Liigu järgmisele sisuosale

Märksõnadele vastavad artiklid

Näitan 1-25, Kokku 36

Pealkiri Valdkond

Ametiühing

Ametiühingu eesmärk on töötajate töö-, teenistus- ja kutsealaste, majanduslike ning sotsiaalsete õiguste ja huvide esindamine ja kaitsmine. Ametiühingusse kuulumine või mittekuulumine on vabatahtlik …

Töötamise alused (teema)

Arhiiviteatise taotlus - töötamine

Selle vormi kaudu saab esitada rahvusarhiivile päringu pensioniõigusliku tööstaaži tõendamiseks. Arhiiv saab vastata päringule siis, kui vastava asutuse või ettevõtte personalidokumendid on avalikku …

Õigusabi (teenus)

Avalik teenistus

Avalik teenistus tähendab töötamist riigi või kohaliku omavalituse ametiasutuses.Iga avalik teenistuja on osa suuremast süsteemist, mille ühine eesmärk on ühiskondliku huvi teenimine. Peamised põhimõ…

Töötamise alused (teema)

Erivajadusega inimese õigused

Erivajadusega inimestele kehtivad tööl puhkuse ja tööaja suhtes suuremad õigused. Töötukassa pakub erivajadusega töötule tööturu lisateenuseid, millega töö leidmist ja hoidmist lihtsustada. Inimesel…

Töötamise alused (teema)

Erivajadusega töötu või tööotsija

Kui soovite leida tööd ja töötada, kuid vajate selleks puude või pikaajalise tervisehäire tõttu abi, saab töötukassa just teile mõeldud teenustega abiks olla. Puudega või pikaajalise tervisehäirega …

Töötus ja töö otsimine (teema)

Ettevõtja otsing majandustegevuse registrist

Teenus võimaldab otsida majandustegevuse registris (MTR) registreeritud ettevõtjaid ja nende registrikannete üldinfot. Majandustegevuse register on asutatud selleks, et pidada arvestust ning teostada…

Tegevusload ja majandustegevusteated (teenus)

Ettevõtjate otsing äriregistrist

Teenus võimaldab otsida ettevõtjaid nime osa järgi või pärida konkreetse ettevõtja andmeid registrikoodi alusel. Väljundiks on ettevõtja lihtandmed: nimi registrikood staatus registris aadress.…

Töö ja töösuhted (teenus)

FIE staatuse päring

Päring selle kohta, kas küsitud isikukoodiga isik on või on varem olnud füüsilisest isikust ettevõtja (FIE). Teenus on kasutatav ainult kodaniku rollis.

Töö ja töösuhted (teenus)

Isiku andmed kohustusliku kogumispensioni registris

Isiku andmete päringus kuvatakse isiku- ja kontaktandmed kohustusliku kogumispensioni registris. Kui kontaktandmed on muutunud, tuleb teha vastav muudatus ka kohustusliku kogumispensioni registrisse.…

Perekond (teenus)

Isiku pensionifondi valikud

Päringus kuvatakse inimese hetkel kehtiva pensionifondi nimetus ning kui liitumisperioodi jooksul on esitatud avaldus pensionifondi valiku muutmiseks, siis ka tulevikus kehtima hakkava kohustusliku p…

Perekond (teenus)

Kogumispensionid

Kohustuslik kogumispension ehk II sammas Pensioni teise samba liitumisavalduse esitamisega võetakse endale siduv kohustus – kogumispensionist ei saa enam loobuda. Kogumispensioniga liitumine on koh…

Pensioniealine (teema)

Kollektiivleping

Kollektiivleping on vabatahtlik kokkulepe töötajate ja tööandja vahel, millega saab määrata kindlaks töötamise tingimused. Kollektiivlepingu sõlmimine Kollektiivlepingu sõlmimist, kehtimist, lõppem…

Töötamise alused (teema)

Kui tekib probleeme Euroopa Liidu ametiasutustega suhtlemisel

Kui teil on teises Euroopa Liidu (EL) liikmesriigis tekkinud probleem ametiasutusega seoses ELi õiguse väära kohaldamisega, tasub pöörduda SOLVITi poole. SOLVIT on ELi liikmesriikide koostöövõrgusti…

