Liigu järgmisele sisuosale

Märksõnadele vastavad artiklid

Näitan 1-25, Kokku 62

Pealkiri Valdkond

Abielu lahutamine

Abielu saab lahutada abikaasade vastastikusel kokkuleppel perekonnaseisuasutuses või notari juures, vaidluse korral ka kohtus. Perekonnaseisuasutused, millel on pädevus abielu lahutada, on maavalitsu…

Mida teha, kui ... (teema)

Abielu sõlmimine

Eestis sõlmitakse abielu täisealise mehe ja naise vahel. 15–17-aastane alaealine võib abielluda juhul, kui kohus on tema teovõimet abiellumiseks laiendanud ja andnud abiellumiseks loa. Piiratud teov…

Abielu (teema)

Abikaasade varalised õigused

Sobiva varasuhte saavad abiellujad valida enne abielu sõlmimist.Abiellumisavaldust (129 KB)esitades saate valida, kas teie puhul kehtib: varaühisus, mis seob abikaasad majanduslikult väga tugevast…

Varalised suhted perekonnas (teema)

Ajutise töövõimetuse hüvitised

Ajutise töövõimetuse hüvitist maksab haigekassa töövõimetuslehe alusel kindlustatule, kellel jääb ajutise töövabastuse tõttu saamata sotsiaalmaksuga maksustatud tulu. Oma töövõimetushüvitise menetle…

Toetused ja hüvitised (teema)

Ekspordi ja piiriülese tegevuse rahastamine

Välisturgudel tegutsemise rahastamiseks on teie ettevõttele erinevate teenustega abiks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS). KredEx Krediidikindlustus ASi pakutavad kindlustused vähendavad teie et…

Ettevõtte rahastamine (teema)

Eluruumide kohandamise toetus puuetega inimestele (Tartu)

Teenuse abil on võimalik saada toetust ehitustöödeks, mida tehakse eluruumi sisenemise või eluruumis toimetuleku hõlbustamiseks. Toetust on õigus taotleda sügava liikumispuudega japrogresseeruva liik…

Toetused ja sotsiaalabi (teenus)

e-PRIA portaal

e-PRIA on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) kliendiportaal, mille vahendusel saavad kliendid PRIA-le esitada dokumente ja tutvuda enda andmetega PRIA registrites. Kliendiportaa…

Keskkonnakaitse (teenus)

Hooldaja määramise taotlus (erinevad vallad)

Raske või sügava puudega inimesele hooldaja saamiseks. Selleks, et saata taotlus ühele paremas veerus asuvale asutusele, vajutage nuppu "Vali asutus". Seejärel tuleb ekraanile tähestik ja sobivale t…

Toetused ja sotsiaalabi (teenus)

Hooldajatoetuse taotlus (erinevad vallad)

Toetuse taotlus täisealise sügava/raske puudega inimese hooldajale/eestkostjale, hooldust vajava vanaduspensionäri hooldajale või raske/sügava puudega lapse hooldajale. Selleks, et saata taotlus ühe…

Toetused ja sotsiaalabi (teenus)

Hooldekodusse paigutamise avaldus (erinevad vallad)

Avalduse hooldekodusse koha saamiseks saab esitada hooldust vajav inimene või tema esindaja.

Toetused ja sotsiaalabi (teenus)

Hoolduse lõpetamise avaldus (Tartu)

Hooldus lõpetatakse hooldatava või hooldaja avalduse alusel (blankett või e-taotlus), milles näidatakse hoolduse lõpetamist tingivad asjaolud.

Toetused ja sotsiaalabi (teenus)

Hoolekandeasutused

Hoolekandeasutus on päevaselt või ööpäevaselt tegutsev asutus, kus viibivatele isikutele tagatakse hooldamine, vajadusel ka ravi, põetamine, kasvatamine ja arendamine. Ööpäevased hoolekandeasutused …

Sotsiaalhoolekanne (teema)

Invataksoteenuse limiidi suurendamine (Tartu)

Tartu linna poolt pakutav lisatoetus (lisalimiit) invatakso teenuse kasutajatele, kes kasutavad ratastooli või käivad tihti raviprotseduuridel ning kelle kulutused transpordile on suured. Taotlust võ…

Toetused ja sotsiaalabi (teenus)

Isiku andmed kohustusliku kogumispensioni registris

Isiku andmete päringus kuvatakse isiku- ja kontaktandmed kohustusliku kogumispensioni registris. Kui kontaktandmed on muutunud, tuleb teha vastav muudatus ka kohustusliku kogumispensioni registrisse.…

Toetused ja sotsiaalabi (teenus)

Isiku pensionifondi valikud

Päringus kuvatakse inimese hetkel kehtiva pensionifondi nimetus ning kui liitumisperioodi jooksul on esitatud avaldus pensionifondi valiku muutmiseks, siis ka tulevikus kehtima hakkava kohustusliku p…

Perekond (teenus)

Kogumispensionid

Kohustuslik kogumispension ehk II sammas Pensioni teise samba liitumisavalduse esitamisega võetakse endale siduv kohustus – kogumispensionist ei saa enam loobuda. Kogumispensioniga liitumine on koh…

Pension (teema)

Koolimineku toetus (erinevad vallad ja linnad)

Lapse 1. klassi minekul on võimalik taotleda kodukoha omavalitsusest toetust.

Toetused ja sotsiaalabi (teenus)

Kuriteoohvritele kahju korvamine

Kuriteoohvritele makstakse riiklikku hüvitist juhul, kui kuriteo tagajärjel on ohvril tekkinud üliraske kehavigastus, vähemalt kuus kuud kestev tervisehäire või kui ohver on saanud kuriteo tagajärjel…

Toetused ja hüvitised (teema)

Kutseõpingute rahastamine, õppetoetused

Riik maksab kutsehariduse omandajatele õppetoetusi, et toetada ja soodustada nende haridusteed. Lisaks hüvitatakse kutseõppurile teatud tingimustel sõidukulud ning pakutakse tasuta või soodushinnaga …

Kutse- ja kõrgharidus (teema)

Lapsehoiuteenuse taotlus

Lapse vanem, määratud eestkostja või hooldaja saavad taotleda lapsehoiuteenust kohalikult vallavalitsuselt.

Perekond (teenus)

Lapsehoiuteenuse taotlus (Pärnu)

Riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele on õigus raske või sügava puudega lapse seaduslikul esindajal või hooldajal kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks, eeldusel et: lapse h…

Toetused ja sotsiaalabi (teenus)

Lapsehoiuteenuse toetus

Riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele on õigus raske või sügava puudega lapse seaduslikul esindajal või hooldajal kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks. Enne lapsehoiuteenuse …

Perekond (teenus)

Matusetoetuse avaldus

Matusetoetust makstakse valla elanike registris oleva isiku surma registreerimise päeval surnud isiku perekonnaliikmele, hooldajale või matuse korraldajale.

Toetused ja sotsiaalabi (teenus)

Matusetoetuse avaldus (Halinga)

Matusetoetust makstakse Halinga valla elanike registris oleva isiku surma korral surnud isiku perekonnaliikmele, hooldajale või matuse korraldajale.

Perekond (teenus)

MTÜ toetuse aruanne (Jõgeva)

Toetuse saaja on kohustatud esitama linnavalitsusele 1 kuu jooksul peale kavandatava tegevuse toimumist aruande toetuse kasutamise kohta, näidates ära kogu tegevuse eelarve ja raha kasutamise. Aruan…

Kultuur ja vaba aeg (teenus)

Kui otsing ei andnud soovitud tulemust, vaadake sisukaarti ja/või täpsemat otsingut.