Hea riigiportaali külastaja!

Teisipäeval, 22. augustil kella 22–23 on katkestusi teenuse "Minu dokumendid" töös.
Vabandage ebamugavuste pärast!


Sulge

Liigu järgmisele sisuosale

Märksõnadele vastavad artiklid

Näitan 1-25, Kokku 72

Pealkiri Valdkond

Abielu lahutamine

Abielu saab lahutada abikaasade vastastikusel kokkuleppel perekonnaseisuasutuses või notari juures, vaidluse korral ka kohtus. Perekonnaseisuasutused, millel on pädevus abielu lahutada, on maavalitsu…

Mida teha, kui ... (teema)

Abielu sõlmimine

Eestis sõlmitakse abielu täisealise mehe ja naise vahel. 15–17-aastane alaealine võib abielluda juhul, kui kohus on tema teovõimet abiellumiseks laiendanud ja andnud abiellumiseks loa. Piiratud teov…

Abielu (teema)

Abikaasade varalised õigused

Sobiva varasuhte saavad abiellujad valida enne abielu sõlmimist.Abiellumisavaldust (129 KB)esitades saate valida, kas teie puhul kehtib: varaühisus, mis seob abikaasad majanduslikult väga tugevast…

Varalised suhted perekonnas (teema)

Ajutise töövõimetuse hüvitised

Ajutise töövõimetuse hüvitist maksab haigekassa töövõimetuslehe alusel kindlustatule, kellel jääb ajutise töövabastuse tõttu saamata sotsiaalmaksuga maksustatud tulu. Infot töövõimetuslehe perioodi …

Toetused ja hüvitised (teema)

Eakate toimetulek ja hoolekanne

Inimese kõrvalabi vajadus suureneb vanusega. Seetõttu on eakatele eelkõige abi teenustest, mida pakutakse kodustes tingimustes. Koduteenused aitavad vähenenud toimetulekuvõimega eakal inimesel kas is…

Pensioniealine (teema)

Elatis ja elatisabi lapsele

Perekonnaseaduse järgi on vanematel ülalpidamiskohustus oma laste suhtes. Lapse ülalpidamiskohustusest vabaneb vanem vaid erandlikel asjaoludel (perekonnaseadus § 102 lg 2). Elatis on lapse ülalpida…

Varalised suhted perekonnas (teema)

Enda ja oma alaealiste laste andmete päring (rahvastikuregister)

Vastavalt rahvastikuregistri seaduse 12. peatükile on isikul õigus saada teavet oma alaealiste laste andmete kohta rahvastikuregistris. Laste andmete vaatamiseks peavad rahvastikuregistrisse olema …

Riik ja kodanik (teenus)

Erivajadustega inimesed tööl

Erivajadustega inimestel on võrreldes tavatöötajatega tööl õigus pikemale puhkusele. Inimesele, kellele on määratud töövõimetuspension või rahvapension töövõimetuse alusel, antakse pikendatud põhipu…

Erivajadustega inimene (teema)

Erivajadustega laps

Lapsel tuvastatakse puude raskusaste lähtuvalt kõrvalabi, juhendamise või järelevalve vajadusest järgmiselt: sügav - laps vajab ööpäevaringselt pidevat kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet. ra…

Erivajadustega inimene (teema)

Esimesse klassi minemine

Igale koolikohustuseas lapsele kindlustab elukohajärgne omavalitsus kodule lähimas koolis koha. Lapse kooli määramisel arvestatakse rahvastikuregistri järgse aadressi lähedust koolile, sama pere teis…

Üldharidus (teema)

Hoolekandeasutused

Hoolekandeasutus on päevaselt või ööpäevaselt tegutsev asutus, kus viibivatele isikutele tagatakse hooldamine, vajadusel ka ravi, põetamine, kasvatamine ja arendamine. Ööpäevased hoolekandeasutused …

Sotsiaalhoolekanne (teema)

II Põhiõigused, vabadused ja kohustused (põhiseadus)

§ 8. Igal lapsel, kelle vanematest üks on Eesti kodanik, on õigus Eesti kodakondsusele sünnilt. Igaühel, kes on alaealisena kaotanud Eesti kodakondsuse, on õigus selle taastamisele. Kelleltki ei to…

