Hea riigiportaali külastaja!

Oleme uuendamas eesti.ee riigiportaali. Kirjade saatmiseks palun kasutage uut sinise portaali postkasti või mõnd muud keskkonda. Kirjade suunamine töötab ja kõik [email protected] ja ettevõ[email protected] aadressidele saadetud kirjad suunatakse edasi.


Asutuste kontaktandmed leiate uuest portaalist.

Kodaniku teenused leiate uuest portaalist.


Sulge

Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Eesti.ee teavitusteenuse kasutustingimused

Riigi- ja omavalitsusasutused ning teised avalike ülesannete täitjad saavad saata minu e-posti aadressile [email protected] või [email protected] minu või minu ettevõtetega seotud dokumente ja teavitusi. Oma @eesti.ee aadressi suunamisega annan nõusoleku dokumentide elektrooniliseks kättetoimetamiseks, kui nõusolek on seaduse kohaselt vajalik.

Oma mobiiltelefoni numbri salvestamisega nõustun, et riigi- ja omavalitsusasutused ning teised avalike ülesannete täitjad võivad saata mulle minu või minu ettevõtetega seotud teavitusi SMS-sõnumina.

@eesti.ee e-posti aadressile edastatud dokument loetakse kättesaaduks, kui olen e-kirjaga, SMS-sõnumiga või muul elektroonilisel viisil saadetud lingi kaudu sisse loginud veebikeskkonda (näiteks eesti.ee, e-toimik vm) ja seal dokumendi avanud, alla laadinud või edastanud eesti.ee keskkonnast teisele e-posti aadressile.

Eesti.ee teavitusteenuse kasutuselevõtuga võtan teadmiseks, et elektrooniliselt kätte saadud dokumenti ei saadeta täiendavalt paberil. Nõusoleku tagasivõtmine rakendub @eesti.ee e-posti aadressi suunamise tühistamisel ja mobiiltelefoni numbri kustutamisel eesti.ee keskkonnast.

1. Teenuse üldsätted

  1.1. Mõisted:
 • Eesti.ee teavitusteenus on riigiportaali eesti.ee kaudu dokumentide edastamise ja teavitamise teenus, milles kasutaja seadistab @eesti.ee aadressi suunamise ning võib salvestada lisaks oma mobiiltelefoni numbri ja teha endale sobivad seadistused teavituste osas, et saada riigi- ja omavalitsusasutustelt või teistelt avalikke ülesandeid täitvatelt asutustelt dokumente ja teavitusi.
 • E-posti aadressidele kujul [email protected] ja [email protected] võivad riigi- ja omavalitsusasutused saata isiku või tema ettevõtetega seotud dokumente ja teavitusi, mis tulenevad isiku või tema ettevõtete kohustustest või õigustest ning asutuse avalike ülesannete täitmisest.
    • Kõigile Eesti isikukoodiga inimestele, sh elamisloaga isikutele ja e-residentidele luuakse ID-kaardi väljastamisel e-posti aadressid kujul [email protected], kus n tähistab numbrit. Numbrit kasutatakse aadressis ainult juhul, kui samanimelisi e-posti aadresse on rohkem kui üks.
    • Äriregistris registreeritud isikutele omistatakse e-posti aadressid kujul [email protected] ja ettevõ[email protected], mille kasutamise õigus on äriregistris fikseeritud juriidilise isiku esindusõigusega juhatuse liikmetel.
 • Igapäevaselt kasutatav e-posti aadress on kasutaja e-posti aadress, kuhu on suunatud @eesti.ee aadressile saabuvad teavitused.
 • Teenuse kasutaja on riigiportaali eesti.ee teenuseid kasutav füüsiline isik või juriidilise isiku esindusõigusega juhatuse liige.

   

  1.2. Eesti.ee teavitusteenust saab kasutama hakata, kui kasutaja suunab oma isikliku või esindatava juriidilise isiku @eesti.ee aadressi igapäevaselt kasutatavale e-posti aadressile.

  1.3. ID-kaardi aegumise või sertifikaatide peatamise korral säilib eesti.ee teavitusteenuse kasutamine.

  1.4. Teenuse kasutamine lõpeb @eesti.ee e-posti suunamise tühistamisel ja mobiiltelefoni numbri kustutamisel või viie tööpäeva jooksul pärast kasutaja surma või isikukoodi muutumise fikseerimist rahvastikuregistris, juriidilise isiku puhul ettevõtte kustutamisel äriregistrist.

  1.5. Kasutaja dokumendid kustutatakse eesti.ee keskkonnast 30 kalendripäeva jooksul pärast teenuse kasutamise lõpetamist.

  1.6. E-posti teel, SMS-sõnumina või muul elektroonilisel viisil saabuvatest teavitustest on kasutajal võimalik loobuda ilma eesti.ee teavitusteenuse kasutamist lõpetamata, kui tegemist on valikulise teavitusega. 

