Kuriteoohvritele kahju korvamine

Kuriteoohvritele makstakse riiklikku hüvitist juhul, kui kuriteo tagajärjel on ohvril tekkinud raske kehavigastus, vähemalt neli kuud kestev tervisehäire või kui ohver on saanud kuriteo tagajärjel surma.

Ohvriabi seaduse alusel hüvitatakse 80% varalisest kahjust, kuid ühele ohvrile ja tema kõigile ülalpeetavatele kokku mitte rohkem kui 9590 eurot. Hüvitise taotlemise eelduseks on kriminaalasja algatamine politsei poolt.

Hüvitise taotlemiseks tuleb pöörduda sotsiaalkindlustusameti piirkondlikku klienditeenindusse ja esitada hüvitistaotlus.

Hüvitise suuruse määramisel võetakse aluseks vägivallakuriteoga tekitatud järgmine varaline kahju:

  • töövõimetusest / töövõime vähenemisest tulenev kahju
  • ohvri ravikulud
  • ohvri surmast tulenev kahju
  • prillidele, hambaproteesidele, kontaktläätsedele ja muudele keha funktsioone asendavatele abivahenditele ning riietele tekitatud kahju
  • ohvri matusekulud.

Hüvitist makstakse iga kuu 12. kuupäeval. Kui pangaülekande päev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse maksepäevaks puhkepäevale eelnev tööpäev.

Hüvitise kohta saab rohkem lugeda sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Küsimuste korral helistage sotsiaalkindlustusameti infotelefonil 16106 või (+372) 612 1360 või kirjutage e-posti aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Viimati muudetud: 06-02-2017 00:00 | Teksti koostas: sotsiaalkindlustusamet