Liigu järgmisele sisuosale

Märksõnadele vastavad artiklid

Näitan 1-25, Kokku 105

Pealkiri Valdkond

Abielu lahutamine

Abielu saab lahutada perekonnaseisuasutuses, notari juures või kohtus. Perekonnaseisuasutused on maavalitsused, linna -ja vallavalitsused. Abielu lahutamine perekonnaseisuasutuses Perekonnaseisuasu…

Abielu (teema)

Abielu sõlmimine

Eestis sõlmitakse abielu täisealise mehe ja naise vahel. 15-17-aastane alaealine võib abielluda juhul, kui kohus on tema teovõimet abiellumiseks laiendanud. Piiratud teovõimeline täisealine võib abi…

Abielu (teema)

Abikaasade varalised õigused

Sobiva varasuhte saavad abiellujad valida enne abielu sõlmimist.Abiellumisavaldust (129 KB)esitades saate valida, kas teie puhul kehtib: varaühisus, mis seob abikaasad majanduslikult väga tugevast…

Varalised suhted perekonnas (teema)

Ajutise töövõimetuse hüvitised

Ajutise töövõimetuse hüvitist maksab haigekassa töövõimetuslehe alusel kindlustatule, kellel jääb ajutise töövabastuse tõttu saamata sotsiaalmaksuga maksustatud tulu. Oma töövõimetushüvitise menetle…

Toetused ja hüvitised (teema)

Arhiiviteatise taotlus - töötamine

Selle vormi kaudu saab esitada rahvusarhiivile päringu pensioniõigusliku tööstaaži tõendamiseks. Arhiiv saab vastata päringule siis, kui vastava asutuse või ettevõtte personalidokumendid on avalikku …

Õigusabi (teenus)

Eakate toimetulek ja hoolekanne

Inimese kõrvalabi vajadus suureneb vanusega. Seetõttu on eakatele eelkõige abi teenustest, mida pakutakse kodustes tingimustes. Koduteenused aitavad vähenenud toimetulekuvõimega eakal inimesel kas is…

Pensioniealine (teema)

Elatis ja elatisabi lapsele

Perekonnaseaduse järgi on vanematel ülalpidamiskohustus oma laste suhtes. Lapse ülalpidamiskohustusest vabaneb vanem vaid erandlikel asjaoludel (perekonnaseadus § 102 lg 2). Elatis on lapse ülalpida…

Varalised suhted perekonnas (teema)

Eluruumide kohandamise toetus puuetega inimestele (Tartu)

Teenuse abil on võimalik saada toetust ehitustöödeks, mida tehakse eluruumi sisenemise või eluruumis toimetuleku hõlbustamiseks. Toetust on õigus taotleda sügava liikumispuudega japrogresseeruva liik…

Perekond (teenus)

Enda ja oma alaealiste laste andmete päring (rahvastikuregister)

Vastavalt rahvastikuregistri seaduse 12. peatükile on isikul õigus saada teavet oma alaealiste laste andmete kohta rahvastikuregistris. Laste andmete vaatamiseks peavad rahvastikuregistrisse olema …

Riik ja kodanik (teenus)

Erivajadustega inimesed tööl

Erivajadustega inimestel on võrreldes tavatöötajatega tööl õigus pikemale puhkusele. Inimesele, kellele on määratud töövõimetuspension või rahvapension töövõimetuse alusel, antakse pikendatud põhipu…

Erivajadustega inimene (teema)

Erivajadustega laps

Lapsel tuvastatakse puude raskusaste lähtuvalt kõrvalabi, juhendamise või järelevalve vajadusest järgmiselt: sügav - laps vajab ööpäevaringselt pidevat kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet. ra…

Erivajadustega inimene (teema)

Esimesse klassi minemine

Igale koolikohustuseas lapsele kindlustab elukohajärgne omavalitsus kodule lähimas koolis koha. Lapse kooli määramisel arvestatakse rahvastikuregistri järgse aadressi lähedust koolile, sama pere teis…

Üldharidus (teema)