Euroopa Liit (teema)

Kutsehaigus ja tööõnnetus

Kutsehaigus on haigus, mille on põhjustanud kutsehaiguste loetelus nimetatud töökeskkonna ohutegur või töö laad. Kutsehaiguse diagnoosib töötervishoiuarst, kes teeb kindlaks töötaja terviseseisundi …

Töötervishoid ja tööohutus (teema)

Laps ja töötamine

Kui tööd on lihtsad ja ei takista hariduse omandamist võib töötada ka alla 15-aastane või koolikohustuslik noor. Alla 18-aastane noor peab töölepingu sõlmimiseks saama vanema(te) nõusoleku. 7–14-…

Töötamise alused (teema)

Minuga seotud ettevõtjad

Teenus võimaldab äriregistrist pärida endaga seotud ettevõtjaid. Päringu tulemuseks on järgmised detailandmed ettevõtja kohta: ettevõtja registrikood registrikaardi üldandmed isikuandmed kommer…

Töö ja töösuhted (teenus)

Pensionikindlustuse registri teatis

Isik saab teha päringu oma sotsiaalmaksu ja pensionikindlustuse andmete vaatamiseks ja kontrollimiseks riiklikus pensionikindlustuse registris. Registrisse kantud isikuandmete alusel koostatakse ig…

Töö ja töösuhted (teenus)

Pensionikonto saldoteatis

Pensionikonto saldoteatis näitab isiku pensionikonto seisu valitud kuupäeval. Teatisel on näha: pensionifondide nimetused, mille osakuid omatakse või ollakse omanud pensionifondi osaku puhasväärt…

Toetused ja sotsiaalabi (teenus)

Pensionikonto väljavõte

Pensionikonto väljavõtte vaatamiseks tuleb sisestada kuupäevade vahemik. Pensionikonto väljavõttel on näha: Periood, mille kohta väljavõte on tehtud. Isikule kuuluvate osakute arv väljavõtte peri…

Töö ja töösuhted (teenus)

Pensioni, toetuste ja hüvitiste vaatamine

Siin on võimalik vaadata kuu alguse seisuga enda: pensioni peretoetusi vanemahüvitist. Pensioni ja vanemahüvitist maksustatakse tulumaksuga. Vaadake ka teile väljamakstavat pensioni, toetu…

Toetused ja sotsiaalabi (teenus)

Registreeringu otsing majandustegevuse registrist

Võimalus otsida majandustegevuse registris registreeritud ettevõtjaid ja nende kehtivaid registreeringuid. Majandustegevuse register on asutatud selleks, et pidada arvestust ning teostada järeleva…

Tegevusload ja majandustegevusteated (teenus)

Riiklikud pensionid

Vanaduse, töövõimetuse või toitja kaotuse korral maksab riik igakuist rahalist sotsiaalkindlustushüvitist – riiklikku pensioni. Seda makstakse Eesti alalisele elanikule ja tähtajalise elamisloa või e…

Töötamise alused (teema)

Sisenemine ohutu tööelu andmekogusse (Tööbik)

Tööbik on Eesti ettevõtetele tasuta veebipõhine töövahend, mis on abiks töökeskkonna, töötervishoiu ja tööohutusega seotud tegevuste haldamisel. Tööbikus saab ettevõtte töökeskkonnaspetsialisti üles…

Töö ja töösuhted (teenus)

Teenused töötule ja tööotsijale

Kõigile inimestele, sõltumata sellest, kas nad on töötu või tööotsijana töötukassas arvele võetud, pakub töötukassa tööotsingute toetamiseks järgmisi teenuseid: teavitamine tööturuolukorrast ning…

Töötus ja töö otsimine (teema)

Tegevusloa otsing majandustegevuse registrist

Teenus võimaldab otsida Majandustegevuse registris (MTR) registreeritud ettevõtjaid ja nende tegevuslubasid. Majandustegevuse register on asutatud selleks, et pidada arvestust ning teostada järeleval…

Tegevusload ja majandustegevusteated (teenus)

Kui otsing ei andnud soovitud tulemust, vaadake sisukaarti ja/või täpsemat otsingut.