Põhiseadus (teema)

Isaduse tuvastamine

Isaduse vaidlustamise õigus on mehel, kelle isadus on tuvastatud tulenevalt abielust lapse emaga või kes on isaduse omaks võtnud, samuti lapse emal ning lapsel. Ühe aasta jooksul lapse sünnist arvat…

Rasedus ja väikelapseiga (teema)

Isapuhkus

Kümne tööpäeva pikkust isapuhkust saavad isad võtta kahe kuu jooksul enne arsti või ämmaemanda määratud eeldatavat sünnituse tähtpäeva või kahe kuu jooksul pärast lapse sündi. Puhkust võib eespool ni…

Rasedus ja väikelapseiga (teema)

Isiku andmed kohustusliku kogumispensioni registris

Isiku andmete päringus kuvatakse isiku- ja kontaktandmed kohustusliku kogumispensioni registris. Kui kontaktandmed on muutunud, tuleb teha vastav muudatus ka kohustusliku kogumispensioni registrisse.…

Perekond (teenus)

Isiku pensionifondi valikud

Päringus kuvatakse inimese hetkel kehtiva pensionifondi nimetus ning kui liitumisperioodi jooksul on esitatud avaldus pensionifondi valiku muutmiseks, siis ka tulevikus kehtima hakkava kohustusliku p…

Toetused ja sotsiaalabi (teenus)

Kodune laps

Laps ei pea käima lasteaias, kuid lasteasutustel on kohustusi ka kodus kasvavate laste ees. Lasteasutuse pedagoogid on kohustatud nõustama nii lasteasutuses käivate kui mittekäivate laste vanemaid õp…

Koolieelik (teema)

Kogumispensionid

Kohustuslik kogumispension ehk II sammas Pensioni teise samba liitumisavalduse esitamisega võetakse endale siduv kohustus – kogumispensionist ei saa enam loobuda. Kogumispensioniga liitumine on koh…

Töötamise alused (teema)

Koolidele kehtestatud ühtsed normid

Kooli õppekorraldust, nädalakoormust, hindamist ja koolikoti raskust reguleerivad kõikidele koolidele kehtestatud ühtsed normid. Nädalakoormus Ühes õppenädalas on viis õppepäeva. Põhikooli- ja gümn…

Üldharidus (teema)

Kooliga seotud probleemid ja küsimused

Koolitööd ja selle korralduslikku poolt puudutavate küsimustega tuleb pöörduda esmajärjekorras kooli, seejärel kohaliku omavalitsuse ametniku, maavalitsuse haridusosakonna ning viimasena haridus- ja …

Üldharidus (teema)

Koolikohustus

Koolikohustuslikud on kõik lapsed alates hetkest, mil nad on enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit saanud 7-aastaseks kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni. Koolikohustust võib edas…

Üldharidus (teema)

Kooli vahetamine

Mõnikord on lapsel vaja seoses elukoha muutumisega vm põhjustel vahetada kooli. Selleks, et kõik sujuks tõrgeteta ja oleks õigusaktides sätestatuga kooskõlas, juhinduge alljärgnevatest soovitustest. …

Üldharidus (teema)

Kooli õppekava

Riiklikud õppekavad kehtestavad põhi- ja üldkeskhariduse standardi. Neid rakendatakse kõigis Eesti Vabariigi põhikoolides ja gümnaasiumides olenemata kooli õiguslikust seisundist, kui seadus ei sät…

Üldharidus (teema)

Kunstlik viljastamine ja lapse põlvnemine

Kunstlik viljastamine on naise rasestamine kehasiseselt või kehaväliselt sooritatavate toimingute abil. Kunstlikult on lubatud viljastada üksnes täisealist kuni 50-aastast teovõimelist naist tema end…

Rasedus ja väikelapseiga (teema)

Kuriteoohvritele kahju korvamine

Kuriteoohvritele makstakse riiklikku hüvitist juhul, kui kuriteo tagajärjel on ohvril tekkinud raske kehavigastus, vähemalt neli kuud kestev tervisehäire või kui ohver on saanud kuriteo tagajärjel su…

Toetused ja hüvitised (teema)

Kui otsing ei andnud soovitud tulemust, vaadake sisukaarti ja/või täpsemat otsingut.