Hea riigiportaali külastaja!

Teisipäeval, 22. augustil kella 22–23 on katkestusi teenuse "Minu dokumendid" töös.
Vabandage ebamugavuste pärast!


Sulge

Liigu järgmisele sisuosale

Märksõnadele vastavad artiklid

Näitan 1-25, Kokku 30

Pealkiri Valdkond

Abielu lahutamine

Abielu saab lahutada abikaasade vastastikusel kokkuleppel perekonnaseisuasutuses või notari juures, vaidluse korral ka kohtus. Perekonnaseisuasutused, millel on pädevus abielu lahutada, on maavalitsu…

Abielu (teema)

Abielu sõlmimine

Eestis sõlmitakse abielu täisealise mehe ja naise vahel. 15–17-aastane alaealine võib abielluda juhul, kui kohus on tema teovõimet abiellumiseks laiendanud ja andnud abiellumiseks loa. Piiratud teov…

Abielu (teema)

Abikaasade varalised õigused

Sobiva varasuhte saavad abiellujad valida enne abielu sõlmimist.Abiellumisavaldust (129 KB)esitades saate valida, kas teie puhul kehtib: varaühisus, mis seob abikaasad majanduslikult väga tugevast…

Varalised suhted perekonnas (teema)

Ajutise töövõimetuse hüvitised

Ajutise töövõimetuse hüvitist maksab haigekassa töövõimetuslehe alusel kindlustatule, kellel jääb ajutise töövabastuse tõttu saamata sotsiaalmaksuga maksustatud tulu. Infot töövõimetuslehe perioodi …

Toetused ja hüvitised (teema)

Ekspordi ja piiriülese tegevuse rahastamine

Välisturgudel tegutsemise rahastamiseks on teie ettevõttele erinevate teenustega abiks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS). KredEx Krediidikindlustus ASi pakutavad kindlustused vähendavad teie et…

Ettevõtte rahastamine (teema)

e-PRIA portaal

e-PRIA on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) kliendiportaal, mille vahendusel saavad kliendid PRIA-le esitada dokumente ja tutvuda enda andmetega PRIA registrites. Kliendiportaa…

Keskkonnakaitse (teenus)

Hoolekandeasutused

Hoolekandeasutus on päevaselt või ööpäevaselt tegutsev asutus, kus viibivatele isikutele tagatakse hooldamine, vajadusel ka ravi, põetamine, kasvatamine ja arendamine. Ööpäevased hoolekandeasutused …

Sotsiaalhoolekanne (teema)

Isiku andmed kohustusliku kogumispensioni registris

Isiku andmete päringus kuvatakse isiku- ja kontaktandmed kohustusliku kogumispensioni registris. Kui kontaktandmed on muutunud, tuleb teha vastav muudatus ka kohustusliku kogumispensioni registrisse.…

Toetused ja sotsiaalabi (teenus)

Isiku pensionifondi valikud

Päringus kuvatakse inimese hetkel kehtiva pensionifondi nimetus ning kui liitumisperioodi jooksul on esitatud avaldus pensionifondi valiku muutmiseks, siis ka tulevikus kehtima hakkava kohustusliku p…

Töö ja töösuhted (teenus)

Kogumispensionid

Kohustuslik kogumispension ehk II sammas Pensioni teise samba liitumisavalduse esitamisega võetakse endale siduv kohustus – kogumispensionist ei saa enam loobuda. Kogumispensioniga liitumine on koh…

Pensioniealine (teema)

Kuriteoohvritele kahju korvamine

Kuriteoohvritele makstakse riiklikku hüvitist juhul, kui kuriteo tagajärjel on ohvril tekkinud raske kehavigastus, vähemalt neli kuud kestev tervisehäire või kui ohver on saanud kuriteo tagajärjel su…

Toetused ja hüvitised (teema)

Kutseõpingute rahastamine, õppetoetused

Riik maksab kutsehariduse omandajatele õppetoetusi, et toetada ja soodustada nende haridusteed. Lisaks hüvitatakse kutseõppurile teatud tingimustel sõidukulud ning pakutakse tasuta või soodushinnaga …

Kutse- ja kõrgharidus (teema)

