Üksi elava pensionäri toetus

Üksi elavatel vanaduspensioniealistel on võimalus saada üks kord aastas – oktoobris – 115-eurost toetust. Toetuse maksmisel ei arvestata, kas vanaduspensioniealine inimene töötab või ei tööta ega talle makstavaid muid sotsiaaltoetusi ja tulusid.

Pensionär ei pea toetust ise taotlema, sotsiaalkindlustusamet maksab selle välja pärast andmete kontrollimist.

Kes toetust saavad

Toetuse saamiseks peab inimene perioodil 1. aprill kuni 30. september vastama kõikidele järgmistele tingimustele:

  • olema vanaduspensionieas
  • elama rahvastikuregistri andmetel üksi
  • talle on määratud pension ja selle igakuine netosumma on väiksem kui 1,2 Eesti keskmist vanaduspensioni - 2018. aastal on see 492 eurot. Netosumma on pensionisumma, millest on maha võetud tulumaks.

Andmed pensionäri vanuse ja pensioni suuruse kohta võtab sotsiaalkindlustusamet sotsiaalkaitse infosüsteemist.

Andmed üksi elamise kohta võtab sotsiaalkindlustusamet rahvastikuregistrist. Kui pensionär on 1. aprillist 30. septembrini elanud üksi, on tal õigus toetust saada. Kui pensionär on üksi elanud lühemat aega, ei loeta teda sel kalendriaastal üksi elavaks pensionäriks. Õigus toetust saada on tal järgmisel kalendriaastal, kui ta elab endiselt üksi.

Välisriigist pensioni saaja

Välisriigist pensioni saaja peab üksi elava pensionäri toetuse saamiseks teatama sotsiaalkindlustusametile oma välisriigi pensioni suuruse (1. aprilli 2018 seisuga), millele amet liidab Eestist saadava pensioni – nende summa peab olema väiksem kui 1,2 Eesti keskmist vanaduspensioni (2018. aastal 492 eurot).

Pensioni suuruse teatamiseks sobib pangakonto väljavõte.

Hooldekodude elanikud ja eestkostjad-eestkostetavad

Üksi elava pensionäri toetust on õigus saada ka hooldekodude elanikel ja eestkostjatel-eestkostetavatel.

  • Kõik hooldekodus elavad vanaduspensioni ealised inimesed, kelle pension on väiksem kui 492 eurot, saavad üksi elava pensionäri toetust.
  • Kui samal elamispinnal elab kaks pensionäri, kellest üks on hooldekodus, saavad toetust mõlemad.
  • Kui samal elamispinnal elavad eestkostja ja eestkostetav ning üks neist on pensionär, on tal õigus saada üksi elava pensionäri toetust. Andmeid kontrollib sotsiaalkindlustusamet rahvastikuregistrist.
  • Kui pensionär elab koos oma ülalpeetava lapse (lastega), on tal õigus saada üksi elava pensionäri toetust. See ei laiene olukorrale, kus vanavanema juurde on sisse kirjutatud lapselaps, vaid mõeldud on olukorda, kus pensionär kasvatab ise oma alaealist last.

Küsimuste korral helistage sotsiaalkindlustusameti infotelefonil 16106 või (+372) 612 1360 või kirjutage e-posti aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Viimati muudetud: 05-01-2018 00:00 | Teksti koostas: sotsiaalkindlustusamet