Õppekogunemised

Õppekogunemistele ehk nn kordusõppustele kutsutakse ajateenistuse läbinud inimesed. Õppekogunemisel tuletatakse meelde ajateenistuses õpitut ning tutvustatakse uut varustust ja relvastust. Kaitseväe sõjaaja üksused harjutavad koostööd ning tegevusi nii üksikvõitleja kui ka allüksuse tasandil.

Õppekogunemisest osavõtmise ajal on teil õigus saada toetust ja küsida sõidukulu hüvitamist. Sel ajal laienevad reservväelasele kaitseväeteenistuse seadusest tulenevad õigused ja kohustused.

Reservväelasele määratakse õppekogunemisel väeosa ülema või kõrgema ülema käskkirjaga tema auaste ja vastavalt sõjaväelisele väljaõppele ka ametikoht (ka kaitseväe sõjaaja koosseisudes ettenähtud ametikoht).

Millal õppekogunemisest teada antakse

120 päeva enne õppekogunemist saadab kaitseressursside amet teie registreeritud aadressile kutse. Kutses on kirjas tööandjale esitamiseks mõeldud informatsioon õppekogunemisele kutsumise kohta.

Enda andmeid saate kontrollida kaitseväekohustuslaste registris ja vajadusel saate enda kontaktandmeid uuendada.

Erineva auastmega reservväelastel on õppekogenemise kestus erineva pikkusega.

Kui sagedasti kutsutakse õppekogunemisele

Üldiselt võib arvestada sellega, et sagedamini kutsutakse õppekogunemistele kuni 35-aastaseid reservis olijaid ja neid, kellel on spetsiifiline eriala. Erisused võivad tulla ka sellest, milline on teile määratud sõjalise valmisoleku aste.

Kuni 4 aastat pärast ajateenistuse läbimist ollakse sõjaajaüksuse koosseisus kiirreageerimisvalmiduses, seejärel 8 aastat põhivalmiduses. Seega kutsutakse reservisolijaid sagedamini õppekogunemistele esimese 12 aasta jooksul pärast ajateenistuse läbimist. Täiendreservis on üle 35-aastased isikud, kellel on ajateenistusest möödas rohkem kui 12 aastat.

Lähemalt saab õppekogunemistest lugeda kaitseväe kodulehelt ja kaitseressursside ameti kodulehelt.

Viimati muudetud: 31-01-2017 00:00 | Teksti koostas: kaitsevägi