Hasartmängu mängimise piirangu registreerimine

Teenusega saate piirata enda ligipääsu hasartmängudele 6 kuni 36 kuuks. Piirangu saavad seada ka klassikalise loterii ostjad ja spordiennustuses osalejad. Piirangu registreerimise järel kantakse tei…

Perekond (teenus)

Hooldaja määramise taotlus (erinevad vallad)

Raske või sügava puudega inimesele hooldaja saamiseks. Selleks, et saata taotlus ühele paremas veerus asuvale asutusele, vajutage nuppu "Vali asutus". Seejärel tuleb ekraanile tähestik ja sobivale t…

Toetused ja sotsiaalabi (teenus)

Hooldekodusse paigutamise avaldus (erinevad vallad)

Avalduse hooldekodusse koha saamiseks saab esitada hooldust vajav inimene või tema esindaja.

Toetused ja sotsiaalabi (teenus)

Hoolduse lõpetamise avaldus (Tartu)

Hooldus lõpetatakse hooldatava või hooldaja avalduse alusel (blankett või e-taotlus), milles näidatakse hoolduse lõpetamist tingivad asjaolud.

Perekond (teenus)

Hoolekandeasutused

Hoolekandeasutus on päevaselt või ööpäevaselt tegutsev asutus, kus viibivatele isikutele tagatakse hooldamine, vajadusel ka ravi, põetamine, kasvatamine ja arendamine. Ööpäevased hoolekandeasutused …

Sotsiaalhoolekanne (teema)

II Põhiõigused, vabadused ja kohustused (põhiseadus)

§ 8. Igal lapsel, kelle vanematest üks on Eesti kodanik, on õigus Eesti kodakondsusele sünnilt. Igaühel, kes on alaealisena kaotanud Eesti kodakondsuse, on õigus selle taastamisele. Kelleltki ei to…

Põhiseadus (teema)

Invataksoteenuse limiidi suurendamine (Tartu)

Tartu linna poolt pakutav lisatoetus (lisalimiit) invatakso teenuse kasutajatele, kes kasutavad ratastooli või käivad tihti raviprotseduuridel ning kelle kulutused transpordile on suured. Taotlust võ…

Toetused ja sotsiaalabi (teenus)

Isaduse tuvastamine

Isaduse vaidlustamise õigus on mehel, kelle isadus on tuvastatud tulenevalt abielust lapse emaga või kes on isaduse omaks võtnud, samuti lapse emal ning lapsel. Ühe aasta jooksul lapse sünnist arvat…

Rasedus ja väikelapseiga (teema)

Isapuhkus

Kümne tööpäeva pikkust isapuhkust saavad isad võtta kahe kuu jooksul enne arsti või ämmaemanda määratud eeldatavat sünnituse tähtpäeva ja kahe kuu jooksul pärast lapse sündi. Puhkust võib eespool nim…

Rasedus ja väikelapseiga (teema)

Isiku andmed kohustusliku kogumispensioni registris

Isiku andmete päringus kuvatakse isiku- ja kontaktandmed kohustusliku kogumispensioni registris. Kui kontaktandmed on muutunud, tuleb teha vastav muudatus ka kohustusliku kogumispensioni registrisse.…

Perekond (teenus)

Isiku pensionifondi valikud

Päringus kuvatakse inimese hetkel kehtiva pensionifondi nimetus ning kui liitumisperioodi jooksul on esitatud avaldus pensionifondi valiku muutmiseks, siis ka tulevikus kehtima hakkava kohustusliku p…

Toetused ja sotsiaalabi (teenus)

Kodune laps

Laps ei pea käima lasteaias, kuid lasteasutustel on kohustusi ka kodus kasvavate laste ees. Lasteasutuse pedagoogid on kohustatud nõustama nii lasteasutuses käivate kui mittekäivate laste vanemaid õp…

Koolieelik (teema)

Kogumispensionid

Kohustuslik kogumispension ehk II sammas Pensioni teise samba liitumisavalduse esitamisega võetakse endale siduv kohustus – kogumispensionist ei saa enam loobuda. Kogumispensioniga liitumine on koh…

Pension (teema)

Kui otsing ei andnud soovitud tulemust, vaadake sisukaarti ja/või täpsemat otsingut.