Kaitseliit

Kaitseliit on kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsev vabatahtlik, sõjaväeliselt korraldatud, relvi valdav ning sõjaväeliste harjutustega tegelev riigikaitseorganisatsioon.

Kaitseliidu ülesanne on vabale tahtele ja omaalgatusele toetudes suurendada rahva valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust ja põhiseaduslikku korda.

Kaitseliidul on üle Eesti 15 malevat: Alutaguse, Harju, Jõgeva, Järva, Lääne, Põlva, Pärnumaa, Rapla, Saaremaa, Sakala, Tallinna, Tartu, Valgamaa, Viru ja Võrumaa malev.

Kaitseliidu liikmeks astumine ja sellest väljaastumine on vabatahtlik ning toimub Kaitseliidu põhikirjas kehtestatud korras. Tegevliikmeks saab olla vähemalt 17-aastane Eesti kodanik. Kaitseliitu kuulub üle 15 500 inimese, koos Naiskodukaitse, Noorte Kotkaste ja Kodutütardega on liikmeid üle 24 500.

Lisaks malevatele on Kaitseliidu struktuuriüksused Kaitseliidu kool ja küberkaitse üksus.

Kaitseliidu kool

Kool pakub Kaitseliidu eri tasandi juhtidele oma ülesannete täitmiseks vajalike sõjaliste erialapädevuste, sotsiaalsete oskuste ja õpetamisoskuste baas- ja täiendusõpet. Õppetöö korraldus lähtub Kaitseliidu ülesannetest ning Kaitseliidu liikmete vajadustest ja võimalustest.

Kaitseliidu koolis õpetavad nii oma valdkonna professionaalid kui vastava ettevalmistuse saanud kaitseliitlased.

Küberkaitse üksus

Kaitseliidu küberkaitse üksus (KKÜ) on vabatahtlik organiseeritud ühendus Eesti küberruumi kaitseks. Üksuse missioon on kaitsta Eesti kõrgtehnoloogilist eluviisi, kaitstes informatsiooni infrastruktuuri ning teostades seeläbi laiapõhjalise riigikaitse eesmärke.

KKÜ liikmeskonda kuuluvad küberkaitse seisukohalt olulistel positsioonidel olevad spetsialistid, IT-oskustega inimesed, sealhulgas noored, kes on valmis andma oma panuse riigi küberkaitsesse, ning küberkaitseks vajalike erialade spetsialistid.

Seotud asutused

Viimati muudetud: 10-03-2017 00:00 | Teksti koostas: Kaitseliit