Töötuskindlustus ja hüvitised

Töötuskindlustuse eesmärk on tagada töötajale töötuks jäämise ajaks asendussissetulek, mis samas toetaks aktiivseid tööotsinguid, ning pakkuda tööandjale tuge majanduslike ümberkorralduste ajal.

Töötukassa maksab kolme liiki hüvitisi:

 • töötuskindlustushüvitis – taotleb töötu töötukassa maakondliku osakonna kaudu
 • koondamishüvitis – taotleb tööandja töötukassalt
 • pankrotihüvitis – taotleb pankrotihaldur töötukassalt.

Töötuskindlustushüvitis

Töötuskindlustushüvitisele on õigus, kui:

 • inimene on töötuna arvele võetud
 • on esitatud töötuskindlustushüvitise avalduse
 • inimene on töötuna arvele võtmisele eelnenud 36 kuu jooksul vähemalt 12 kuud töötanud ja töötuskindlustusmakset maksnud
 • töösuhe on lõppenud hüvitisele õigust andval alusel.

Näiteks on õigus saada töötuskindlustushüvitist, kui:

 • töötaja koondati
 • asutus likvideeriti
 • tööleping lõppes katseajal
 • tööandja ütles töölepingu üles töötaja pikaajalise töövõimetuse tõttu
 • töötaja tähtajaline tööleping lõppes jms.

Töötuskindlustushüvitise taotlemiseks tuleb pöörduda töötukassa maakondlikku osakonda, kus saab esitada töötuna arvelevõtmise avalduse ja töötuskindlustushüvitise taotlemise avalduse. Mõlemad avaldused saab täita ka töötukassa iseteeninduses.

Töötukassa teeb otsuse hüvitise maksmiseks hiljemalt 14 päeva pärast avalduse esitamist. Otsus saadetakse elektrooniliselt või saab sellele järele minna töötukassa maakondlikku osakonda.

Töötuskindlustushüvitisel on nii miinimum- kui maksimumsuurus. Esimesel sajal päeval makstakse hüvitist 50% (maksimumsuurus) ja seejärel 40% (miinimumsuurus) kolmekordsest Eesti keskmisest ühe kalendripäeva töötasust. 2018. aastal makstakse hüvitist esimesel 100 päeval maksimaalselt 46,65 eurot päevas, alates 101. päevast 37,32 eurot päevas (brutosumma).

Koondamisel või kui töölepingu on üles öelnud töötaja (kui tööandja ei saanud temast mittetulenevatest asjaoludest sõltuvalt anda töötajale kokkulepitud tööd ning vähendas töötasu) rakendub nn ooteaeg. Töötuskindlustushüvitist hakatakse arvestama ja maksma pärast ooteaja möödumist ning hüvitise maksmise periood sellest ei lühene.

Ooteaja pikkus on:

 • 30 päeva pärast töö- või teenistussuhte lõppemist kui teie tööstaaž oli 5-10 aastat
 • 60 päeva pärast töö- või teenistussuhte lõppemist kui teie tööstaaž oli üle kümne aasta.

Euroopa Liidu piires võivad Eesti töötuskindlustushüvitist saavad töötud otsida tööd ka teistes liikmesriikides. Samuti on Eesti töötuskindlustushüvitise määramisel võimalik arvestada mis tahes teises liikmesriigis kogutud töötuskindlustusstaaži. See tagab, et ühest liikmesriigist teise liikudes ei kao varasema töösuhtega omandatud õigus töötushüvitisele.

Töötuskindlustushüvitise taotlemise, määramise, suuruse jm kohta saab lähemalt lugeda töötukassa kodulehelt.

Koondamishüvitis

Koondamishüvitist makstakse töötajale või ametnikule, kelle töö- või teenistussuhe tööandjaga on kestnud vähemalt viis aastat ja

 • kelle tööleping on üles öeldud koondamise tõttu
 • kes on töölepingu üles öelnud, kuna tööandja ei saanud temast mitteolenevatel põhjustel anda töötajale kokkulepitud ulatuses tööd ja vähendas töötasu
 • kelle teenistussuhe on lõpetatud avaliku teenistuse seaduse alusel.

Koondamishüvitise suurus oleneb töötaja viimase töösuhte või ametniku teenistussuhte kestusest. Kui töösuhe selle tööandja juures või teenistusstaaž on kestnud:

 • viis kuni kümme aastat – ühe kuu keskmise töötasu või palga ulatuses
 • üle kümne aasta – kahe kuu keskmise töötasu või palga ulatuses.

Koondamishüvitise taotlemiseks esitab tööandja töötukassale avalduse viie kalendripäeva jooksul töö- või teenistussuhte lõppemisest arvates. Hüvitis makstakse hiljemalt viiendal kalendripäeval arvates otsuse tegemisest töötaja või ametniku pangakontole.

Koondamishüvitisest saab rohkem lugeda töötukassa kodulehelt.

Pankrotihüvitis

Pankrotihüvitise ehk tööandja maksejõuetuse hüvitise eesmärk on hüvitada töötajale tööandja maksejõuetuse tõttu saamata jäänud töötasu, puhkusetasu ja töölepingu ülesütlemisel saamata jäänud hüvitised, mis on ette nähtud töölepingu seaduses. Tööandja maksejõuetusena on käsitletavad tööandja pankroti väljakuulutamine ja pankrotiavalduse menetlemise lõpetamine raugemise tõttu.

Hüvitise saamiseks tuleb töötajal pöörduda pankrotihalduri või ajutise pankrotihalduri poole ning anda ka enda kinnitus nõude suuruse kohta.

Maksejõuetuse hüvitise taotlemiseks esitab töötukassale avalduse pankrotihaldur või ajutine pankrotihaldur.

Pankrotihüvitise suuruse ja määramise kohta saab rohkem lugeda töötukassa kodulehelt.

Küsimuste korral helistage töötukassa infotelefonil 15501 (välismaalt helistades +372 614 8500), võtke ühendust Skype’i kaudu (tootukassa) või kirjutage e-posti aadressil info@tootukassa.ee.

Viimati muudetud: 05-01-2018 00:00 | Teksti koostas: töötukassa