Pensionikindlustuse registri teatis

Pensionistaaž kujuneb eluteel toimunud tegevustest, nagu õppimine, laste kasvatamine, töötamine, sõjaväes teenimine. Pensionistaaž jaguneb kaheks: pensioniõiguslik staaž kuni 31.12.1998, mida ar…

Töö ja töösuhted (teenus)

Pensionikonto saldoteatis

Pensionikonto saldoteatis näitab isiku pensionikonto seisu valitud kuupäeval. Teatisel on näha: pensionifondide nimetused, mille osakuid omatakse või ollakse omanud pensionifondi osaku puhasväärt…

Perekond (teenus)

Pensionikonto väljavõte

Pensionikonto väljavõtte vaatamiseks tuleb sisestada kuupäevade vahemik. Pensionikonto väljavõttel on näha: Periood, mille kohta väljavõte on tehtud. Isikule kuuluvate osakute arv väljavõtte peri…

Toetused ja sotsiaalabi (teenus)

Pensioni, toetuste ja hüvitiste vaatamine

Siin on võimalik vaadata kuu alguse seisuga enda: pensioni peretoetusi vanemahüvitist. Pensioni ja vanemahüvitist maksustatakse tulumaksuga. Vaadake ka teile väljamakstavat pensioni, toetu…

Perekond (teenus)

Pere- ja lastetoetused

Riiklikke peretoetusi makstakse: Eesti alalisele elanikule Eestis elavatele välismaalastele, kellel on tähtajaline elamisluba või elamisõigus. Riiklike peretoetuste hulka kuuluvad sünnitoet…

Riigi rahaline abi lastega peredele (teema)

Riiklikud pensionid

Vanaduse, töövõimetuse või toitja kaotuse korral maksab riik igakuist rahalist sotsiaalkindlustushüvitist – riiklikku pensioni. Seda makstakse Eesti alalisele elanikule ja tähtajalise elamisloa või e…

Pensioniealine (teema)

Sotsiaalteenused

Sotsiaalteenuste ja vältimatu sotsiaalabi andmist korraldab kohalik omavalitsus. Sotsiaalteenuseid on õigus saada: Eesti alalisel elanikul Eestis seaduslikul alusel elaval välismaalasel Eestis v…

Sotsiaalhoolekanne (teema)

Sotsiaaltoetused puudega inimesele

Sotsiaaltoetusi on õigus saada Eesti alalisel elanikul lisakulutusi põhjustava keskmise, raske või sügava puude korral. Samuti saab sotsiaaltoetusi taotleda tähtajalise elamisloa või tähtajalise elam…

Erivajadustega inimene (teema)

Sporditegevuse toetus spordiklubides lastele ja täiskasvanule (Tallinn/Viimsi/Harku)

Tallinna/Viimsi/Harku lapsevanem (spordiharrastaja seaduslik esindaja) või spordiharrastaja peab tegema kinnituse spordiklubis osalemise kohta, millisele spordiklubile või -koolile eelarvest antav sp…

Vaba aeg (teema)

Sünnitoetus

Sünnitoetus on ühekordne riiklik toetus, mida makstakse lapse sünni puhul. Toetuse suurus on 320 eurot. Lapse sünnitoetust makstakse, kui seda on taotletud enne lapse kuuekuuseks saamist. Kolmikute …

Toetused ja hüvitised (teema)

Toetused alustavale ettevõtjale

Alustaval ettevõtjal on oma käivitatava äri soodsaks rahastamiseks võimalik saada EASi starditoetust, Euroopa Liidu struktuuritoetusi ning KredExi käendatavat stardilaenu. Ettevõtluse Arendamise Sih…

Ettevõtte rahastamine (teema)

Toetused represseeritutele

Saksamaa ja Nõukogude Liidu okupatsiooniperioodidel (16. juuni 1940 – 20. august 1991) õigusvastaselt represseeritud inimestele (ning nendega võrdsustatud isikutele) tagatakse erikorraga toetused, so…

Toetused ja hüvitised (teema)

Toetused töötule

Tööturutoetuste liigid on: töötutoetus, mida on õigus saada töötajal, kellel puudub sissetulek töötutoetuse ulatuses ja kes töötuna arvelevõtmisele eelnenud 12 kuu jooksul on vähemalt 180 päeva tö…

Toetused ja hüvitised (teema)

Kui otsing ei andnud soovitud tulemust, vaadake sisukaarti ja/või täpsemat otsingut.