Kaitseressursside ameti arstlik komisjon

Enne aja- või asendusteenistusse asumist on kohustuslik läbida kaitseressursside ameti arstlik komisjon. Arstlik komisjon tuleb läbida uuesti, kui terviseseisund on muutunud näiteks raske haiguse tagajärjel.

Kaitseressursside ameti arstlik komisjon hindab kutsealuste, asendusteenistujate ning reservis olevate ja kaitseväekohustust võtta soovivate isikute terviseseisundit. Hindamise aluseks on kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuded.

Arstlikku komisjoni ilmumise aja ja koha määrab kaitseressursside amet ning see teatatakse kirjalikus kutses.

Arstlikus komisjonis tuleb esitada:

  • isikut tõendav dokument, st ID-kaart või pass
  • tervisetõend perearstilt
  • naistel günekoloogilise läbivaatuse tõend naistearstilt. Kuludokumendi alusel hüvitab kaitseressursside amet teile naistearsti esmase vastuvõtu kulu 20,23 euro ulatuses.
  • vajadusel muud terviseseisundit kirjeldavad originaaldokumendid või nende tervishoiuteenuse osutaja poolt kinnitatud koopia.
  • pangakonto number, kui olete kutsealune, reservis olev isik või kaitseväekohustust võtta sooviv naine.

Kutsealusele ja reservis olevale isikule makstakse hüvitist arstlikus komisjonis, täiendaval arstlikul läbivaatusel või terviseuuringul viibimisega seotud sõidu- ja toidukulu katteks pärast komisjoni ettenähtud ulatuses läbimist.

Hüvitise saamiseks tuleb arstlikus komisjonis esitada kaitseressursside ametile taotlus. Määratud ajal ja kohas arstlikku komisjoni ilmumine ning nõutud toimingute tegemine on kaitseväekohustuslasele kohustuslik. Kohustuse eiramisel tehakse ettekirjutus. Ettekirjutuse täitmata jätmisel võib kaitseressursside amet nõuda kaitseväekohustuslaselt sunniraha kuni 640 eurot.

Arstliku komisjoni kohta saab lähemalt lugeda kaitseressursside ameti kodulehelt.

Küsimuste korral helistage kutsealuste tasuta infoliini numbril 800 2525.

Viimati muudetud: 05-08-2015 00:00 | Teksti koostas: kaitseressursside amet