Relvad ja relvaluba

Tavakodanikul on õigus omada tsiviilrelva, mis on ette nähtud jahipidamiseks, vastava spordialaga tegelemiseks, enese ja vara kaitseks, kutsealal tegutsemiseks või kollektsioneerimiseks. Eristatakse piiramata ja piiratud tsiviilkäibega relvi ja laskemoona.

Juriidiline isik võib soetada, omada või vallata relvi sisevalveks, vastava spordiala või jahindusega tegelemiseks, õppetööks relvadega seonduvates õppeainetes, kollektsioneerimiseks, turvateenuse osutamiseks ja tegevusloaga lubatud relvade müügiks, valmistamiseks, hoidmiseks, ümbertegemiseks või parandamiseks

Piiramata ja piiratud tsiviilkäibega relvad

Piiramata tsiviilkäibega relva ega selle laskemoona ei või soetada, omada, vallata, kanda, hoida ega edasi toimetada alla 18-aastased. Piiramata tsiviilkäibes olevaid relvi ei kanta teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse.

Piiramata tsiviilkäibega relvad on:

 1. gaasipihusti
 2. kuni 4,5-millimeetrise kaliibriga (kaasa arvatud) pneumorelv
 3. jahinuga ja -puss
 4. allveenuga
 5. spordiotstarbeline vehklemisrelv (epee, espadron, florett jt)
 6. ajaloolise kultuuri-, võitlus- või sporditraditsiooniga seonduv külmrelv (mõõk, pistoda, rapiir jt) või selle koopia
 7. amb tõmbejõuga kuni 75 kg (kaasa arvatud)
 8. sportvibu tõmbejõuga kuni 45 kg (kaasa arvatud)
 9. allveerelv.

Vastava spordialaga tegelev vähemalt 10-aastane laps võib kanda, vallata ja edasi toimetada punktides 2 ja 4–9 nimetatud relvi.

Piiratud tsiviilkäibega relvad on:

 • gaasirelvad
 • pneumorelvad
 • heitrelvad
 • külmrelvad
 • tulirelvad.

Relva soetamine

Relva soetamiseks tuleb taotleda politsei- ja piirivalveameti teenindusest luba, mis annab õiguse loal märgitud relvaliigi hulka kuuluva relva soetamiseks ja hoidmiseks kuni relva registreerimiseni.

Soetamis- või relvaloa saamiseks on füüsilisest isikust taotleja kohustatud esitama:

 • kirjaliku avalduse, näidates selles soetada soovitava relva otstarbe, margi või liigi või konkreetse relva
 • isikut tõendavad dokumendid
 • arstliku läbivaatuse alusel tehtud järelotsuse otsuse
 • kaks fotot mõõtmetega 3 x 4 cm
 • riigilõivu tasumise tõendi.

Relva ostuks vajaliku soetamisloa saamiseks peab juriidilise isiku esindaja pöörduma politsei- ja piirivalveameti teenindusse. Taotlemiseks vajalikud dokumendid on:

 • kirjalik avaldus, põhjendades selles relvade vajalikkust ja näidates soetada soovitavate relvade otstarbe, margi või liigi ja koguse
 • ärakiri juriidilise isiku otsusest juriidilise isiku relvade ja laskemoona eest vastutava isiku ja tema asendaja määramise kohta
 • õiend, milles on vastutava isiku ja tema asendaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, ametikoht ja telefoninumber, andmed eksami sooritamise kohta
 • juriidilise isiku põhikiri (-määrus)
 • töötajate nimekiri, kes relva kandma hakkavad, milles on näidatud nende ees- ja perekonnanimi, isikukood ja elukoht
 • valvatavate objektide nimekiri, milles on näidatud nende aadressid, kontaktisikud ja telefoninumbrid, kui relva taotletakse turvateenuse osutamiseks või sisevalveks
 • relvade hoiukoht ja tingimuste kirjeldus
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument.

Juriidiline isik võib anda tema nimele registreeritud relva kanda oma töötajale, kellel on relvakandmisluba. Laskespordiorganisatsioon võib anda tema nimele registreeritud relva kanda oma organisatsiooni liikmele, kellel on relvakandmisluba.

Soetamisluba kehtib kolm kuud alates loa väljastamise päevast ning luba saab pikendada kolme kuu võrra. Soetamisloa hävimisest või kadumisest on loa omaja kohustatud viivitamata teavitama politsei- ja piirivalveametit. Relva soetanud isik on kohustatud seitsme tööpäeva jooksul esitama relvaloa taotluse koos soetamisloaga, kuhu relvamüüja on kandnud ostetud relva andmed (relva teenindusse kaasa võtma ei pea). Enne tulirelva loa saamist tuleb sooritada eksam. Relvaluba kehtib viis aastat.

Riigiportaalis saab kontrollida, millised relvad on teie nimele registreeritud, ja tutvuda väljastatud relvaloa infoga.

Relvaloa aegumise kohta saab tellida teavituse @eesti.ee aadressile või SMSiga.

Relvadega seotud teemade kohta saab lähemat infot politsei- ja piirivalveameti kodulehelt.

Viimati muudetud: 27-03-2015 00:00 | Teksti koostas: politsei- ja piirivalveamet