Hea riigiportaali külastaja!

Teisipäeval, 22. augustil kella 22–23 on katkestusi teenuse "Minu dokumendid" töös.
Vabandage ebamugavuste pärast!


Sulge

Liigu järgmisele sisuosale

Märksõnadele vastavad artiklid

Näitan 1-25, Kokku 28

Pealkiri Valdkond

Ametiühing

Ametiühingu eesmärk on töötajate töö-, teenistus- ja kutsealaste, majanduslike ning sotsiaalsete õiguste ja huvide esindamine ja kaitsmine. Ametiühingusse kuulumine või mittekuulumine on vabatahtlik …

Töötamise alused (teema)

Avalik teenistus

Avalik teenistus tähendab töötamist riigi või kohaliku omavalituse ametiasutuses.Iga avalik teenistuja on osa suuremast süsteemist, mille ühine eesmärk on ühiskondliku huvi teenimine. Peamised põhimõ…

Töötamise alused (teema)

Erivajadusega inimese õigused

Erivajadusega inimestele kehtivad tööl puhkuse ja tööaja suhtes suuremad õigused. Töötukassa pakub erivajadusega töötule tööturu lisateenuseid, millega töö leidmist ja hoidmist lihtsustada. Inimesel…

Töötamise alused (teema)

Erivajadusega töötu või tööotsija

Kui soovite leida tööd ja töötada, kuid vajate selleks puude või pikaajalise tervisehäire tõttu abi, saab töötukassa just teile mõeldud teenustega abiks olla. Puudega või pikaajalise tervisehäirega …

Töötus ja töö otsimine (teema)

Isiku andmed kohustusliku kogumispensioni registris

Isiku andmete päringus kuvatakse isiku- ja kontaktandmed kohustusliku kogumispensioni registris. Kui kontaktandmed on muutunud, tuleb teha vastav muudatus ka kohustusliku kogumispensioni registrisse.…

Toetused ja sotsiaalabi (teenus)

Isiku pensionifondi valikud

Päringus kuvatakse inimese hetkel kehtiva pensionifondi nimetus ning kui liitumisperioodi jooksul on esitatud avaldus pensionifondi valiku muutmiseks, siis ka tulevikus kehtima hakkava kohustusliku p…

Töö ja töösuhted (teenus)

Kogumispensionid

Kohustuslik kogumispension ehk II sammas Pensioni teise samba liitumisavalduse esitamisega võetakse endale siduv kohustus – kogumispensionist ei saa enam loobuda. Kogumispensioniga liitumine on koh…

Pensioniealine (teema)

Kollektiivleping

Kollektiivleping on vabatahtlik kokkulepe töötajate ja tööandja vahel, millega saab määrata kindlaks töötamise tingimused. Kollektiivlepingu sõlmimine Kollektiivlepingu sõlmimist, kehtimist, lõppem…

Töötamise alused (teema)

Kui tekib probleeme Euroopa Liidu ametiasutustega suhtlemisel

Kui teil on teises Euroopa Liidu (EL) liikmesriigis tekkinud probleem ametiasutusega seoses ELi õiguse väära kohaldamisega, tasub pöörduda SOLVITi poole. SOLVIT on ELi liikmesriikide koostöövõrgusti…

Euroopa Liit (teema)

Kutsehaigus ja tööõnnetus

Kutsehaigus on haigus, mille on põhjustanud kutsehaiguste loetelus nimetatud töökeskkonna ohutegur või töö laad. Kutsehaiguse diagnoosib töötervishoiuarst, kes teeb kindlaks töötaja terviseseisundi …

Töötervishoid ja tööohutus (teema)

Laps ja töötamine

Kui tööd on lihtsad ja ei takista hariduse omandamist võib töötada ka alla 15-aastane või koolikohustuslik noor. Alla 18-aastane noor peab töölepingu sõlmimiseks saama vanema(te) nõusoleku. 7–14-…

Töötamise alused (teema)

Pensionikindlustuse registri teatis

Pensionistaaž kujuneb eluteel toimunud tegevustest, nagu õppimine, laste kasvatamine, töötamine, sõjaväes teenimine. Pensionistaaž jaguneb kaheks: pensioniõiguslik staaž kuni 31.12.1998, mida ar…

Toetused ja sotsiaalabi (teenus)

