelt pensioniblankettide alt.

Avalduse võite:

 • saata digiallkirjastatult e-postiga aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee
 • saata postiga aadressil Endla 8, 15092 Tallinn või
 • viia piirkondlikku klienditeenindusse (saab täita ka kohapeal).

Koos pensioniavaldusega tuleb esitada:

 • isikut tõendav dokument (ID-kaart, juhiluba, pass jm)
 • tööraamat või muud pensioniõiguslikku staaži ja/või töötamist tõendavad dokumendid (arhiiviteatis, tööleping, käskkiri, korraldus jne)
 • kutsekooli, keskeriõppeasutuse või kõrgkooli diplom
 • sõjaväepilet (kui olete sõjaväes käinud)
 • lapse sündi tõendav dokument, kui laps on sündinud väljaspool Eestit
 • abiellumisel nime muutnud isikul abielu tõendav dokument, kui abielu on sõlmitud väljaspool Eestit
 • foto (3 x 4 cm) pensionitunnistuse jaoks
 • arvelduskonto number, kuhu soovite pensioni saada.

Esitada tuleb originaaldokumendid või nende notariaalselt kinnitatud koopiad. Kui mõnda dokumenti pole ja seda on keeruline leida, konsulteerige sotsiaalkindlustusameti klienditeenindajaga. Sotsiaalkindlustusamet saab teha päringu arhiivi või asutusse, kust võib teie pensionistaaži kohta andmeid leida. Päringud arhiividesse on tasulised – tasu suurus sõltub konkreetse arhiivi hinnakirjast ja selle maksab pensioni taotleja.

Välisriigi kodaniku puhul kontrollib sotsiaalkindlustusamet rahvastikuregistrist elamisloa või elamisõiguse olemasolu ja selle kehtivust.

Otsuse oma pensioni kohta saate 15 tööpäeva jooksul alates viimase vajaliku dokumendi esitamisest.

Vanaduspensioni ligikaudse suuruse saate teada Pensionikeskuse kodulehel oleva kalkulaatori abil.

Tulumaksuvaba tulu arvestamine

Tulumaksuvaba miinimumi arvestus 2018. aastal muutus – kõikidele tuludele rakendub üldine maksuvaba tulu määr 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus. Seoses sellega kaob ära täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja tööõnnetushüvitistele.

Maksuvaba tulu saab kasutada ainult ühelt sissetulekult – kas palgalt, pensionilt, toetuselt vms. Selle arvestamiseks on iga inimene esitanud avalduse kas tööandjale, sotsiaalkindlustusametile, töötukassale või mõnele teisele väljamakse tegijale. Kui te saate sissetulekut mitmest kohast, tuleb teil valida neist üks. Ilma avalduseta ei saa väljamakse tegija maksuvaba tulu konkreetse väljamakse suhtes rakendada.

Kui te olete juba kunagi esitanud sotsiaalkindlustusametile tulumaksuvabastuse avalduse, ei pea te uut avaldust esitama. Teie senine tulumaksuvabastuse avaldus arvestatakse ümber õiges summas. Kui te ei ole sotsiaalkindlustusametile esitanud avaldust tulumaksuvabastuse rakendamiseks, tulumaksustatakse teile makstav pension või kahjuhüvitis esimesest eurost.

Tulumaksuvabastuse kasutamise avalduse saate esitada riigiportaalis eesti.ee e-teenusega Tulumaksuvabastuse taotlemine.

Samuti saab avalduse tulumaksuvabastuse kasutamiseks või tulumaksuvabastusest loobumiseks sotsiaalkindlustusametile esitada:

 • posti teel aadressil Endla 8, 15092 Tallinn
 • e-posti teel, saates digiallkirjastatud avalduse aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee
 • piirkondlikus klienditeeninduses.

Kui te avalduse blanketti kasutada ei saa või ei soovi, võite sotsiaalkindlustusametile saata ka vabas vormis avalduse. Avalduses tuleb näidata, et tulumaksu kinnipidaja

 • arvestaks maksuvaba tulu või
 • ei arvestaks maksuvaba tulu või
 • arvestaks maksuvaba tulu mingi konkreetse summa, näiteks 100 eurot kuus.

Kui avaldus esitatakse kuu 19. kuupäevaks (kaasa arvatud), võetakse see arvesse järgnevast kuust, hiljem esitatud avaldus ülejärgmisest kuust.

Kui teil on küsimusi tulumaksuvaba miinimumi arvestuse kohta, kirjutage oma küsimus sotsiaalkindlustusameti kodulehel olevasse vormi või saatke kiri e-posti aadressil tulumaks@sotsiaalkindlustusamet.ee. Kindlasti lisage oma telefon ja/või e-posti aadress ning sünniaeg, et amet saaks teiega ühendust võtta. Samuti võite helistada tulumaksu infonumbril 661 0551 E–R kella 9.00–17.00.

Täpsemat infot tulumaksuvabastuse kohta saab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Pensioni maksmine, kui olete töötanud välismaal või elate välismaal

Kui olete töötanud erinevates riikides, saate pensionile jäädes igalt riigilt pensioni vastavalt seal töötatud ajale. Teie pensioniõiguslik kogustaaž saadakse eri riikides töötatud aja liitmisel.

Kui soovite asuda elama mõnda teise Euroopa Liidu riiki, makstakse teile Eestis teenitud pensioni (vanadus-, toitjakaotus-, töövõimetuspension) ilma vähendamata, muutmata või peatamata, ükskõik millises Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna riigis te elate.

Kui pensionisaaja elukoht on väljaspool Eestit, tuleb hiljemalt iga aasta 1. märtsiks esitada sotsiaalkindlustusametile elukohariigi pädevas ametiasutuses (pensionisaaja elukohariigi sotsiaalkindlustussüsteemi asutused või kohaliku omavalitsuse asutused või notar) kinnitatud elamise tõend.

Elamise tõendi võib asendada ka residentsustõendiga, mille on välja andnud elukohajärgne maksuamet.

Tõend tuleb saata aadressil: Sotsiaalkindlustusamet, Endla 8, 15092 Tallinn, ESTONIA

Tõend elamise kohta kehtib ühe aasta ja see tuleb ühe aasta möödudes uuesti esitada. Kui tõendit tähtajaks ei esitata, peatub pensioni maksmine alates 1. aprillist. Juhul kui elusoleku tõend esitatakse tähtajast hiljem, jätkub pensioni maksmine pärast tõendi saabumist tagasiulatuvalt alates pensioni maksmise peatamisest.

Tõendit ei pea esitama Eesti kodakondsusega inimesed ning Eestis, Venemaal, Lätis, Leedus, Moldovas ja Ukrainas elavad Eesti pensioni saajad.

Eestil on sotsiaalkindlustusleping sõlmitud Leedu, Läti, Moldova, Soome, Rootsi, Ukraina, Madalmaade Kuningriigi, Vene Föderatsiooni ja Kanadaga.

Lähemalt saab pensioni saamisest välisriigist ja pensioni maksmisest välisriiki lugeda sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Küsimuste korral helistage sotsiaalkindlustusameti infotelefonil 16106 või (+372) 612 1360 või kirjutage e-posti aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Viimati muudetud: 29-05-2017 00:00 | Teksti koostas: sotsiaalkindlustusamet