Töötutoetus

Töötutoetusele on teil õigus, kui:

  • olete registreeritud töötuna
  • teie ühe kuu sissetulek on väiksem töötutoetuse 31-kordsest päevamäärast (164,61 eurot)
  • olete töötuna arvelevõtmisele eelnenud aastal olnud vähemalt 180 päeva hõivatud tööga, tööga võrdsustatud tegevusega (lapse kasvatamine, statsionaarses või täiskoormusega õppes õppimine, ajateenistuskohustuse täitmine vmt) või muu tegevusega, mille puhul ei saa eeldada, et te töötuna arvelevõtmisele eelneva aasta jooksul töötasite.

Töötutoetuse taotlemine

Töötutoetuse taotlemiseks tuleb pöörduda töötukassa maakondlikku osakonda ja esitada avaldus. Koos avaldusega tuleb esitada isikut tõendav dokument ning dokumendid, mis tõendavad inimese hõivatust töötuna arvelevõtmisele eelneval 12 kuul. Avalduse saab esitada ka iseteeninduse kaudu.

Töötutoetust makstakse kuni 270 päeva. Kui viimane töösuhe on lõpetatud tööandja algatusel töökohustuste rikkumise, usalduse kaotamise või vääritu teo tõttu, makstakse töötutoetust kuni 210 päeva.

Kui teile on määratud töötuskindlustushüvitis, siis samaaegselt töötutoetust taotleda ei saa. Töötutoetust ja töötuskindlustushüvitist makstakse kokku kuni 270 päeva.

Töötutoetust makstakse, kui töötu tuleb talle määratud ajal töötukassasse vastuvõtule ning täidab tööotsimiskavas kokku lepitud tingimusi ja tegevusi. Toetuse päevamäär on 2018. aastal 5,31 eurot ning toetust arvestatakse tagasiulatuvalt konsultatsioonil käimiste vaheliste päevade eest. Toetus makstakse töötu isiklikule pangakontole.

Töötutoetuse taotlemise, määramise, maksmise tingimuste jm kohta saab rohkem lugeda töötukassa kodulehelt.

Teised tööturutoetused

  • Stipendium, mida on õigus saada töötul, kes osaleb vähemalt 40 tundi kestval tööturukoolitusel, tööpraktikal, tööharjutusel, vabatahtlikul tööl või kaitstud töö esimeses etapis. Stipendium arvutatakse teenuseosutaja esitatud andmete alusel iga teenusel osaletud päeva eest. Stipendiumi päevamäär on 3,84 eurot ning see kantakse kord kuus töötu esitatud pangakontole teenusel osalemisele järgneva kuu jooksul.
  • Sõidu- ja majutustoetus töötule, kes osaleb tööturukoolitusel, tööpraktikal, tööharjutusel, vabatahtlikul tööl, tööklubis, tööotsingu töötoas, psühholoogilisel või võlanõustamisel või tööproovil. Sõidu- ja majutustoetust makstakse, kui töötu elukoha ja teenuste toimumise asukoha vahemaa on üle 500 meetri. Sõidu- ja majutustoetust makstakse 10 senti ühe kilomeetri kohta, maksimaalselt 26 eurot päevas.

Küsimuste korral helistage töötukassa infotelefonil 15501 (välismaalt helistades +372 614 8500), võtke ühendust Skype’i kaudu (tootukassa) või kirjutage e-posti aadressil info@tootukassa.ee.

Viimati muudetud: 05-01-2018 00:00 | Teksti koostas: töötukassa