Pensionikonto saldoteatis

Pensionikonto saldoteatis näitab isiku pensionikonto seisu valitud kuupäeval. Teatisel on näha: pensionifondide nimetused, mille osakuid omatakse või ollakse omanud pensionifondi osaku puhasväärt…

Töö ja töösuhted (teenus)

Pensionikonto väljavõte

Pensionikonto väljavõtte vaatamiseks tuleb sisestada kuupäevade vahemik. Pensionikonto väljavõttel on näha: Periood, mille kohta väljavõte on tehtud. Isikule kuuluvate osakute arv väljavõtte peri…

Perekond (teenus)

Pensioni, toetuste ja hüvitiste vaatamine

Siin on võimalik vaadata kuu alguse seisuga enda: pensioni peretoetusi vanemahüvitist. Pensioni ja vanemahüvitist maksustatakse tulumaksuga. Vaadake ka teile väljamakstavat pensioni, toetu…

Perekond (teenus)

Riiklikud pensionid

Vanaduse, töövõimetuse või toitja kaotuse korral maksab riik igakuist rahalist sotsiaalkindlustushüvitist – riiklikku pensioni. Seda makstakse Eesti alalisele elanikule ja tähtajalise elamisloa või e…

Pensioniealine (teema)

Sisenemine ohutu tööelu andmekogusse (Tööbik)

Tööbik on Eesti ettevõtetele tasuta veebipõhine töövahend, mis on abiks töökeskkonna, töötervishoiu ja tööohutusega seotud tegevuste haldamisel. Tööbikus saab ettevõtte töökeskkonnaspetsialisti üles…

Töö ja töösuhted (teenus)

Teenused töötule ja tööotsijale

Kõigile inimestele, sõltumata sellest, kas nad on töötu või tööotsijana töötukassas arvele võetud, pakub töötukassa tööotsingute toetamiseks järgmisi teenuseid: teavitamine tööturuolukorrast ning…

Töötus ja töö otsimine (teema)

Toetused töötule

Tööturutoetuste liigid on: töötutoetus, mida on õigus saada töötajal, kellel puudub sissetulek töötutoetuse ulatuses ja kes töötuna arvelevõtmisele eelnenud 12 kuu jooksul on vähemalt 180 päeva tö…

Töötus ja töö otsimine (teema)

Tööleping

Tööleping on töötaja ja tööandja kokkulepe, mille kohaselt töötaja kohustub tegema tööandjale tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile, tööandja aga kohustub maksma töötajale töö eest tasu ning …

Töötamise alused (teema)

Töölepingu lõpetamine

Igasugune töölepingu muutmine ja lõpetamine peab toimuma kooskõlas kehtivate seadustega. Tundes, et tööandja teeb töölepingu muutmise või lõpetamisega liiga, tuleb oma õiguste kaitseks pöörduda tööva…

Töötus ja töö otsimine (teema)

Töötaja puhkus

Töötaja tööaja üldine riiklik norm on 8 tundi päevas ehk 40 tundi nädalas. Alaealistel, naistel enne või pärast lapsepuhkust ning tööga seotud tervisekahjustuse ja töövõimetusega töötajal kehtivad pu…

Tööaeg ja puhkus (teema)

Töötuskindlustus

Töötuskindlustuse eesmärk on tagada töötajale töötuks jäämise ajaks asendussissetulek, mis samas toetaks aktiivseid tööotsinguid ning pakkuda tööandjale tuge majanduslike ümberkorralduste ajal. Tööt…

Toetused ja hüvitised (teema)

Töötu või tööotsija

Töötu on inimene, kes ei tööta, on arvele võetud töötukassas ja otsib tööd. Töötu peab täitma individuaalset tööotsimiskava, käima määratud ajal töötukassas konsultatsioonil, otsima aktiivselt tööd n…

Töötus ja töö otsimine (teema)

Töövaidlus

Kui töötajal ja tööandjal tekib lahkarvamus, siis püütakse vaidlus lahendada poolte kokkuleppel. Nii tööandjal kui töötajal on õigus pöörduda töövaidluskomisjoni, kui vaidlust pole võimalik kokkulep…

Töötamise alused (teema)

Kui otsing ei andnud soovitud tulemust, vaadake sisukaarti ja/või täpsemat otsingut.