  1.7. Eesti.ee teavitusteenuse taasavamiseks tuleb kasutajal uuesti suunata oma @eesti.ee aadress igapäevaselt kasutatavale e-posti aadressile.

  1.8. E-posti aadressile kujul [email protected] ja [email protected] on rakendatud saatjate piirang, mida kasutajal ei ole võimalik välja lülitada. Lubatud saatjaid lisab ja kustutab riigiportaali haldaja.

  1.9. E-posti aadressidele kujul [email protected] ja ettevõ[email protected] ei ole saatjate piirangut vaikimisi rakendatud.

  1.10. Erandkorras on riigiportaali haldajal õigus saata kõigile teenuse kasutajatele teavitusi. Erandina käsitletakse olulist ja kõiki teenuse kasutajaid puudutavat infot (erandiks loetakse näiteks, kuid mitte ainult, olulist muudatust riigiportaali või @eesti e-posti kasutustingimustes).

  1.11. E-posti aadressile [email protected] / [email protected] ega [email protected] / ettevõ[email protected] saadetud teavitusi ei salvestata riigiportaali, vaid suunatakse edasi kasutaja igapäevaselt kasutatava(te)le e-posti aadressi(de)le.

  1.12. E-posti aadressile [email protected] või [email protected] dokumendivahetuskeskuse kaudu saadetud dokumente ei saadeta edasi isiku e-posti aadressile, vaid salvestatakse riigiportaali eesti.ee keskkonda ning isikule saadetakse saabunud dokumendi kohta teavitus kasutaja valitud viisil.

  1.13. Riigiportaali haldaja edastab dokumendivahetuskeskuse kaudu isikule dokumendi saatnud asutustele kinnituse kättesaamise kohta automaatselt.

  1.14. Riigiportaali haldaja lubab dokumendivahetuskeskusega liitunud asutustel ning teistel avalikke ülesandeid täitvatele asutustele avalike ülesannete täitmiseks lubada isikukoodi, registrikoodi, ees- ja perekonnanime või juriidilise isiku nime alusel teha päringuid ametlike e-posti aadresside andmebaasi, et saada infot kasutaja eesti.ee teavitusteenuse kasutuselevõtu kohta.

  1.15. Riigiportaali haldaja ei avalda isikute e-posti aadresse kolmandatele isikutele, v.a seadusest tulenevatel juhtudel.

  1.16. Riigiportaali haldaja ei vastuta võimalike tagajärgede eest, mille põhjuseks on kasutaja poolt sisestatud vigased andmed, kolmandate teenusepakkujate tehnilised või muud vead.


  2. Teenuse kasutajal on õigus

  2.1. lisada eesti.ee keskkonda nii füüsilise kui juriidilise isiku dokumente, mille kogumaht iga isiku kohta ei ületa 50 MB. Ühe üleslaaditava dokumendi suurus võib olla maksimaalselt 10 MB,

  2.2. edastada teistele teenuse kasutajatele dokumente,

  2.3. võtta vastu dokumente piiramatus mahus,

  2.4. saada teenuse haldajalt probleemide korral abi,

  2.5. lõpetada teenuse kasutamine.


  3. Kasutaja kohustub

  3.1. vastutama edastatud ja jagatud dokumendis sisalduvate andmete eest,

  3.2. hoidma ja jagama teenuse kaudu dokumente, mis on kooskõlas Eestis kehtivate õigusaktidega (sh autoriõigustega, isikuandmete kaitsega) ning mis ei sisalda viirusi ega arvuti tehnilist võimekust piiravaid programme, skripte vms),

  3.3. mitte edastama ja jagama teistele kasutajatele nende nõusolekuta dokumente.


  4. Riigiportaali haldajal on õigus

  4.1. vajadusel muuta dokumentide metaandmeid, et tagada teenuse toimimine,

  4.2. vajadusel kustutada vanima kuupäevaga dokumente, kui kasutajakonto kogumaht 50 MB on täitumas,

  4.3. hooldustööde ajal, turvavajadusel või kasutustingimuste eiramisel piirata juurdepääsu teenusele,

  4.4. teha kasutajaid ja dokumente iseloomustavatest andmetest üldistatud, anonüümseid statistilisi kokkuvõtteid.


  5. Riigiportaali haldajal on kohustus

  5.1. tagada kuni 12 kuu jooksul kasutaja dokumentide säilimine,

  5.2. teavitada kasutajat vähemalt üks kuu ette dokumentide kustutamisest,

  5.3. teavitada kasutajat, kui on:
   5.3.1 muudetud kasutaja dokumentide metaandmeid,
   5.3.2. piiranguid või tõrkeid teenuse kasutamises,
   5.3.3. oluliselt muudetud teenuse kasutustingimusi või võimalusi.

  Eesti.ee teavitusteenuse kasutustingimused laiendavad riigiportaali eesti.ee kasutustingimusi.