Ajateenistusse kutsumine

17-aastaseks saamisel saavad Eesti kodanikest noormeestest kaitseväekohustuslased ja nad kantakse kaitseväekohustuslaste registrisse.

Kaitseväekohustuslaste registrisse kandmisest teatab kaitseressursside amet kirjalikult rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressil. Enda staatust saate ise kontrollida kaitseväekohustuslaste registri päringu abil.

Teadete õigel ajal kättesaamiseks kontrollige ja teatage kaitseressursside ametile oma elukoha- ja kontaktandmed. Teadete saamiseks e-posti aadressile tellige kaitseväekohustuslase teavitused.

17-27-aastasena on noormees kutsealune aja- või asendusteenistusse asumise või sellest vabastamiseni. Ajateenistus on kohustuslik, kui:

  • olete lõpetanud vähemalt 6 klassi
  • vastate arstliku komisjoni otsusega tervisenõuetele
  • teil ei ole kehtivat ajapikendust
  • teid ei ole vabastatud ajateenistusse kutsumisest
  • puudub alus ajateenistusse kutsumata jätmiseks.

Naistel on võimalik omal soovil ajateenistusse asuda ning kaitseväekohustus võtta.

Ajateenistusse asumise tähtajad ja jagunemise ajateenistuskohtade vahel kehtestab kaitseminister. Kaitseministri korraldustest lähtudes kutsub kaitseressursside amet kutsealused ja vabatahtlikult soovi avaldanud naised ajateenistusse, määrates teenistuskoha, ajateenistusse asumise aja ning kogunemiskoha. Koos kutsega antakse tööandjale või õppeasutusele esitamiseks mõeldud tõend ajateenistusse kutsumise kohta.

Ajateenistusse kutsumise otsus antakse kutsealusele kätte vähemalt aasta enne teenistusse asumise aega, v.a juhul, kui:

  • kutsealusel on lõppenud ajapikendus
  • ta on jätnud varem ajateenistusse ilmumata.

Sellisel juhul teatatakse teenistusse asumise aeg vähemalt 30 päeva ette. Veelgi lühema etteteatamisajaga saab ajateenistusse asuda kutsealuse taotluse alusel.

Ajateenistusse asuvale naisele teatab kaitseressursside amet ajateenistusse võtmise otsuse vähemalt 90 päeva enne ajateenistuse algust.

Arstliku komisjoni toimumise ning ajateenistusse asumise aja meeles pidamiseks tellige kaitseväekohustuslaste meeletuletusteenus. Kutses määratud ajal ja kohas kogunemiskohta ilmumine ja ajateenistusse asumine on kutsealusele kohustuslik. Ka hilinemist loetakse ajateenistusse mitteilmumiseks. Ajateenistusse kutsumisest loe lähemalt kaitseressursside ameti kodulehelt.

Küsimuste korral helistage kutsealuste tasuta infoliini numbril 800 2525.

Teksti koostas: kaitseressursside amet